اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمد رضا امیری طهرانی زاده

فلسفه علم و فناوری استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

amiritehranihotmail.com
88053222

سردبیر

حمید ابریشمی

اقتصاد سنجی استاد
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

abrishamiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی

اقتصاد سنجی استاد
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

abrishamiut.ac.ir

ابراهیم التجائی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی دانشیار
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

e.eltejaeigmail.om

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهدیه انتظار خیر

سازمان صنعتی دانشیار
هیوران در دانشگاه وسترن انتاریو (کانادا)

mentezauwo.ca
0000-0001-8613-7224

اعضای هیات تحریریه

سیداحمدرضا جلالی نائینی

مدیریت اقتصادی استاد
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

ahmad_jalalihotmail.com

اسفندیار جهانگرد

دانشیار
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

jahangardegmail.com

علی سوری

اقتصاد کاربردی دانشیار
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

alisouriut.ac.ir

زهرا (میلا) علمی

علوم اقتصادی استاد
دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

z.elmiumz.ac.ir

احمد کتابی

اقتصاد اجتماعی استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahban.ketabiyahoo.com

کامبیز هژبر کیانی

اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی استاد
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

kianikhgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سعید مشیری

اقتصاد انرژی، رشد و نوآوری استاد
دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

saeedmoshirihotmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید حسین میرجلیلی

اقتصاد کلان و تجارت استاد
پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

h.jaliliyahoo.com

مدیر اجرایی

زهرا صادقی

تاریخ اقتصادی کارشناس پژوهشی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/economics/fa/page/1903/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
z1358.sadeghiyahoo.com

سرویراستار

رضا حسینی

فلسفه سرویراستار مجلات علمی- پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

صدیقه صادقی مکی

باستان شناسی ویراستار ارشد

sadeghi.makiihcs.ac.ir