ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

10.30465/jnet.2023.44073.1986

چکیده

در دهه‏های اخیر با توجه به افزایش استرس‏ در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل‏ها و شاخص‏های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران‏زا و کاهش اثرات آن احساس می‏شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده‏های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه‏ی مؤلفه‏های اصلی و وزن‏دهی اعتباری بهره گرفته‏ شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه‏های توزیعی (ARDL) وقفه‏های بهینه‏ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت‏یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص‏های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص‏هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره‏های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی‏معنی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial stress periods and their consequences on economic growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Sahar Tohidi 1
  • Amir H. Mozayani 2
  • Hassan Heydari 3
1 Tarbiat Modares university, Tehran, Iran
2 Associate professor in Economics, Tarbiat Modares Univesity
3 Assistant Professor in Economics, Tarbiat Modares Univesity
چکیده [English]

In recent decades, due to the increase of stress in financial markets and its effect on economic growth, the need to find better models and indicators to deal with crisis events and reduce their effects is felt. This paper seeks to answer this question: What are the effects of the stress of the financial system and its main sub-sectors (banking system, stock market, and foreign exchange market) on economic growth in Iran? For this purpose, the quarterly data of the time-series 1370Q1 to 1395Q2 (1991Q2 to 2016Q3) from the banking sector and the stock and foreign exchange markets have been used. To construct a multi-lateral financial stress index "within" and "between" each sector/market, respectively, the method of Principal Component Analysis (PCA) and Credit Weighting (CW) has been used. Using the Auto-Regressive Moving Average (ARMA) and the Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL) approach, the required optimal intervals were estimated and using the Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedastic (EGARCH) approach, the conditional variance of the desired indicators, which represents the volatility of the indicators, was calculated. Then, using the Markov-Switching approach, the impact of financial stress on Iran's economic growth has been evaluated. The results indicate that despite periods of financial stress in Iran, its effect on economic growth has been insignificant and meaningless in most cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Stress
  • Growth
  • Sectoral Economic
  • Markov-Switching Approach
  • Systemic Risk JEL Classification: C58
  • G20
  • G01
ابوترابی، م. ع.؛ فلاحی، م. ع.؛ سلیمی‏فر، م. و حسینی، س. م. (1392). اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران. مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 10(2), 71-98.‎
ابوترابی، م. ع.؛ حاج امینی، م. و توحیدی، س. (1400الف). تأثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی در ایران. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، 26(87)، 165-194.
ابوترابی، م. ع.، حاج‏امینی، م.، و توحیدی، س. (1400ب). ساختار مالی و تورم در ایران. اقتصاد و تجارت نوین، 16(2)، 21-1.
توحیدی، س.، مزینی، ا. ح. و حیدری، ح. (1400). استرس مالی و رشد بخش‏های اقتصاد ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 8(2)، 91-134.
درگاهی، ح. و نیک‌جو، ف. (1391). ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی. مجله تحقیقات اقتصادی، 47(4)، 19-40.
فلاح‏پور، س.؛ راعی، ر.؛ فدایی‏نژاد، م. ا. و مناجاتی، ر. (1398). ارائه مدلی جهت بهینه‏سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل‏های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE. دانش سرمایه‏گذاری، 8(3)، 37-50.
فخریان، ر.، دقیقی اصلی، ع.، و دامن کشیده، من. (1399). بانک‌های تخصصی و رشد بخش‌های اقتصادی مرتبط در ایران: بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی). بررسی مسائل اقتصاد ایران، 7(2), 271-304.
Apostolakis, G., & Papadopoulos, A. P. (2015). Financial Stress Spillovers across the Banking, Securities and Foreign Exchange Markets. Journal of Financial Stability, 19, 1-21.
Basu, S., & Bundick, B. (2017). Uncertainty Shocks in a Model of Effective Demand. Econometrica, 85(3), 937-958.
Bernanke, B. S. (1983). Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment. The Quarterly Journal of Economics, 98(1), 85-106.
Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. American Economic Review, 79, 14-31.
Bernanke, B. S. and Blinder, A. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. The American Economic Review, 82, 901–21.
Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. In Handbook of Macroeconomics (Vol. 1, pp. 1341-1393).
Bloom, N. (2009). The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica, 77(3), 623-685.
Bonciani, D., & Van Roye, B. (2016). Uncertainty Shocks, Banking Frictions and Economic Activity. Journal of Economic Dynamics and Control, 73, 200-219.
Brunnermeier, M.K., Eisenbach, T.M., Sannikov, Y., (2013). Macroeconomics with Financial Frictions: A Survey, in Advances in Economics and Econometrics. Tenth World Congress of the Econometrics Society, 2, Cambridge University Press: New York, pp. 3-96
Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. American Economic Review, 104(2), 379-421.
Cambón, M. I., & Estévez, L. (2016). A Spanish Financial Market Stress Index (FMSI). The Spanish Review of Financial Economics, 14(1), 23-41.
Carrière-Swallow, Y. and Céspedes, L. F. (2013). The impact of uncertainty shocks in emerging economies. Journal of International Economics, 90, 316–25.
Cardarelli, R., Elekdag, S., & Lall, S. (2011). Financial Stress and Economic Contractions. Journal of Financial Stability, 7(2), 78-97.
Christiano, L. J., Motto, R., & Rostagno, M. (2014). Risk Shocks. American Economic Review, 104(1), 27-65.
Čihák, M. (2007). Introduction to applied stress testing.
Davig, T., & Hakkio, C. (2010). What is the Effect of Financial Stress on Economic Activity?. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, 95(2), 35-62.
Ellingsen, T (2022). https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2022/press-release/
Fernández-Villaverde, J., Guerrón-Quintana, P., Kuester, K., & Rubio-Ramírez, J. (2015). Fiscal Volatility Shocks and Economic Activity. American Economic Review, 105(11), 3352-3384.
Ferrer, R., Jammazi, R., Bolós, V. J., & Benítez, R. (2018). Interactions Between Financial Stress and Economic Activity for the US: A Time- and Frequency-varying Analysis Using Wavelets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 492, 446-462.
Garber, P. M., & Grilli, V. U. (1989). Bank runs in open economies and the international transmission of panics. Journal of International Economics, 27(1-2), 165-175.
Gilchrist, S., Yankov, V., & Zakrajšek, E. (2009). Credit Market Shocks and Economic Fluctuations: Evidence from Corporate Bond and Stock Markets. Journal of Monetary Economics, 56(4), 471-493.
Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2012). Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations. American Economic Review, 102(4), 1692-1720.
Gilchrist, S., Sim, J. W., & Zakrajšek, E. (2014). Uncertainty, Financial Frictions, and Investment Dynamics (No. w20038). National Bureau of Economic Research.
Gosselin, M. A., & Tkacz, G. (2001). Evaluating Factor Models: An Application to Forecasting Inflation in Canada (No. 2001-18). Bank of Canada.
Hakkio, C. S., & Keeton, W. R. (2009). Financial Stress: What Is It, How Can It Be Measured, and Why Does It Matter?. Economic Review, 94(2), 5-50.
Hoggarth, G., Sorensen, S., & Zicchino, L. (2005). Stress Tests of UK Banks Using a VAR Approach (No. 282). Bank of England.
Hollo, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS - A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System (No. 1426). European Central Bank (ECB) Working Paper Series.
Holmes, R. A. (1986). Leading Indicators of Industrial Employment in British Columbia. International Journal of Forecasting, 2(1), 87-100.
Holmstrom, B., & Tirole, J. (1997). Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector. The Quarterly Journal of Economics, 112(3), 663-691.
Hubrich, K., & Tetlow, R. J. (2015). Financial Stress and Economic Dynamics: The Transmission of Crises. Journal of Monetary Economics, 70, 100-115.
Illing, M., & Liu, Y. (2006). Measuring Financial Stress in a Developed Country: An Application to Canada. Journal of Financial Stability, 2(3), 243-265.
Kashyap, A. and Stein, J. (1995). The impact of monetary policy on bank balance sheets, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 42, 151–95.
Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248.
Li, F., & St-Amant, P. (2010). Financial Stress, Monetary Policy, and Economic Activity (No. 2010, 12). Bank of Canada Working Paper.
Lo Duca, M., & Peltonen, T. A. (2011). Macro-Financial Vulnerabilities and Future Financial Stress: Assessing Systemic Risks and Predicting Systemic Events (No. 1311). ECB Working Paper.
Meh, C. A., & Moran, K. (2010). The Role of Bank Capital in the Propagation of Shocks. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(3), 555-576.
Nikonets, O., Mandron, V., Rulinskaya, A., Karavaeva, Y., Muravieva, M., & Panina, I. (2016). Analysis of the Institutional Transformation of the Russian Financial Market Control System by Creating a Mega-regulator. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1S), 1-5.
Prat-Gay, X., & McCormick, J. (1999). Introducing Our New “Liquidity and Credit Premia Update”. JP Morgan Securities, Global FX and Precious Metals Research.
Tng, B. H., & Kwek, K. T. (2015). Financial Stress, Economic Activity and Monetary Policy in the ASEAN-5 Economies. Applied Economics, 47(48), 5169-5185.
Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. Journal of Money, Credit and Banking, 1,15–29.
Van Roye, B. (2014). Financial Stress and Economic Activity in Germany. Empirica, 41(1), 101-126.
World Economic Forum (2012). The Financial Development Report. USA Inc: New York, USA.
Zicchino, L., Tsomocos, D., Segoviano, M., Goodhart, C., & Bracon, O. A. (2006). Searching for a Metric for Financial Stability (No. sp167). Financial Markets Group.