بررسی رابطه پویای عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

10.30465/jnet.2023.43351.1963

چکیده

بررسی پویایی تورم و نااطمینانی آن و نیز روابط بین تورم و متغیرهای مربوط به شرایط اقتصادی در تجزیه و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی دارای اهمیت است. در فرآیند جهانی شدن و افزایش روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی میان کشورها نقش متغیرهای جهانی به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم مطرح می‌شود. در این مطالعه، رابطه عدم اطمینان اقتصاد جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از داده‌های ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1376 تا مهر 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نااطمینانی اقتصاد جهانی رابطه معنی‌دار با تورم و نااطمینانی تورم در ایران دارد. همبستگی پویای شاخص نااطمینانی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در برخی دوره‌ها مثبت و برخی دوره‌ها منفی است. دلایل متعدد مانند کانال تقاضای کل، کانال عرضه کل، چسبندگی قیمت، و واکنش سیاست‌های بانک‌های مرکزی به تورم می‌تواند رفتار متفاوت همبستگی در دوره‌های زمانی را توضیح دهد. باتوجه به اینکه شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی می‌تواند تورم و سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی را در ایران تحت تأثیر قرار دهد، سیاست‌گذاران باید به ساختار همبستگی میان تورم و متغیرهای اقتصاد کلان داخلی و جهانی از جمله تغییرات سیاست‌های اقتصادی در سطح جهانی توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Dynamic Relationship of Global Economic Policy Uncertainty with Inflation and Inflation Uncertainty in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Laal Khezri
  • Malihe Ashena
Assistant Professor of Economics, Faculty of Humanities, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaen, Iran
چکیده [English]

Examining the dynamics of inflation and its uncertainty, as well as the relationship between inflation and measures of economic conditions are of vital importance for the analysis of economic policies. In the process of globalization and increasing relations between countries, the role of global variables is raised as a factor affecting inflation. In this study, the relationship between global economic policy uncertainty with inflation and inflation uncertainty in Iran has been investigated using monthly data during the April 1997 to September 2022. The correlation of the mentioned variables has been investigated using the dynamic conditional correlation GARCH model (DCC-GARCH). According to the research results, fluctuations in global economic policy have a significant relationship with inflation and inflation volatility. Dynamic conditional correlation of global uncertainty with inflation and inflation uncertainty is positive in some periods and negative in other periods. Numerous reasons such as aggregate demand channel, aggregate supply channel, price stickiness, and central bank policies' response to inflation can explain the different correlation behavior over time. Regarding the fact that global economic policy uncertainty can affect inflation and inflation targeting policies in Iran, and policymakers should pay attention to the structure of correlation between inflation and domestic and global macroeconomic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation؛ Inflation Uncertainty؛ Economic Policy Uncertainty؛ Dynamic Conditional Correlation Model؛ Iran JEL Classification: E00
  • E31
  • C19
  • D80
  ابراهیمی، محسن و سوری، علی (1385). «رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران». دانش و توسعه»، (18)، 111-126.
  آشنا، ملیحه و  لعل خضری، حمید (1399). «همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت  DCC». مدلسازی اقتصادسنجی، 5(2)، 172-147.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1376-1398). گزیده آمارهای اقتصادی.
بهلولوند الهه، عربی هادی (1399). «بررسی رابطه بین باز بودن تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای اسلامی عضو گروه D8 مبتنی  بر رویکرد Panel-VAR». مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران، ۳۱ (۱): ۱۴۹-۱۲۱.
حیدرپور، افشین و پورشهابی، فرشید (1391). «تبیین آثار نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد (مطالعه موردی: ایران)». فصلنامه مجلس و راهبرد، (71)، 148-125.
تشکینی، احمد (1385). «آیا نااطمینانی تورمی بـا سـطح تـورم تغییـر مـیکنـد؟». تحقیقـات اقتـصادی، 41(2)، 193-210.
دلیری, حسن (1399). «باز بودن تجاری و نرخ تورم: مطالعه کشورهای منتخب با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های تابلویی چندکی». اقتصاد و الگو سازی، 11(3), 123-150.
دهمرده، نظر؛ صفدری، مهدی و شهابی­پور، فرشید (1388). «مدل­­سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران». پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، (50)17، 92-77.
زارع، محمد حسن، انصاری سامانی، حبیب، سیمین، نامداری، محمودی، زهرا. (1400). «تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا».  اقتصاد و تجارت نوین، 16(50): 95- 127.
شکروی، سمیه و خلیلی عراقی، سیدمنصور (1394). «پویایی­های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم». پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23(73)، 129-152.
علائی، رضا، صلاح منش،  احمد و  آرمن، سید عزیز (1399). «بررسی کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران)». فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 11(41)، 15-34.
مهرآرا، محسن و مجاب، رامین (1388). «ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران». فصلنامه پول و اقتصاد، 1(2)، 1-30.
هیبتی، رضا؛ شجری، هوشنگ و صمدی، سعید (1395). «اندازه­گیری نااطمینانی در اقتصاد کلان». فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، (28)، 250-223.
یاوری، کاظم، سحابی، بهرام، عاقلی، لطفعلی، شفیعی، سعید (1395). «نااطمینانی نسبت به سیاست‏های پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافت‏های GARCH و  VAR». فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 13(1)، 69-96.
Athari, SA., Kirikkaleli, D., Yousaf, I., & Ali, S. (2022). “Time and frequency co-movement between economic policy uncertainty and inflation: Evidence from Japan”. Journal of Public Affairs, 22(1), e2779. https://doi.org/10.1002/pa.2779.
Agénor, P. & Montiel, P. (2015). “Development Macroeconomics”. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400866267.
Ahiadorme, J.W. (2022). “On the aggregate effects of global uncertainty: Evidence from an emerging economy”. South African Journal of Economics, 90(3)390-407.
Aron, J., and Muellbauer, J. (2007). “Inflation Dynamics and Trade Openness: with an Application to South Africa”. Economics Series Working Papers WPS/11 -2007, University of Oxford, Department of Economics, 1 -41.
Baker, S.R, Bloom, N. & Davis, S.J.)2016(. “Measuring Economic Policy Uncertainty”. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593–1636.
Balcilar, M, Gupta, R. and Jooste, C. (2014). “The Role of Economic Policy Uncertainty in Forecasting US Inflation Using a VARFIMA Model”. Working Papers 15-12, Eastern Mediterranean University, Department of Economics.
Balcilar, M., & Ozdemir, Z.A. (2013). “Asymmetric and Time‐Varying Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in G‐7 Countries”. Scottish Journal of Political Economy, 60 (1), 1-42.
Ball, L. and Cecchetti, S. (1999). “Inflation and Uncertainty at Short and Long
horizons”. Brookings Papers on Economic Activity 21 (1): 215-254.
Bamanga, M. A, Musa, U., Salihu, A., Udoette, U. S., Adejo, V. T., Edem, O. N., Bukar, H. & Udechukwu-Peterclaver, C. T. (2016). “Inflation and Inflation Uncertainty in Nigeria: A Test of the Friedman’s Hypothesis”. CBN Journal of Applied Statistics, 7(1), 147-169.
Bertola, G., & Caballero, R.J. (1994). “Irreversibility and Aggregate Investment, Review of Economic Studies”.  Oxford University Press, 61(2), 223-246.
Bertola, G., Guiso, L., & Pistaferri, L. (2005). “Uncertainty and Consumer Durables Adjustment”. Review of Economic Studies, 72, 973–1007.
Bollerslev, T. (1987). “A Conditional Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return”. Review of Economics and Statistics, 69(3), 542-547.
Bloom, N. (2009). “The Impact of Uncertainty Shocks”. Econometrica, 77(3), 623-685.
Berument, H., Kilinc, Z., & Ozlalew, U. (2005). “The Missing Link between Inflation Uncertainty and Interest Rates”. Scott. J. Polit. Econ. 52 (2), 222–241.
Carriero, A., Clark, T.E., & Marcellino, M. (2018). “Measuring Uncertainty and Its Impact on the Economy”. The Review of Economics and Statistics, 100(5), 799-815.
Chatterjee, P. (2019). Asymmetric impact of uncertainty in recessions: are emerging countries more vulnerable? Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 23(2), 20160148. https://doi.org/10.1515/snde-2016-0148.
Choi D.Y. (2020). “Inflation dynamics, the role of inflation at different horizons and inflation uncertainty”. International Review of Economics and Finance”, doi:https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.10.004.
Colombo, V. (2013). “Economic Policy Uncertainty in the US: Does It Matter for the Euro Area?”. Economics Letters, 121(1): 39–42. doi:10.1016/j.econlet.2013.06.024.
Cross, J.L., Hou, C., & Poon, A. (2018). “International transmissions of aggregate macroeconomic uncertainty in small open economies: An empirical approach". CAMA Working Papers 2018-16, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, The Australian National University.
Cuaresma, J., Huber, F., & Onorante, L. (2019). “The macroeconomic effects of international uncertainty”. Working Paper Series 2302, European Central Bank.
Cupriak, D., Kuziak, K., & Popczyk, T. (2003). “Risk Management Opportunities between Socially Responsible Investments and Selected Commodities”. Sustainability, 12(5), 1-20.
Davis, S.J. )2016(. “An Index of Global Economic Policy Uncertainty. Becker Friedman Institute for Research in Economics”. Working Paper, No. 2016-24. Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract2852531.
Engle, R., F. (1983). “Estimates of the Variance of U.S. Inflation Based upon the ARCH Model”. Journal of Money, Credit and Banking, 15(3),286-301.
Engle, R.F., Sheppard, K. (2001). “Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH”. NBER Working Paper No. 8554. 2001.
Engle, R., F. (2002). “Dynamic Conditional Correlation: A simple class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models”. Journal of Business & Economic Statistics. 20, 339–350.
Fernandez-Villaverde, J., Guerron-Quintana, P., Rubio-Ramirez, JF., Uribe M. (2011). “Risk Matters: The Real Effects of Volatility Shocks”. American Economic Review.101(6), 2530–61.
Friedman, A. L. (1977). Industry and Labor: Class Struggle at Work and Monopoly Capitalism. London: Macmillan.
Jones, P.M., & Olson, E. (2013). “The Time-Varying Correlation between Uncertainty, Output, and Inflation: Evidence from a DCC-GARCH Model”. Economics Letters, 118(1), 33-37.
Kang, W., & Ratti, R.A., & Vespignani, J. (2020). ”Impact of Global Uncertainty on the Global Economy and Large Developed and Developing Economies”. Applied Economics, 52(22), 2392 2407, DOI: 10.1080/00036846.2019.1690629.
Karabulut, G., Bilgin, M.H., & Doker, A.C. (2020). “The Relationship between Commodity Prices and World Trade Uncertainty”. Economic Analysis and Policy, 66(C), 276-281.
Koren, M., & Tenreyro, S. (2007). “Volatility and Development”. Quarterly Journal of Economics. 122(1), 243 – 87.
Lane, P.R. (1997). “lnflation in Open Economies”, Journal of International Economics, 42, 347 -327.
Loayza, N. V., Rancie`re R., Serve´n, L., & Ventura, J. (2007). “Macroeconomic Volatility and Welfare in Developing Countries: An Introduction”. The World Bank Economic Review. 21(3), 343-357.
Li, T., Ma, F., Zhang, X., & Zhang, Y. (2019). “Economic Policy Uncertainty and the Chinese Stock Market volatility: Novel Evidence”. Economic Modelling. 87(3), 24-33.
Mallick, S. K., & Sousa, R. M. )2013(. “Commodity Prices, Inflationary Pressures, and Monetary Policy: Evidence from BRICS Economies”. Open Economies Review. 24(4), 677-694.
Mishkin, F. (2008). Whither Federal Reserve Communications. Peterson Institute for International Economics.
Mumtaz, H., & Theodoridis, K. (2015). “The International Transmission of Volatility Shocks: An Empirical Analysis”. Journal of the European Economic Association. 13 (3), 512–533.
Mumtaz, H., and F. Zanetti. (2013). “The Impact of the Volatility of Monetary Policy Shocks.” Journal of Money, Credit and Banking, 45: 535–558. doi:10.1111/jmcb.2013.45.issue-4.
Ndiaye, C.T., & Konte, M.A. (2017).  “The Role of Inflation Uncertainty on Economic Growth: The Case of the WAEMU”. Open Journal of Economics and Finance. 1,1-11.
Prabheesh, K.P., Anglingkusumo, R., & Juhro, S. M. (2020). “The Dynamics of Global Financial Cycle and Domestic Economic Cycles: Evidence from India and Indonesia”. Economic Modelling. Available online 18 February 2020: 1-41.doi: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.024
Tse, Y.K., & Tsui, A. A. (2002). “Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Time-Varying Correlations”. Journal of Business & Economic Statistics, 20, 351–362.
Yang, Z., & Zhou, Y. (2016). “Quantitative Easing and Volatility Spillovers Across Countries and Asset Classes”. Management Science. 63(2), 333-354.
Zhang, D., Lei, L., Ji, Q., & Kutan, A.M. (2018). “Economic policy uncertainty in the US and China and their impact on the global markets”. Economic Modelling. 79(3), 47-56.