تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30465/jnet.2023.42996.1951

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین بسترهای افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه‌های بین‌الملل، انتقال فناوری‌های نوین و تداوم رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد؛ زیرا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع‌ مالی مورد نیاز است. بنابراین پژوهشگران تشویق می‌شوند تا متغیرهای خاصی را به‌منظور تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جستجو نمایند که ازجمله این متغیرها امید به زندگی در بدو تولد به‌عنوان شکل خاصی از سرمایه انسانی است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولید کننده علم برای بازه زمانی 2011 الی 2020 می‌باشد. بدین منظور الگوی پژوهش حاضر بر اساس رهیافت داده‌های تابلویی پویا برآورد شد و نتایج نشان داد که همه متغیرهای موردمطالعه از جمله امید به زندگی در بدو تولید به‌عنوان شاخصی از سلامت جمعیت با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار دارند؛ بنابراین به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ سیاست‌های ﺟﺬب، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ارتقا ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و سلامت جمعیت را از طریق افزایش بودجه بخش سلامت و دستیابی به امکانات زیربنایی بهداشتی را در دستو کار قرار دهند تا سلامت و امید به زندگی مردم را بهبود بخشند و از این طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور را تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Life Expectancy at Birth on the Flow of Foreign Direct Investment

نویسندگان [English]

 • ali tavassoli nia 1
 • Ahmad Jafari Samimi 2
 • Hamid Abrishami 3
1 Economics, Faculty of Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Department of Economic Sciences, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar
3 Faculty of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

Today, one of the most important platforms for increasing economic interactions in the international arena, transferring new technologies and continuing economic growth, is foreign direct investment; Because achieving economic growth and development in any country requires the formation of capital to provide the required financial resources. Therefore, researchers are encouraged to search for specific variables in order to facilitate the attraction of foreign direct investment, among these variables is life expectancy at birth as a special form of human capital. Considering this necessity, the purpose of this research is to investigate the effect of life expectancy at birth on the flow of foreign direct investment in the top 47 science producing countries for the period from 2011 to 2020. For this purpose, the model of the current research was estimated based on the dynamic panel data approach and the results showed that all the studied variables including life expectancy at the beginning of production as an indicator of population health with different estimated coefficients have a positive and significant effect on foreign direct investment; Therefore, it is suggested to the policy makers in order to attract foreign direct investment, in addition to other attraction policies, to implement the human resource development policy such as the policy of promoting health and population health through increasing the budget of the health sector and achieving health infrastructure facilities, so that the health and Improve people's life expectancy and in this way facilitate the attraction of foreign direct investment to the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign direct investment
 • Life expectancy at birth
 • Infrastructure
 • Human capital
 • institution and institutions JEL Classification: F21
 • I10
 • H54
 • J24
 • E02
حاضری، هاتف و سیف الهی، ناصر. (1397)، اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، 25 (دوره جدید) (16)، صص 217-201.
ربیعی، مهناز؛ حیدری، سمیه؛ شریعت بهادری، مینا و کنی صدیقه. (1392)، تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه. مجله اقتصادی (دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی)، 13(7)، صص 88-73.
سلمانی بی‌شک، محمدرضا؛ متفکر آزاد، محمدعلی؛ صادقی، سید کمال و جلیلی، زهرا. (1395). بررسی تأثیر سطح بهداشت جامعه بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه آسیایی، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز.
لطفعلی پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و برجی، معصومه. (1390). بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه مدیریت سلامت؛ ۱۴ (۴۶)، صص ۷۰-۵۷.
لیلیان، ندا؛ ابراهیمی، مهرزاد؛ زارع، هاشم و حقیقت، علی. (1400). تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی درحال‌توسعه. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 13(2)، صص 126-109.
یزدی فیض‌آبادی، وحید؛ سیف‌الدینی، رستم؛ قندی، مرجان و محمدحسین، مهرالحسنی. (1396)، تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت: مرور کوتاهی بر نقدها و ضرورت یک تغییر پارادایم. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 13، صص 165-155.
Alsan, M. Bloom, D.E. and D. Canning (2006), The Effect of Population Health on Foreign Direct Investment Inflows to Low-and Middle-Income Countries, World Development, 34(4): 613-630.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2): 277-297.
Bloom, D. E., Canning, D., & Jamison, D. T. (2004). Health, wealth, and welfare. Finance & Development41(001).‏
Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2005). Health and economic growth: reconciling the micro and macro evidence. Center on Democracy, Development and the Rule of Law Working Papers.
Brada, J. C., Drabek, Z., & Iwasaki, I. (2021). Does Investor Protection Increase Foreign Direct Investment? A Meta‐Analysis. Journal of Economic Surveys, 35(1), 34-70.‏
Burns, D. (2018). Foreign Direct Investment and Population Health in Low and Middle Income Countries (Doctoral dissertation, University of East Anglia).‏
Chaib, B., & Siham, M. (2014). The impact of institutional quality in attracting foreign direct investment in Algeria. Topics in Middle Eastern and African Economies16(2), 142-163.‏
Cleeve, E. A., Debrah, Y., & Yiheyis, Z. (2015). Human Capital and FDI Inflow: An Assessment of the African Case. World Development, 74, 1-14.
Cohen, S. D. (2007). Multinational corporations and foreign direct investment: avoiding simplicity, embracing complexity. Oxford University Press.‏
Commission on Macroeconomics and Health (2001). Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development. Geneva: World Health Organization.
Commission on Macroeconomics and Health (2001). Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development. Geneva: World Health Organization.
Gómez-Zaldívar, M., Llamosas-Rosas, I., & Gómez-Zaldívar, F. (2021). The Relationship between Economic Complexity and the Pattern of Foreign Direct Investment Flows among Mexican States. Review of Regional Studies51(1), 64-88.‏
Hao, Y., Guo, Y., Guo, Y., Wu, H., & Ren, S. (2020). Does outward foreign direct investment (OFDI) affect the home country’s environmental quality? The case of China. Structural Change and Economic Dynamics52, 109-119.‏
Hayat, A. (2019). Foreign direct investments, institutional quality, and economic growth. The Journal of International Trade & Economic Development28(5), 561-579.‏
Hirschman, A. O. (1958). The strategy of economic development.
Ho, L. T., & Gan, C. (2021). Foreign direct investment and world pandemic uncertainty index: Do health pandemics matter?. Journal of Risk and Financial Management14(3), 107.‏
Immurana, M. (2020). Does population health influence FDI inflows into Ghana?. International Journal of Social Economics.‏
Kambayashi, R., & Kiyota, K. (2015). Disemployment caused by foreign direct investment? Multinationals and Japanese employment. Review of World Economics151(3), 433-460.‏
Khan, H., Khan, U., & Khan, M. A. (2020). Causal nexus between economic complexity and FDI: Empirical evidence from time series analysis. The Chinese Economy53(5), 374-394.‏
Liu, Y. (2022). Does foreign direct investment catalyze local structural transformation and human capital accumulation? Evidence from China, 2(6)135-181.
Makiela, K., & Ouattara, B. (2018). Foreign direct investment and economic growth: Exploring the transmission channels. Economic Modelling, 72: 296-305.
Mann, J. (2006). Health and human rights: if not now, when?. American Journal of Public Health2(11), 113-1943.
Nguea, S. M. (2020). The Impact of Infrastructure development on Foreign Direct Investment in Cameroon.‏
Nihayah, D. M., & Kurniawan, G. F. (2021). Impact of Road Infrastructure and Foreign Direct Investment to ASEAN Economy. Economics Development Analysis Journal, 10(2), 233-242.‏
Nkoa, B. E. O. (2018). Determinants of foreign direct investment in Africa: An analysis of the impact of financial development. Economics Bulletin, 38(1), 221-233.‏
Ogbonna, O. E., Ogbuabor, J. E., Manasseh, C. O., & Ekeocha, D. O. (2022). Global uncertainty, economic governance institutions and foreign direct investment inflow in Africa. Economic Change and Restructuring, 1-26.‏
Olayiwola, S. O., Adedokun, A. S., & Oloruntuyi, A. O. (2019). Population health and foreign direct investment inflows: the case of ECOWAS countries. Journal of Economics Studies2(1),425-452.‏
Paul, J., & Feliciano-Cestero, M. M. (2021). Five decades of research on foreign direct investment by MNEs: An overview and research agenda. Journal of business research124, 800-812.‏
Ranjbar, O., & Rassekh, F. (2022). Does economic complexity influence the efficacy of foreign direct investment? An empirical inquiry. The Journal of International Trade & Economic Development, 1-17.‏
Rehman, C. A., Ilyas, M., Alam, H. M., & Akram, M. (2011). The impact of infrastructure on foreign direct investment: The case of Pakistan. International Journal of Business and Management6(5), 268-276.‏
Rehman, C. A., Ilyas, M., Alam, H. M., & Akram, M. (2011). The impact of infrastructure on foreign direct investment: The case of Pakistan. International Journal of Business and Management6(5), 268-276.‏
Roser, M., Ortiz-Ospina, E., & Ritchie, H. (2013). Life expectancy. Our world in data.
Sabir, S., & Khan, A. (2018). Impact of political stability and human capital on foreign direct investment in East Asia & Pacific and south Asian countries. Asian Journal of Economic Modelling6(3), 245-256.‏
Shah, M. H., Salem, S., Ahmed, B., Ullah, I., Rehman, A., Zeeshan, M., & Fareed, Z. (2022). Nexus Between Foreign Direct Investment Inflow, Renewable Energy Consumption, Ambient Air Pollution, and Human Mortality: A Public Health Perspective From Non-linear ARDL Approach. Frontiers in public health9, 814208.‏
Shahbaz, M., Sinha, A., Raghutla, C., & Vo, X. V. (2022). Decomposing scale and technique effects of financial development and foreign direct investment on renewable energy consumption. Energy238, 121758.‏
Sokhanvar, A. (2019). Does foreign direct investment accelerate tourism and economic growth within Europe?. Tourism Management Perspectives, 29, 86-96.‏
Sokhanvar, A. (2019). Does foreign direct investment accelerate tourism and economic growth within Europe?. Tourism Management Perspectives, 29: 86-96.
Solarin, S. A., & Al-Mulali, U. (2018). Influence of foreign direct investment on indicators of environmental degradation. Environmental Science and Pollution Research, 25(25), 24845-24859.‏
Tandon, A. (2005). Population health and foreign direct investment: does poor health signal poor government effectiveness?.‏
UNCTAD (2014), World Investment Report (2013) UNCTAD, New York & Geneva.
UNCTAD (2017), World Investment Report 1998: Trends and Determinants, New-York and Geneva: United Nations.
Varamini, H., McGonigle, S., & Memari, D. (2012). The Effects of Human Capital on Attracting Foreign Direct Investment. Journal of Finance Issues10(1), 114-122.‏
Wooldrige, J. (2009). Introductory econometrics: A modern approach (Fourth Ed.). Cengage Learning.
World Health Organization. Constitution of the World Health Organisation 1946. Available from: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitutio n-en.pdf?ua=1.
Xu, S., & Li, Z. (2021). The Impact of Innovation Activities, Foreign Direct Investment on Improved Green Productivity: Evidence from Developing Countries. Frontiers in Environmental Science, 8(9), 2265-2296 .‏