رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

10.30465/jnet.2023.39170.1818

چکیده

در ادبیات تجارت بین‌الملل، رابطه بین واردات و سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی (FDI) به دو حالت جانشینی یا مکملی ممکن است. مقاله حاضر به بررسی این رابطه در 27 کشور درحال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی 1990-2019 می‏ پردازد. بدین منظور، ابتدا برای تعیین جهت رابطه میان واردات و FDI از آزمون‏ های علیت گرنجر و دمترسکیو-هرلین استفاده شد. طبق یافته ‏های پژوهش، رابطه علی یک‏ طرفه قوی‏ ای از واردات به FDI وجود دارد. در گام بعدی، تاثیر واردات بر جذب FDI بررسی شد که برآوردها نشان داد واردات تأثیر مثبتِ معنی‌ داری بر FDI داشته و در نتیجه رابطه مکملی بین آن ‏ها در کشورهای منتخب تایید می ‏شود. این نتایج موید آن است که اقتصاد رقابتی به دلیل موانع وارداتیِ کمتر نسبت به اقتصاد بسته، مشوق بهتری برای سرمایه گذاری خارجی است. به‌علاوه، الحاق به سازمان جهانی تجارت در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبتی بر جذب FDI داشته است. از مهمترین دلایل این موضوع، الزام کشور عضو به رعایت اصول عدم تبعیض، شفافیت از طریق تثبیت تعرفه ها و مقررات تجاری، رعایت حقوق مالکیت فکری و کارایی نظام فیصله اختلافات تجاری سازمان است. . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Imports and Foreign Direct Investment: A Study on Selected Acceded Developing Countries to the World Trade Organization

نویسندگان [English]

  • Behnaz Naderi 1
  • Mohammad Hassan Zare 2
  • Mehdi Hajamini 2
1 M.A. Student of Economics, Yazd University
2 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, Yazd University
چکیده [English]

According to relevant international economics theories, imports either substitute for or complement FDI. The present study aims to examine this issue in 27 selected developing countries that joined the WTO during 1990-2019. At the first step, Granger and Dumitrescu-Hurlin tests were used to determine the direction of causality between two variables. The results demonstrated a strong one-way causal relationship from imports to FDI. Then, the effect of imports on FDI was estimated by FGLS method. The results showed a significant positive effect of imports on FDI. Hence, in the selected countries, imports complemented FDI rather than replacing it. This finding confirms that a competitive economy in which low barriers are imposed on imports is more attractive for foreign investors than a protected economy. The results also confirmed the hypothesis of the positive effect of accession to the WTO on FDI absorption. The obligation of the member states of the WTO to observe the principle rules of non-discrimination and transparency (through binding their tariffs and trade regulations), as well as to respect all aspects of intellectual property rights and above all the efficiency and effectiveness of the Dispute Settlement Body (DSB) of the WTO are among the main reasons behind this fact. Therefore, Iran by lowering its tariffs through joining the WTO, not only does not cause destruction of its industries in long run but it is expected to accelerate the economic growth based on its comparative advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Trade liberalization
  • World Trade Organization
  • Dumitrescu-Hurlin test JEL Classification: F13
  • F21
  • C33
آذربایجانی، کریم، کریمی، حسین و ناقلی، شکوفه (۱۳۹۱). برآورد تاثیر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی. اقتصاد توسعه و برنامه‏ریزی، 1، 69-94.
اخباری، محمد و قلی‌زاده، صدیقه (1394). ثبات اقتصاد کلان در رویکرد اقتصاد مقاومتی. فصلنامه روند، 71، 55-78.
برقی‌اسگویی، محمدمهدی و شکری، مصطفی (۱۳۹7). بررسی عوامل موثر بر جذب FDI در ایران با تاکید بر نقش مالیات بر درآمد (رویکرد فازی). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 33، 109-120.
بیات، روح‌الله و عسگری، محمدامین (1394). بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افغانستان. مطالعات سیاسی جهان اسلام، 13، 111-113.
رضوی، مهدی و گلمرادی آدینه‌وند، حسن (1396). بانکداری اسلامی بین‌الملل. انتشارات سمت، تهران.
زارع، محمد حسن (۱۳۸۵). سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به وضعیت ایران. شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و شاهوردی، فائزه (1396). بررسی عوامل موثر بر FDI (مقایسه ایران با 14 کشور منتخب). چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
عطایی، فرهاد و نوروزی زرمهری، عابد (1394). تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی قزاقستان. مطالعات اوراسیای مرکزی، 1، 1-18.
کاظمی، مهین‏دخت (1393). تاثیر ریسک سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، 1، 72-92.
کریمی، محسن، اکبریان، رضا، شهنازی، روح‏اله و صدرایی، احمد (1399). بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر نرخ مالیات بهینه بر آن در کشورهای منتخب (الگوی دوربین فضایی برای داده‌های پانل). فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 3، 91-63.
کیانپور، سعید و پیری، محمد (۱۳۹۸). تعیین‏کننده­های جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا (۲۰۱۵-۱۹۸۰). سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، ۱۹، 282-261.
مهدوی، ابوالقاسم (1387). حقوق مالکیت فکری و جریان FDI (مورد ایران). مجله دانش و توسعه، 24، 11-35.
میرزاخانی، حسن و نوری، عباس (1392). شناسایی مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی آن‌ها. مجله اقتصادی، 9 و10، 23-48.
هژبرکیانی، کامبیز و ناهیدی، محمدرضا (1390). تاثیر بهره‌وری نیروی کار، امنیت سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و شرایط تجاری بر جذب FDI در ایران در شرایط ثبات و بی‌ثباتی. فراسوی مدیریت، 16، 173-222.
Arif, A., An, P., Qi, Y., Li, H., An, H., Hussain, M., & Wang, Y. (2021). The influence factors of the national roles in the FDI network: A combined methods of complex networks and Panel Data Analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 563, 125311, 2-25,
Carter, C.A., & Yilmaz, A. (1999). Foreign direct investment (FDI) and trade-substitutes or complements? An application to the processed food industry. Working paper No. 371-2018-2720.
Chien, N.D., Zhong, Z.K., & Giang, T.T. (2012). FDI and economic growth: Does WTO accession and law matter play important role in attracting FDI? The case of Viet Nam. International Business Research, 5(8), 214.
Denisia, V. (2010). Foreign direct investment theories: An overview of the main FDI theories. European journal of interdisciplinary studies, 3, 53-59.
Deseatnicov, I., & Akiba, H. (2016). Exchange rate, political environment and FDI decision. International economics, 148, 16-30.
Goh, S.K., & Tham, S.Y. (2013). Trade linkages of inward and outward FDI: Evidence from Malaysia. Economic Modelling, 35, 224-230.
Guriş, S., & Gozgor, K. (2015). Trade openness and FDI inflows in Turkey. Applied Econometrics and International Development, 15(2), 53-62.
Hornberger, K., Batta, J., & Kusek, P. (2011). Attractive FDI: how much does investment climate matter? World Bank No 67803, 1-4.
Jaumotte, F. (2004). Foreign direct investment and regional trade agreements: The market size effect revisited. International Monetary Fund, WP/04/206, 1-31.
Johnson, A. (2006). FDI inflows to the transition economies in Eastern Europe: magnitude and determinants. The Royal Institute of Technology, CESIS (Centre for Excellence for Studies in Science in Innovation) No, 59.
Lee, B.S., & Min, B.S. (2011). Exchange rates and FDI strategies of multinational enterprises. Pacific-Basin Finance Journal, 19(5), 586-603.
Liu, W.S. (2019). Does WTO membership has effects on the trade linkages of inward and outward FDI: Evidence from China. In Fourth International Conference on Economic and Business Management (pp. 17-19), Atlantis Press.
Liu, X., Wang, C., & Wei, Y. (2001). Causal links between foreign direct investment and trade in China. China economic review, 12(2-3), 190-202.
Lopez, L., & Weber, S. (2017). Testing for Granger causality in panel data. The Stata Journal, 17(4), 972-984.
Mahembe, E., & Odhiambo, N.M. (2014). Foreign direct investment and economic growth: A theoretical framework. Journal of Governance and Regulation/Volume, 3(2), 63-70.
Marchant, M.A., Cornell, D.N., & Koo, W.W. (2002). International trade and foreign direct investment: Substitutes or complements? Journal of Agricultural and Applied Economics, 34, 289-302.
Markusen, J.R. (1995). The boundaries of multinational enterprises and the theory of international trade. Journal of Economic perspectives, 9(2), 169-189.
Melitz, M.J., & Ottaviano, G.I. (2008). Market size, trade, and productivity. The review of economic studies, 75(1), 295-316.
Ozawa, T. (1992). Foreign direct investment and economic development. Transnational corporations, 1(1), 27-54.
Pata, U.K., & Terzi, H. (2016). Testing for symmetric and asymmetric causality between FDI and foreign trade in Turkey. Romanian Economic Journal, 19(61), 47-70.
Pontes, J.P. (2007). A non-monotonic relationship between FDI and trade. Economics Letters, 95(3), 369-373.
Ramondo, N., Rappoport, V., & Ruhl, K.J. (2011). Horizontal vs. vertical FDI: Revisiting evidence from us multinationals. New York: Leonard N. Stern School of Business, Department of Economics.
Sabir, S., Rafique, A., & Abbas, K. (2019). Institutions and FDI: Evidence from developed and developing countries. Financial Innovation, 5(1), 1-20.
Shah, M.H. (2017). The significance of WTO’s trade related investment measures (TRIMs) agreement for inward FDI in Sub-Saharan Africa, Working paper No. 82009.
Shi, J. (2019). Vertical FDI and exchange rates over the business cycle: The welfare implications of openness to FDI. Journal of Development Economics, 138, 274-293.
Siddique, H.M.A., Ansar, R., Naeem, M.M., & Yaqoob, S. (2017). Impact of FDI on economic growth: Evidence from Pakistan. Bulletin of Business and Economics, 6(3), 111-116.
Şıklar, İ., & Kocaman, M. (2018). FDI and macroeconomic stability: The Turkish case. European Financial and Accounting Journal, 13(1), 19-40.
Supriani, I., Fianto, B. (2020).What drives the inflow of FDI in OIC countries? Evidence from top 10 hosts of inward FDI flows. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 6(2), 91-105.
Vavilov, S. (2005). Trade & FDI in Petroleum Exporting Countries: Complements or Substitutes? Working paper SSRN 868989.
Vo, T.Q., & Ho, H.T. (2021). The relationship between foreign direct investment inflows and trade openness: Evidence from ASEAN and related countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(6), 587-595.
Xing, Y. (2006). Why is China so attractive for FDI? The role of exchange rates. China Economic Review, 17(2), 198-209.