تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا، ایران

3 دانش آموخته دکتری دانشگاه الزهرا

10.30465/jnet.2022.37369.1755

چکیده

تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب

چکیده
نابرابری درآمد از موضوعات مهم اقتصادی - اجتماعی است که بررسی عوامل موثر بر آن در مباحث اقتصاد توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نموده است تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در دو گروه از کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته را طی دوره 2019 - 2009 بررسی نماید. به منظور حصول به نتایج دقیق‌تر، شاخص کارآفرینی به دو گروه ضرورت ‌ گرا و کارآفرینی فرصت ‌ گرا تفکیک و در مدل منظور شده است. برای این منظور ، مدل تحقیق با رهیافت داده‌های تابلویی و به ‌روش‌ گشتاورهای تعمیم ‌ یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد کارآفرینی ضرورت‌گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر منفی و معنی‌داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای درحال‌توسعه بزرگتر است. همچنین، کارآفرینی فرصت‌گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای توسعه ‌ یافته بزرگتر است .

کلید واژه ها : نابرابری درآمد ، کارآفرینی ضرورت ‌ گرا و فرصت ‌ گرا، فلاکت اقتصادی ، آموزش ، توسعه‌ مالی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurship on Income Inequality in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Mohamad Reza Soleimani 2
  • roghaye pouran 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 MA in Business Management, Department of Financial Management, Islamic Azad University of Buin Zahra, Iran,
3 PhD of Economics Alzahra University
چکیده [English]

The Effect of Entrepreneurship on Income Inequality in Selected Countries


Abstract
Income inequality is one of the important socio - economic issues that is very important in development economics the study of the factors affecting it. In this regard, the present study has tried to investigate the impact of entrepreneurship on income inequality in two groups of selected developing and developed countries during the period 2009 - 2019 . In order to achieve more accurate results, entrepreneurship is divided into necessity and opportunistic entrepreneurship groups in the model . For this purpose, the research model has been estimated by approaching panel data and Generalized Moment Method ( GMM ) separately for the two groups of selected countries . The results show that necessity-oriented entrepreneurship has a negative and significant effect on income inequality in both groups of selected countries . However, the estimated coefficient is higher in developing countries . Also, opportunistic entrepreneurship has a positive and significant effect on income inequality in both groups of selected countries. However, the estimated coefficient is higher in developed countries .

Keywords : Income Inequality, Necessity - Driven & Opportunity - Driven Entrepreneurship, Education Misery Index , Financial Development .

JEL Classification: D31, L26, I24, P46, D53.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality؛ Necessity-Driven & Opportunity-Driven Entrepreneurship؛ Education Misery Index؛ Financial Development JEL Classification: D31
  • L26
  • I24
  • P46
  • D53
سپهردوست، حمید و زمانی شبخانه، صابر. (1394). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکاف درآمدی خانوارهای روستایی در ایران. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 5(20): 70-57.
شاه­ آبادی، ابوالفضل و ساری گل، سارا. (1392). بررسی مقایسه­ای تأثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای اوپک و کشورهای منتخب توسعه­یافته. فصلنامه رشد فناوری، 9(35): 14-2.
شاه­ آبادی، ابوالفضل و ساری گل، سارا. (1394). تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه­یافته منتخب. نظریه­های کاربردی اقتصاد، 2(1): 82-63.
شاه ­آبادی، ابوالفضل.، امیری، بهزاد و ساری گل، سارا. (1395). نهادها و برابری (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد). پژوهشنامه اقتصادی، 16(61): 179-155.
صامتی، مجید و سجادی، زهرا سادات. (1391). تأثیر توسعه‌مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 7(14): 150-129.
کمیجانی، اکبر و محمدزاده، فریدون. (1393). تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست­های جبرانی. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 22(69): 24-5.
میرعرب، مهرداد. (1379). نیم نگاهى به مفهوم امنیت. فصلنامه علوم سیاسی. 3 (9): 142- 133.
هراتی، جواد.، دهقانی، علی.، تقی‌زاده، حجت و امینی، تکتم. (1395). بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانلGMM. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۶ (۲۳) :۲۳۲-۱۹۷.
نجفی، زهرا.، صامتی، مجید و جمالی، سمیه. (1398). تحلیل تأثیر کارآفرینی بر نابرابری توزیع درآمد در میان استان‌های کشور. فصلنامه مدیریت نوآوری، ۸(۴): 100-۷۶.
یحیوی دیزج، جعفر.، محمدزاده، یوسف.، حکمتی، صمد و یعقوبی، فریدحسین. (1397). رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته. رفاه اجتماعی، 18(68 ): 167-199.
Agan, Y., Sevinc, E. & Orhan, M. (2016). Impact of main indicators macroeconomic on happiness. European Journal of Economic and Political Studies, 2 (2); 13-21.
Albanesi, S. (2007). Inflation and inequality. Journal of Monetary Economics, 54(4), 1088- 1114.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2): 277-297.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental-variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1): 29-51.
Balcilar, M., Chang, S., Gupta, R. Miller. S. M. (2018). The relationship between the inflation rate and inequality across U.S. States: A semiparametric approach. Quantity and Quality, Forthcoming, 52(5): 2413-2425.
Banerjee, A. V. & Newman, A. F. (1993). Occupational choice and the process of development. Journal of Political Economy, 101(2): 274-298.
Batuo, M., Guidi, F. & Kupukile, M. (2010). Financial development and income inequality: Evidence from African Countries. MPRA Paper 25658, University Library of Munich, Germany.
Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, & N., Servais, I. (2008). Global entrepreneurship monitor: Data collection design and implementation. Small Business Economics, 24(3): 205–231.
Chong, A. & Calderón, C. (2000). Institutional quality and income distribution. Economic development and cultural change, 48(4): 761-786.
Dhrifi. A. (2013). Financial development and poverty: What role for growth and inequality? International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(4): 119–129.
Erken, H., Donselaar, P. & Thurik, R. (2008). Total factor productivity and the role of entrepreneurship. Jena Economic Research Papers 2008-019, Friedrich-Schiller-University Jena.
Galor, O. & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. Review of Economic Studies, 60(1): 35-52.
Guterres, A. (2020). World social report: Inequality in a rapidly chanching World. Department of Economic and Social Affairs. United Nations.
Halvarsson, D., Korpi, M. & Wennberg, K. (2018). Entrepreneurship and income inequality. Journal of Economic Behavior & Organization, 145(C): 275-293.
Hayek F. A. (1945). The use of knowledge in society. The American Economic Review, 35(4): 519-530.
Jianu, I. (2018). The impact of government health and education expenditure on income inequality in European Union. Theoretical and Applied Economics. Special Issue, 121-134.
Kaestner, R. & Lubotsky, D. (2016). Health insurance and income inequality. Journal of Economic Perspectives, 30(2): 53-78.
Kimhi, A. (2010). Entrepreneurship and income inequality in southern Ethiopia. Small Business Economics, 3(1): 81-91.
Khoshmaram, M., Shiri, N., Shinnar, R. S., and Savari, M. (2018). Environmental support and entrepreneurial behavior among Iranian farmers: The mediating roles of social and human capital. Journal of Small Business Management. 2018(1): 1-19.
Law, S. H., Tan, H. B. & Azman-Saini, W. N. W. (2014). Financial development and income inequality at different levels of institutional quality. Emerging Markets Finance and Trade, 50(1S): 21-33.
Lecuna, A. (2019). Income inequality and entrepreneurship. Journal Economic Research-Ekonomska Istraživanja, DOI: 10.1080/1331677X.2019.1663545. 
Loughrey, J. & O'Donoghue, C. (2012). The impact of price changes on household welfare and inequality1999-2011. The Economic and Social Review, 43(1): 31-66.
Lynch. J., Smith. G. D., Harper S. & Hillemeier M. (2004). Is income inequality a determinant of population health? Part 1 A Systematic Review, Milbank Quarterly, 82(1): 5–99.
Madni, G. R. (2019). Probing institutional quality through ethnic diversity, income inequality and public spending. Social Indicators Research, 142(2): 581–595.
Packard, M. D. & Bylund, P. L. (2018). On the relationship between inequality and entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1): 3-22.
Park, D. & Shin, K. (2017). Economic growth, financial development, and income inequality. Emerging Markets Finance and Trade, 53(12): 2794-2825.
Patel, P. C., Doh, J. P. & Bagchi, S. (2018). Can entrepreneurial initiative blunt the economic inequality–growth curse? Evidence from 92 countries. Business & Society, doi.org/10.1177/0007650318797103.
Ragoubi, H. & El Harbi, S. (2019). Entrepreneurship and income inequality: A dynamic spatial Panel Data Analysis. International Review of Applied Economics, 32(3): 374-422.
Reynolds P. D., Camp S. M., Bygrave W. D., Autio E., Hay M. (2001). Global entrepreneurship monitor: Executive Report. DOI: 10.13140/RG.2.1.2501.3286
Ruprah, I. J. & Luengas, P. (2011). Monetary policy and happiness: Preferences over inflation and unemployment in Latin America. The Journal of Economics-Socio, 40 (1): 59-66.
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Shahabadi, A., Nemati, M. & Hosseinidoust, S. E. (2017). The effect of knowledge economy factors on income inequality in the selected Islamic countries. Journal of the Knowledge Economy, 8(4): 1174-1188.
Shahabadi, A., Nemati, M. & Hosseinidoust, S. E. (2018). The effect of education on income inequality in selected Islamic countries. International Journal of Asia-Pacific Studies, 14(2): 61-78.
Ulu, M. I. (2018). The effect of government social spending on income inequality in OECD: a panel data analysis. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(3): 184-202.