اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد- دانشکده اقتصاد و مدیریت- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران،

10.30465/jnet.2022.39937.1839

چکیده

صادرات یکی از عوامل موثر بر تولید و اشتغال در اقتصاد می باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات و همچنین حجم صادرات بر تغییرات اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات نیروی کار و همچنین مناطق شهری و روستایی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می‌باشد. برای این منظور ماتریس صادرات 14 بخشی اقتصاد به دو ماتریس، حجم صادرات (صادرات همه بخش‌های اقتصاد) و ترکیب صادرات (سهم هر بخش از کل صادرات) تقسیم‌بندی شد. سپس اثر این دو عامل بر اشتغال در مناطق شهری و روستایی و همچنین به تفکیک نیروی کار با سطح آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو عامل تغییر ترکیب صادرات و حجم صادرات موجب افزایش اشتغال در مناطق شهری و روستایی شده است. همچنین اشتغال نیروی کار با تحصیلات آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق شهری در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات بیشتر از افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق روستایی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of export composition and volume on labor demand by education level and urban and rural areas

نویسنده [English]

  • ramezan hosseinzadeh
Assistant Professor of Economics, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Exports are one of the factors affecting production and employment in the economy. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of changing the composition and volume of exports on changes in employment in different economic sectors by different levels of education as well as urban and rural areas using the input-output model between 2011 and 2006. For this purpose, the export matrix of 14 sectors of the economy was divided into two matrices, export volume (exports of all sectors of the economy) and export composition (share of each sector in total exports). Then, the effect of these two factors on employment in urban and rural areas, as well as the labor force with a higher level of education and less than higher education in the economic sectors were studied. The results of this study showed that both the change in the composition of exports and the volume of exports has increased employment in urban and rural areas. Also, labor employment with higher education and less than higher education has increased due to changes in the composition and volume of exports in the study period. The increase in labor force employment in urban areas due to changes in the composition and volume of exports has been greater than the increase in labor force employment in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exports
  • employment
  • urban and rural area
  • input output JEL Classification: C67
  • J23
  • D13
اسفندیاری، علی اصغر؛ ترحمی، فرهاد. (1388). بررسی اشتغال­زایی بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 67: 116-93.
بزازان، فاطمه و آزاددانا، فهیمه. (1397). اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم )رویکرد داده ستانده دومنطقه­ای(، مجله­ برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 25: 8-24.
بزازان، فاطمه، اسماعیلی، مهناز و فارسی، فرشته. (1399). به بررسی اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان خراسان رضوی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 76: 55-80.
ترحمی، فرهاد و صفری، معصومه. (1398). سنجش اشتغالزایی صادرات بخش­های اقتصادی ایران با تاکید بر واردات واسطه­ای، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 2: 109-127.
خرمی، احمدرضا. (1396). تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 25(97): 25-53.
حسین زاده، رمضان و اسپندار، محمود. (1397). اثر تغییر ساختار صادرات بر تولید بخش­های اقتصاد ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده-ستانده، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 8(32): 139-150.
رفیعی دارانی، هادی؛ کهنسال، محمدرضا. (1392). بررسی پتانسیل اشتغال­زایی بخش کشاورزی در عرصه­های اقتصاد شهر و روستا (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1(7): 45-23.
عیسی­زاده، سعید؛ قدسی، سوده. (1391). محاسبه ضرایب اشتغال­زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده- ستانده، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 17: 172-151.
عظیمی، سیدرضا. (1379). بررسی اثرات صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران، برنامه و بودجه، 9: 27-50.
سلمانی بی شک، محمدرضا، اشکان، المیرا. (1393). اثر صادرات کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران، مجله اقتصادی، 14: 5-16.
فرمانی، مریم؛ دهمرده قلعه نو، نظر و شهرکی، جواد. (1395). شناسایی فعالیت­های اقتصادی کلیدی استان سیستان و بلوچستان از نظر ایجاد شغل و تولید با استفاده از جدول داده – ستانده، فصلنامه پژوهش­های اقتصاد)رشد و توسعه پایدار(، 2: 55-23.
قاسمی ششده، محمد، مهاجری، پریسا و حدادی­نژادیان، قادر (1397). محاسبه جدول داده ستانده تک منطقه­ای با روش جدید ترکیبی FLQ-RAS و ضرایب فزاینده اشتغال؛ مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 28، 1-33.
حسین زاده، رمضان و قرنجیک، معصومه (1400). اثر تغییر ارتباطات بین منطقه­ای بر تغییرات اشتغال: تجزیه ساختاری در مدل داده- ستانده دومنطقه ای، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 99: 357-383.
Bazzazan, F., and Azaddana, F. (2018). Economic Impacts of Domestic Tourists Arriving in Qom) Bilingual Input-output Approach. Journal of Tourism Planning and Development. 25. Pp. 8-24.
Bazzazan, F., Ismaili, M, and Farsi, F. (2020). to study the economic effects of domestic tourists entering Khorasan Razavi province, Quarterly Journal of Economic Research. 76. Pp. 55-80.
Bayerl, N., Fritz, O., & Hierlander, R. (2008). Die gesamtwirtscbaftlicben Effect der Exports seit1995. Austrian Institute of Economic Research (WIFO). No .11/2008.
Blanchard, E. and Olney, W. W., (2017). Globalization and Human Capital Investment: Export Composition Drives Educational Attainment. Journal of International Economics. 106. Pp. 165-183.
Bhattacharya, T. and Rajeev, M. (2014). Identifying Employment Creating Sectors in India: An Analysis of Input-Output Linkages, The International Center for Development and Decent Work, ICDD Working Papers, Paper No. 12, Available at: www.icdd.uni-kassel.de.
Campos, R. B. and Guilhoto, J. J. (2019). The socioeconomic impact of low-income housing programs: An interregional input-output model for the state of Sao Paulo and the rest of Brazil, Habitat International. 65. Pp. 59-69.
Deaton, A. and Muellbauer, J. (1980). Economics and consumer behavior. New York, Cambridge University Press.
Esfandiari, A., Tarrahomi, F. (1999). Investigating job creation in Iran's economic sectors with emphasis on the agricultural sector. Agricultural Economics and Development. 67. Pp. 116-93.
Farmani, M., Dahmardeh, N., and Shahraki, J. (2016). Identify key economic activities of Sistan and Baluchestan province in terms of job creation and production using input-output table. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development). 2. Pp. 55-23.
Feenstra, R. C. and Sasahara. A. (2018). The ‘China Shock’, Exports and U.S. Employment: A Global Input-Output Analysis. Review of International Economics. 26. Pp. 1053–1083.
Fana, M and Villani, D. (2022). Decomposing the Automotive Supply Chain: Employment, Value Added and Occupational Structure. Structural Change and Economic Dynamics. 62. Pp. 407-419.
Fosu, A. K. (1990). Export composition and the impact of exports on economic growth of developing economies, Economics Letters, 34 (2), 67-71.
Ram, R. (1985). Exports and economic growth: Some additional evidence, Economic Development and Cultural Change. 33(2). Pp. 415-425.
Syron, R. and B. Walsh, 1968, The relation of exports and economic growth: A note, Kyklos. 21(3). Pp. 541-545.
Keesing, D. B., (1967). Outward-looking, policies and economic development. Economic Journal, 77(306). Pp. 303-320.
Ghasemi Sheshdeh, M., Mohajeri, P. and Haddadinejadian, Q. (2018). Calculation of single-zone output data table with the new combined method FLQ-RAS and increasing employment coefficients; Case Study of Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. Iranian Journal of Applied Economic Studies. 28. Pp. 1-33.
Hudcovsky, M. and Kubala, J. (2016). How Important Is Structural Change to Employment Development: A Comparison of Germany vs. Slovakia, 24th IIOA Conference, Korea.
Incera, A. C., (2017). Drivers of Change in the European Youth Employment: A Comparative Structural Decomposition Analysis. Economic Systems Research, 29(4). Pp. 463–485.
Issa Zadeh, S., Ghodsi, S. (2002). Calculation of employment coefficients of tourism sector in Iran's economy: using data-output model. Journal of Tourism Management Studies. 17. Pp. 172-151.
Khorrami, A. (2017). Realization of economic development through employment of agricultural sector (Case study of Hamadan province). Agricultural Economics and Development. 25(97). Pp. 25-53.
Kiyota, K. (2016). Exports and Employment in China, Indonesia, Japan, and Korea. Asian Economic Papers 15. Pp. 57–72.
Los B., Timmer M. P., & Vries, G. J., (2015). How Important Are Exports for Job Growth in China? A Demand Side Analysis. Journal of Comparative Economics. 49(1).  Pp. 19-32.
Makki, S. S., & Somwaru, A. (2004). Impact of foreign direct investment and trade on economic growth: Evidence from developing countries. American Journal of Agricultural Economics. 86(3). Pp. 795-801.
Medina-Smith, E. J. (2001). Is the Export-led Growth Hypothesis Valid for Developing Countries? A Case Study of Costa Rica. United Nations Conference on Trade and Development.  4. Pp. 37-42.
Miller, R. E. and Blair, P. (2009). "Input-Output Analysis: Foundations and Extensions", Cambridge University Press: New York, 2nd edition.
Pak, M., and Poissonnier, A., (2016). Accounting for technology, trade and final consumption in employment: an Input-Output decomposition, paper presented in 24th International Input-Output Conference, 4-8 July 2016, Korea, Seoul.  
Rafie Darani, H., Kohansal, M., (2003). Investigating the employment potential of the agricultural sector in the fields of urban and rural economics (Case study: Khorasan Razavi province). Agricultural Economics Research. 1(7). Pp. 45-23.
Sasahara, A. (2019). Explaining the Employment Effect of Exports: Value-Added Content Matters, Journal of the Japanese and International Economies, Article in Press, https://doi.org/10.1016/j.jjie.2019.02.004 .
Tin, P.B. (2014). A decomposition analysis for labour demand: Evidence from Malaysian manufacturing sector. WSEAS Transactions on Business and Economics.  11(1). Pp. 32-41.