تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم‌اقتصادی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم اقتصادی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 استادیار گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

حمل‌ونقل هوایی یکی از زیربخش‌های اساسی خدمات حمل‌ونقل است که شامل ارزش‌افزوده بالا و فناوری‌های نوین می‌گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی اثرات عوامل تولید بر اشتغال صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش‌افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده‌اند. بازه پژوهش، سال‌های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده‌های استخراج شده از صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می‌دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش‌افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می‌دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش‌افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Production Factors on Employment in Iranian Air Transport Industry

نویسندگان [English]

 • Mehdi Niknejad 1
 • Mambiz Hojabr Kiani 2
 • Ahmad Sarlak 3
 • Maryam Khosnevis 4
1 PhD Student in Economics, Management Faculty, Arak, Iran
2 Professor of Economics, Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Azad University, Arak, Iran
4 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Air transport is one of fundamental sub-sectors of transport services, which has a high value added and novel technologies. On the other hand, due to the importance of employment, this article examines the effects of factors of production on employment in the Iranian air transport industry. For this purpose, the CES function has been used to examine employment. Workforce is introduced as dependent variable and value added, wage and capital price are considered as independent variables in the model. Research period - years 1382 to 1397 (2003 to 2018) is considered as time series for the extracted data of the air transport industry of Iran and the mentioned Econometrics model is estimated by Autoregressive distributed lag model (ARDL( and with a boundary test approach. Boundary test result, confirms correlation among the variables, which shows long-term relationship between the research variables and this is interpretable. Result of the long term model estimation shows that the estimation index for the variables (value added, wage and capital price) are statistically meaningful and their values are 0.16, 0.62 and -0.23, respectively. Result of the long term model estimation shows that the estimation index for the variables (value added, wage and capital price) are statistically meaningful and their values are 0.16, 0.62 and -0.23, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Air transport Industry
 • Employment function
 • CES Function
 • Autoregressive distributed lag model (ARDL)
 • Boundary test JEL classification: D24
 • L93
 • E22
 • E24
امیرنژاد حمید، مردانشاهی، محمدمهدی و اسدپورکردی، مریم (1394). بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی . راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. ۲ (۳) :۳۴-۲۷
امیری، حسین و ملا بهرامی، احمد (1396)، اقتصاد کلان‌سنجی ساختاری با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، چاپ اول، انتشارات ترمه، تهران.
امینی، ع، و خسروی نژاد، ع و علیزاده، ز. (1391). تحلیل تاثیر توسعه صادرات بر اشتغال، مطالعه موردی صنایع با فناوری بالا در ایران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 6(19)، 135-173.
امینی، علیرضا و فرهادی کیا، علیرضا. (1395). برآورد توابع اشتغال به تفکیک بخ شهای اقتصادی ایران و پی شبینی اشتغال در برنامه ششم توسعه.فصلنامه پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، 21(4)، 99-61.
بازدار اردبیلی، پریسا، و رضایی ارجرودی، عبدالرضا. (1387). تعیین رابطه سرمایه‌گذاری با ایجاد اشتغال در بخش حمل‌ونقل. پژوهشنامه حمل‌ونقل. 5(4). 295-306.
باصری، بیژن و روشنی یساقی، نوریه. (1393). بررسی عوامل موثر بر اشتغال زایی صنایع کوچک در استان گلستان. اقتصاد مالی، 8(26)، 113-132.
باقری پرمهر، شعله؛ خو شدلی، فاطمه و سرزعیم، علی. (1398). بررسی ارتباط میان اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران با استفاده از روش تغییرات زمانی، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، شماره 9 .82-66.
بختیاری، صادق و یحیی آبادی، ابوالفضل. (1380)، تحلیل تغییرات ساختاری در اشتغال و بررسی انتقال نیروی کار بین بخش های اقتصادی ایران، پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 12، 76-55.
برانسون،  ویلیام (1378)، تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان، ترجمه: عباس شاکری، نشر نی، تهران.
برانسون، ویلیام. اچ. (1378)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، تهران: نشر نی.
خاکساری، علی. (1395). تخمین مدل تأثیر توسعه حمل‌ونقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 1389-1350. پژوهشنامه حمل‌ونقل. 13(2). 101-113.
خلیلی، مرتضی، و لادی، تهمینه، و شعبانی شهریور، سمیه. (1395). تأثیر حمل‌ونقل دریایی بر رشد اقتصادی. اولی همایش بین‌المللی انسجام مدیریت شهری و اقتصاد در توسعه شهری، تهرانتبریز.
رضایی ارجرودی، عبدالرضا و تسبیحی، آمنه و موسوی، سیدرضا. (1393). بررسی تأثیر احداث خطوط اصلی راه آهن بر رشد ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ، شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی،تهران.رضایی ارجرودی، عبدالرضا. (1383)، اهمیت و جایگاه صنعت حمل و نقل در ارتقا و شکوفایی اقتصاد کشور، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسرکشور، دانشگاه هرمزگان
رضایی ارجرودی، عبدالرضا. (1383)، اهمیت و جایگاه صنعت حمل و نقل در ارتقا و شکوفایی اقتصاد کشور، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسرکشور، دانشگاه هرمزگان.
سالنامه آماری حمل و نقل هوایی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، 1398.
سنگسری، شیما، یوسفی، محمد قلی و آماده، حمید. (1398). تاثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع تولیدی ایران، فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی 13(47)، 129-157.
شریفی، نورالدین. (1390). جایگاه حمل‌ونقل و تأثیر آن بر دیگر بخش‌‏های اقتصاد کشور: یک تحلیل داده-ستانده. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 2(5). 207-237.
شکوهی، م. و ترکمانی، ج. (1386). بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات و تحقیقات کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)، شماره 3، 403-410.
عزتی، م.، و عاقلی کهنه شهری، ل. (1384). برآورد کشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران . پژوهشنامه حمل و نقل, 2(3), 181-189.
فلاحی، م، و حسین ‌زاده بحرینی، م، و مقدم نژاد، ح. (1391). بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد - کوآ). پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی, 2(8), 23-36.
گسکری، ریحانه، و اقبالی، علیرضا، و عیدانی، مصطفی. (1384). برآورد تابع تقاضای حمل‌ونقل ریلی در ایران. تحقیقات اقتصادی. 69. 109-128.
مهرگان، نادر، و حقانی، محمود، و عبداللهی حقی، سالار. (1390). پژوهشنامه حمل‌ونقل. 8(3). 277-288.
نصرنیا، فاطمه و اسماعیلی، عبدالکریم. (1386). رابطه علی بین انرژی بااشتغال، سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد.
هژبر کیانی، کامبیز و، سرلک، احمد، (1396)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری سرمایه و کل عوامل تولید در ایران (مطالعه موردی: کارگاه­های بزرگ صنعتی استان یزد)، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، شماره 39 .،100-83
Aghion, P& P. Howitt. (1998). Endogenous growth theory, MITPress: Cambridge, Massachusetts.
Branson, W.H. (1979) .Macroeconomic theory and policy, New York: Harper & Row Publishers.
Engle RF, Granger CWJ. (1987). Cointegration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276.
Bernstein, J., & Schmitt, J. (1998). Making Work Pay. The Impact of the 1996-1997 Minimum Wage Increase, Washington, DC: Economic Policy Institute.‏
Clements, Harry. (1997). A new way to0 predict transit demand. Journal of Mass Transit. , July/Aug., pp.49-52.
Card, D, L.F. Katz & A.B. Krueger. (1994). Comment on David Neumark and William Wascher, ‘Employment Effects of Minimum and Subminimum Wages: Panel Data on State Minimum Wage Laws. Industrial and Labor Relations Review 47(3): 487–496.
Feng, M., Yuan, H., & Wei, L. (2019, August). Research on the Relationship between Civil Aviation Industry and Economic Growth. In 1st International Symposium on Economic Development and Management Innovation (EDMI 2019). Atlantis Press.
Gali, J. (1999). Technology, Employment and the Business Cycle: Do TechnologyShocks Explain Aggregate Fluctuations?, American Economic Review, 89(1), 249–71 .
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). Basic Econometrics. McGraw-Hill Education.
He, H., He, X., Han, Z., & Wang, S. (2020). Measurement of Economic Contribution of Small and Medium Airports and Its Enlightenment to Region Economic Development. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 587, No. 1, p. 012114). IOP Publishing.
Hornbeck,R.(2019). Estimating Who Benefits From Productivity Growth: Direct and    Indirect Effects of City Manufacturing TFP Growth on Wages, Rents, and Inequalityiz, discussion Papers 12277, Institute of Labor Economics (IZA).
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3), 231-254.
Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with appucations to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2), 169-210.
Luna, R.T., Llamas, R.V. (2019). The demand for employment in the manufacturing industry in Mexico. Contaduría y Administración, 64(1), 2019, 1-21.
Lütkepohl, H., Krätzig, M., & Phillips, P. C. (Eds.). (2004). Applied time series econometrics. Cambridge university press.
Njoya, E. T., & Nikitas, A. (2020). The role of air transport in employment creation and inclusive growth in the Global South: The case of South Africa. Journal of Transport Geography, 85, 102738.
Neumark, D. (2018). The econometrics and economics of the employment effects of minimum wages: Getting from known unknowns to known knowns. Institute of Labor Economics, IZA DP No. 11999
Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. Econometric Society Monographs, 31, 371-413.
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
Pissarides, C. A. (2000). Equilibrium Unemployment Theory, Cambridge, Mass: MIT Press. 
Sobieralski, J. B. (2020). COVID-19 and airline employment: Insights from historical uncertainty shocks to the industry. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 100123.
Slonimczyk, F. & P. Skott. (2012). Employment and Distribution Effects of the Minimum wage. Journal of Economic behavior & Organization, 84(1): 245-264.