طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران طی سال­­های 1395-1360 با استفاده از رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری است. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز ، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می­گردد. در این راستا به منظور بررسی عوامل مؤثر بر وقوع احتمال بحران ارزی از رویکرد لاجیت و به منظور بررسی میزان اثر متغیرهای هشداردهنده زودهنگام بر وقوع بحران ارزی از رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری  استفاده گردید. نتایج حاصل از رویکرد لاجیت نشانگر آن است که متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر احتمال وقوع بحران ارزی اثر مثبت داشته است. از طرفی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت بر احتمال وقوع بحران ارزی تأثیر منفی داشته است. نتایج حاصل از رویکرد مارکوف سوئیچینگ نیز حاکی از آن است که افزایش متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم موجب افزایش وقوع بحران ارزی گردیده است. لیکن افزایش قیمت نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش وقوع بحران ارزی می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Early Warning System for the Currency Crises in Iran Logit and Markov Switching Approaches

نویسندگان [English]

  • behzad salmani 1
  • hossein asgharpour 1
  • mohammad KALAMI 2
1 d
2 d
چکیده [English]

The purpose of this study is to introduce a pre-crisis warning pattern in Iran during the years 1981-2016 using Logit and Markov switching approaches. This study use a combination of exchange rate changes, foreign reserves and bank profit to calculate the adjusted currency crisis index. In this regard, to investigate the factors affecting the probability of currency crisis was used to Logit approach and  to investigate the effect of early warning variables on the currency crisis the Markov switching approach was used. The results of the Logit approach indicate that the increase in the variables of the ratio of government deficit to GDP, current account deficit to GDP ratio and inflation rate had a positive effect on the probability of a currency crisis. On the other hand, an increase in GDP growth and oil prices has reduced the likelihood of a currency crisis. The results of the Markov Switching approach also show that variables of the ratio of government deficit to GDP, current account deficit to GDP ratio and inflation rate have increased the occurrence of currency crisis. Also, the increase in explanatory variables of oil price and GDP growth rate will reduce the occurrence of currency crisis.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency Crises
  • Early Warning System
  • Logit Model
  • Markov Switching Approach JEL Classification: F31
  • C22
  • G01
برزگر مروستی، مریم (1396). شاخص­های پیشرو و بحران­های ارزی تحت نظام­های مختلف ارزی. رساله دکتری، دانشگاه تبریز
جمشیدی، لیلا (1391). بررسی بحران ارزی و عوامل مؤثر در پیش بینی آن در اقتصاد ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
عادلی رانکوهی، نسترن (1381). برسی عوامل مؤثردر بروز و یا تشدید بحران­های ارزی با توجه به اثرات خاص کشورها. پایان نامه  کارشناسی ارشد ؛ مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
مطهری، محب الله؛ لطفعلی­پور، محمدرضا و شادمهری، محمدطاهر (1394). ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در باز ار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، شماره 4، صص 92-71.
نصراللهی، محمد؛ یاوری، کاظم؛ نجارزاده، رضا و مهرگان، نادر (1395). طراحی یکی سیستم هشدار زودهنگام بحران­های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک. تحقیقات اقتصادی، دوره 52، شماره 1، صص 214-187.
نیلی، مسعودی و کنعانی،علیرضا (1384).پیش­بینی بحران­های ارزی در اقتصادهای وابسته به منابع نفتی با استفاده از الگوی ( KLR).پانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست­های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی ،صص 108-71.
Aghion‚P.‚& Banerjee‚A.(2000).A Simple Model of Monetary Policy and Currency Crises . European Economic Review, 44,728-738.
Aizenman, J. and Mahir, Binic. (2016). Exchange market pressure in OECD and emerging economies: Domestic vs. external factors and capital flows in the old and new normal. Journal of International Money and Finance, 66, 65-87.
Berg , A . , borenstein , E.,& Pattillo , C .(1999) . Assessing Early and Finance.  Journal of international money and finance, 18, 561-586.
Bilson ,J. F.O.(1979). Leading  Indictatores  of Currency Devaluations . Columbia.  Journal of World Business,14,62-76.
Bussiere,M.,& Fratzscher ,M. (2006).Towards a New Early Warning System of Financial Crises. Journal if international Money and Finance, 25(6),953-976.
change, R., & velasco,A. (2001). Financial Crises in Emerging Market. The Quarterly  journal of Economics, 116,489-517.
Corestti, G .,pesenti, P., & Roubini , N .(1999).paper tigers ? A model of the Asian crisis. European Economic Review,  43,1211-1236.
Dibooglu, S. Budsayaplakorn, S and Mathur, I. (2010). Can Macroeconomic Indicators Predict a Currency Crisis? Evidence from Selected Southeast Asian Countries. Emerging Markets Finance and Trade 46(6),5-21.
Feldkricher, M, Roman, H, and Marek, Rusnak. (2014). Exchange market pressures during the financial crises: A Bayesian Model Averaging Evidence , Journal of International Money and Finance, 40, 21-41.
Flood, R.P.,  & garber , PM .(1984). Collapsing Exchange Rate Regimes: Some linear Examples. journal  of international Economics, 17,1-13
Hamilton. J.D .(1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57 (2), 357–384.
Kaminsky, G.L., & Reinhart, C.M. (1999). The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. American Economic Review, 89(3), 473–500.
Kibritcioglu, A. (2004). An Analysis of Early Warning Signals of Currency Crises in Turkey, 1986-2004, from www.kibritcioglu.com.
Krolzig. H.M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions. Modelling,Statistical Inference and Applications to BusinessCycle Analysis, Springer, Berlin
Quandt. R.E .(1972). A new approach to estimating switching  regressions. Journal of the American Statistical Association, 67, 306–310.
Radelet, S., & Sachs, J. (1998). The onset of the East Asian financial crisis. NBER Working Paper 6680, Cambridge, MA.
Reinhart, C.M., and K.S .Rogoff (2009). This Time is Different Eight Centuries OF Financial  Folly, Princeton Press.
Salmani, B. Kazerooni, A. and Barzegar Marvasti, M. (2017). NEW EVIDENCE ON REAL EXCHANGE RATE MISALIGNMENT AND THE ROLE OF EXCHANGE RATE REGIME. Journal of Interdisciplinary Research, 7, 166-172.
Sarlin, P. (2013). On policymakers’ loss functions and the evaluation of early warning systems. Economics Letters, 119,1-7.