بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

< p>سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان می باشد.این تحقیق به بررسی تاثیر ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به اندازه اقتصاد، با استفاده از رهیافت مدل خودرگرسیون برداری چند متغیره تابلوئی (Panel VAR) طی دوره 2018-1996 می پردازد. بر اساس نتایج تحقیق در اقتصادهای توسعه یافته، متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد هم به صورت جداگانه و هم به صورت توأمان بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر دارند. در این گروه از کشورها، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر کمتری بر جذب FDI خواهد داشت و با افزایش اندازه اقتصاد نیز تاثیر ثبات سیاسی بر جذب FDI به مراتب بیشتر هم کاهش می یابد. اما در اقتصادهای در حال توسعه متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد به تنهایی دارای اثری معنی دار بر جذب FDI نمی باشند، در حالی که متغیر ضربی یا به عبارتی اثر تعاملی این دو متغیر به صورت همزمان، دارای تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر جذب FDI می باشد و افزایش اندازه اقتصاد از اثر ثبات سیاسی بر FDIمی کاهد. نتایج نشان می دهد در اقتصادهای بزرگ ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر گذاری کمتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، حال آنکه در اقتصادهای کوچک، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر گذاری بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Interaction of Political Stability and Size of the Economy on the Inflows of Foreign Direct Investment (FDI)

نویسندگان [English]

  • Nayereh sadat Mohseni 1
  • Teymour Mohammadi 2
  • hamidreza arbab 2
1 PhD Student in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Tabataba'i University University
چکیده [English]

< p >Foreign direct investment is one of the most important factors in economic growth and
development in most countries in the world. This study investigates the impact of political
stability - absence of violence on attracting foreign direct investments due to the size of the
economy, using the Panel Vector Auto Regression model (Panel VAR) during the period
1996 - 2018. Based on the results of the research, in developed and industrial economies,
the variables of political stability - absence of violence and economic size, both
simultaneously and individually affect foreign direct investment. In this group of countries,
political stability - absence of violence have a lower impact on FDI and by increasing the
economic size the impact of political stability - absence of violence on FDI is significantly
lower. But in developing countries, political stability - absence of violence and economic
size do not have any significant effect on foreign direct investments separately, while the
multiplier variable or on the other hands the interaction effect of the two variables
simultaneously, has a significant effect on attracting FDI. It means that also in this group of
countries, the increase in the size of the economy reduces the impact of political stability -
absence of violence on FDI. In general, the results show that in large economies, political
stability - absence of violence has less influence on foreign direct investment, whereas in small economies, political stability – absence of violence has more influence on attracting foreign direct investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment؛ political stability؛ size of the economy؛ Panel Vector Auto Regression model؛ development level JEL Classificatio: 33
  • C33
  • P48