اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا،

3 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

گسترش نوآوری یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در قدرت ­رقابت­پذیری، رشد و توسعه اقتصادی به شمار می­رود. از­این­روی بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور تحریک فرآیند توسعه واجد اهمیت درخوری است. ازجمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد نوآوری می­توان به سیاست­های دولت اشاره کرد. این مطالعه در تلاش است با بررسی نقش سیاست­های سمت تقاضای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال­توسعه بین دوره 2011 تا 2015 میزان اثرگذاری دولت در این فرآیند را مورد ارزیابی قرار دهد. از­این­روی اثرات سیاست­های پولی، مالی، تجاری و ارزی بر رشد نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نتایج برآوردهای صورت گرفته به روش GMM بیانگر آن است که افزایش نرخ بهره، مخارج دولت و نرخ تعرفه تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد نوآوری طی دوره مورد بررسی داشته است. همچنین اثر انحراف نرخ ارز از مقدار حقیقی آن منفی و معنی­دار برآورد شده است. ازاین­روی، دولت سیاست­های سمت تقاضا را باید هماهنگ با سیاست­های سمت عرضه اعمال کند و با ایجاد تغییر در قیمت­های نسبی عوامل تولید، تقاضا برای نوآوری داخلی را تشویق کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government Policies Impact on the Innovation Growth in Developing Countries

نویسندگان [English]

 • وحید امیدی 1
 • a s 2
 • nader Mehregan 3
1 E
2 e
3 p
چکیده [English]

Innovation diffusion is one of the most significant determinants affecting competitiveness, development and economic growth. Thus, investigating factors that affect this variable is important to stimulate the development process. One of the most prominent factors which affect innovation is the government’s policies. In this article, we attempt to look into the importance of governments' demand-side policies in developing countries on innovation growth over the period 2011-2015. Therefore, monetary, fiscal, commercial and currency policy effects on innovation growth are investigated. The outcomes of the GMM model show that the increase in interest rate, government spending, and tariff rate have a positive and statistically significant effect on innovation, while the impact of the under-valued exchange rate is negative and statistically significant. Hence, demand-side policies should be coordinated with supply-side policies to boost demand for domestic innovation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • Interest Rate
 • Exchange Rate deviation
 • Tariff Rate
 • Government Expenditure. JEL Classification: E43
 • E62
 • O24
 • O31
 • O38
اسنودن، برایان.، و آر.وین، هوارد. (1392). اقتصاد کلان جدید (منشأ، سیر تحول و وضعیت فعلی). ترجمه خلیلی عراقی، منصور و سوری، علی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
اشرف­زاده، سید حمیدرضا.، و مهرگان، نادر. (1393). اقتصادسنجی پانل دیتای پیشرفته. نشر نور علم.
شاه­آبادی، ابوالفضل.، و صادقی، حامد. (1392). بررسی نقش درآمدهای نفتی بر نوآوری: مطالعه موردی کانال قیمت­های نسبی برای اقتصاد ایران. فصلنامه راهبرد توسعه. 34(30): 178-207.
عبدالکریمی، بیژن. (1393). تفکر و امر احاطه­کننده. پژوهش­های معرفت­شناختی (آفاق حکمت). 3(8): 53-88.
مصطفوی، سید فرخ. (1394). رابطه کیفیت تحصیلات و کیفیت نهادی با نوآوری در فناوری­های زیست­محیطی. فصلنامه برنامه و بودجه. 20(4): 137-154.
Abdu, M., & Jibir, A. (2017). Determinants of firm’s innovation in Nigeria. Kasetsart Journal of Social Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/j.kjss.2017.07.006
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business.
Aghion, P., Howitt, P., & Mayer-Foulkes, D. (2005). The effect of financial development on convergence: Theory and evidence. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 173-222.
Aghion, P., & Howitt, P. W. (2009). The economics of growth. MIT press.
Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.
Ang, J. (2014). Innovation and financial liberalization. Journal of Banking & Finance, 47(C), 214-229.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
Chen, S. S. (2017). Exchange rate undervaluation and R&D activity. Journal of International Money and Finance, 72(C), 148-160.
Chen, Z., Zhang, J., & Zheng, W. (2017). Import and innovation: Evidence from Chinese firms. European Economic Review, 94(C), 205-220.
Coelli, F., Moxnes, A., & Ulltveit-Moe, K. H. (2016). Better, Faster, Stronger: Global Innovation and Trade Liberalization (No. w22647). National Bureau of Economic Research.
Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (Eds.). (2019). The global innovation index 2019: Winning with global innovation. Johnson Cornell University.
International Monetary Fund (IMF). (2016). Fiscal Monitor: Acting Now, Acting Together. Washington, April.
Lee, S., Nam, Y., Lee, S., & Son, H. (2016). Determinants of ICT innovations: A cross-country empirical study. Technological Forecasting and Social Change, 110(C), 71-77.
Liu, Q., & Qiu, L. D. (2016). Intermediate input imports and innovations: Evidence from Chinese firms' patent filings. Journal of International Economics, 103(C), 166-183.
McKinnon, R. I. (2010). Money and capital in economic development. Brookings Institution Press.
Rivera-Batiz, L. A., & Romer, P. M. (1991). Economic integration and endogenous growth. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 531-555.
Romer, P. (1993). Idea gaps and object gaps in economic development. Journal of Monetary Economics, 32(3), 543-573.
Shaw, E.S., (1973). Financial deepening in economic development. Oxford University Press, New York.
Olsson, O. (2000). Knowledge as a set in idea space: An epistemological view on growth. Journal of Economic Growth, 5(3), 253-275.
Reichardt, K., & Rogge, K. (2016). How the policy mix impacts innovation: Findings from company case studies on offshore wind in Germany. Environmental Innovation and Societal Transitions, 18, 62-81.
Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. Journal of Economic Studies, 40(3), 298-313.
Roodman, D., (2009). How to do xtabond: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal. 9, 86–136.
Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S71-S102.
Schneider, L., Günther, J., & Brandenburg, B. (2010). Innovation and skills from a sectoral perspective: a linked employer–employee analysis. Economics of Innovation and New Technology, 19(2), 185-202.
Stadler, M. (1992). Determinants of innovative activity in oligopolistic markets. Journal of Economics, 56(2), 137-156.
Stiglitz, J. E. (1993). The role of the state in financial markets. The World Bank Economic Review, 7(1), 19-52.
Tabrizy, S. S. (2016). Industrial research and development and real exchange rate depreciation in a small open economy. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2877418 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2877418
Van Uden, A., Knoben, J., & Vermeulen, P. A. M. (2014). Human Capital and Innovation in Developing Countries: A Firm Level Study. DFID Working Paper.
Von Mises, L. (1996). Human Action. McMaster University Archive for the History of Economic Thought.
Weitzman, M. L. (1996). Hybridizing growth theory. The American Economic Review, 86(2), 207-212.
Weitzman, M. L. (1998). Recombinant growth. The Quarterly Journal of Economics, 113(2), 331-360.
WDI, (2019). World Development Indicators. Available at: http: //www.worldbank.org
Zietz, J., & Fayissa, B. (1994). The impact of exchange rate changes on investment in research and development. The Quarterly Review of Economics and Finance, 34(2), 195-211.