مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

چکیده

چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است که البته تئوری‌ها و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی در مورد آن مطرح شده است. در این مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل با استفاده از مدل خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی ، بیانگر وجود رابطه بلندمدت و اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران در رابطه با هر دو کشور،‌ می‌باشد. منحنی J در رابطه با ترکیه مورد تأیید، اما در مورد کشور آلمان مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. لذا با توجه به شرایط اقتصادی ایران سیاست کاهش ارزش پول به تنهایی نمی‌تواند به عنوان ابزار بهبود تراز تجاری در نظر گرفته شود. وابستگی به واردات و کشش‌پذیری پایین واردات و صادرات غیرنفتی از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Asymmetric Effects of Exchange Rate Fluctuations on Iran's Trade Balance with Germany and Turkey

نویسندگان [English]

 • Maryam Ebrahimi 1
 • k h 2
 • Abbas Memarnejad 3
 • farhad ghaffari 4
1 e
2 e
3 e
4 d
چکیده [English]

The effect of exchange rate fluctuations on foreign trade has always been the focus of economists and economic policymakers. It should be noted that different and sometimes contradictory theories and conclusions have been raised. This study examined the effect of exchange rate fluctuations on Iran's trade balance with Germany and Turkey. The results have been reviewed and compared. These results using NARDL model show the long-run relationship and the asymmetric effects of exchange rate fluctuations on Iran's trade balance with respect to both countries. The J curve has been approved in relation to Turkey, but this phenomenon is not confirmed in relation to Germany. Therefore, considering the economic conditions of Iran, the devaluation policy alone cannot be considered as a policy to improve the balance of trade. The dependence of the domestic sector on the import of primary goods and final products and the low elasticity of non-oil imports and exports are the problems which need to be addressed in economic policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Currency Devaluation
 • Real Effective Exchange Rate
 • Iranian Trade Balance
 • NARDL Approach
 • Exchange Rate Fluctuations
 • Asymmetric Effects JEL Classification: F14
 • F31
ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن. (۱۳۸۵). انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاستهای تجاری در اقتصادایران. فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره‌ی ۳۳: ۱-۵۴.
اخباری، محمد و خوشبخت، آمنه. (۱۳۸۵). پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی جی شکل، ارتباط تجاری ایران با آلمان. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۴: ۱۶۰-۱۲۳.
اعظم رجبیان، محمد و سلیمی‌فر، مصطفی. (1394). تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه). فصلنامه راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره 77: 294-275.
برقی اسکویی، محمدمهدی، کازرونی، علیرضا، سلمانی، بهزاد، خداوردیزاده، صابر. (۱۳۹۶). اثرات نامتقارن تراز تجاری به نرخ پس‌انداز و نرخ ارزمؤثر واقعی: رویکرد مارکوف سوییچینگ، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره ۵۲، شماره ۴: ۸۲۱-۸۵۸.
حیدری، حسن. صالحیان صالحی‌نژاد، زهرا، فیضی، سلیمان. (۱۳۹۳). تأثیرپذیری تراز تجاری از تغییرات نرخ ارز را با استفاده از رویکرد پارامتر زمان-متغیر. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 54: ۶۷-۹۹.
سالواتوره، دومینیک. (۱۳۹۰). اقتصاد بین‌الملل (مالیه بین‌الملل). دکتر حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی.
لطفعلی‌پور، محمدرضا، بازرگان، بهاره. (۱۳۹۵). بررسی آثار تغییرات نرخ ارز، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، دوره ۱۶، شماره ۱: ۷۳-۹۴.
معماریان، عرفان و جلالی نائینی، احمدرضا. (۱۳۸۶). آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی جی بر اساس یک الگوی تصحیح خطای برداری). پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره ۲: ۶۹-۴۵.
مهرآرا، محسن وعبدی، علیرضا .(۱۳۸۶). عوامل تعیین کننده تراز تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین پدیده منحنیJ  در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم ، شماره ۳۱، ۱-۲۶.
نجار زاده، رضا، عاقلی، لطفعلی و شقاقی، وحید. (۱۳۷۸). تأثیر رابطه مبادله نرخ ارز واقعی بر کسری بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم شماره ۲، ۷۳-۱۰۲.
Bahmani-Oskooee, M. (1985). Devaluation and the J-curve: Some evidence from LDCs. Review of Economics and Statistics, 67(3): 500–4.
Bahmani-Oskooee M, Fariditavana H. (2015). Nonlinear ARDL Approach and the J-Curve Phenomenon. Open Economies Review, 27(1): 51-70.
Bahmani-oskooee, M., & Wang, Y. (2006). The J-curve: China versus her trading partners. Bulletin of Economic Research, 58(4): 323-343.
Hanafia, H. & Bahmani-oskooee, M. (2010). The J-Curve: Malaysia versus major her trading partner. Applied Economics, 42(9): 1067-1076
Krueger, A. D. (1983). "Exchange Rate Determination", Cambridge University Press, Cambridge.
Magee, s. p. (1973). Currency contracts, pass through, and devaluation. Brookings Papers of Economic Activity, 1: 303-325.
Moura, G. & Da Silva, S. (2005). Is there a Brazilian J-curve? Economics Bulletin, 6(10):1-17.
Pesaran MH, Shin Y. (1998). An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis. In: Storm S (ed) Econometrics and Economic Theory: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge University Press, Cambridge.
Pesaran MH, Shin Y. Smith, RJ. (1999). Pooled mean Group Estimation of Dynamic Heterogenous Panels. J Am Stat Assoc, 94, 621-634.
Pesaran MH, Shin Y, Smith RJ (2001), Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. J Appl Econ, 16(3):289–326.
Rose, A, K. & Yellen, L. J. (1989). Is there a j-curve?.Journal of  MonetaryEconomics, 24(1): 53-68.
Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In Festschrift in honor of Peter Schmidt, pp: 281-314. Springer, New York, NY.forthcoming, pringer.
Tze-Haw, C.,& Chee-wooi, H. (2008). Examining exchange rates exposure, J-curve and Marshall-Lerner condition for high frequency trade series between China and Malaysia. Munich personsl RePEc archive, 46: 1-17.