بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده اقنصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ادغام مالی بین­ المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک­ های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه می­شود. پیوستن به این جریان از کانال­ های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه می­شود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی­ های قیمتی، کانالی برای شبیه­سازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی­ های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک­ مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج نشان می­دهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the performance of currency regimes in production and inflation fluctuations under international financial integration conditions for Iran: using a DSGE Model

نویسندگان [English]

  • pegah pasha zanous 1
  • Javid Bahrami 2
  • Hossein Tavakkolian 3
  • Taymour Mohammadi 3
1 PhD candidate at allameh tabataba'i university
2 Associate Prof. at Department of Business Economics, allameh tabataba'i university
3 Associate Prof. at Department of Business Economics, Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

International financial integration is a process of reducing financial frictions that lead to formation of free capital flows. Joining the international financial flow influences the volatility of economic variables from different channels and hence, it is important to examine the conditions that key variables are less responsive to shocks despite the capital account transfers. One of the issues that is being considered in this regard is the choice of the currency regime. Hence, in this paper, in assistance with a general dynamic stochastic equilibrium model with price rigidity, at first, a channel was designed to simulate the financial integration scenario in line with the characteristics of the Iranian economy and then the model performance in two modes of floating and managed float exchange rate regime in response to government spending and oil shocks has been investigated. The results show that, in response to government spending shocks, the floating exchange rate will lead to less fluctuations in key variables such as production, consumption, inflation and real exchange rate and in response to the oil shocks, managed float exchange rate will lead to less fluctuations in production, consumption, inflation and real exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Integration
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
  • Fluctuations
  • Exchange Rate Regimes. JEL classification: G15
  • F32
  • O24
ابراهیمی، ایلناز و توکلیان، حسین (1390)، « نقش نوسان­های نرخ ارز در تبیین نوسان‌های تجاری اقتصاد ایران( رویکرد DSGE)»، بیست و یکمین همایش سالانه سیاست­های پولی و بانکی.
تقی پور، انوشیروان و اصفهانیان، هما (1395) « تحلیل ادوار تجاری تکانه‌های نفتی و مخارج دولت و مکانیزم‌‌های اثرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی: رهیافت مدل DSGE» فصلنامه اقتصاد مالی، ش 35، دوره 10، صص 102-75.
توکلیان، حسین و افضلی ابرقویی، وجیهه (1395)، « مقایسه عملکرد اقتصاد کلان در رژیم­های مختلف ارزی با رویکرد DSGE»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، س 16، ش 61، صص 125-81.
صلوی تبار، شیرین و جلالی نائینی، سید احمدرضا (1393)، « ارزیابی رژیم­های مختلف ارزی در یک اقتصاد باز کوچک»، فصلنامه برنامه­­ریزی و بودجه، س 19، ش 2، صص 23-3.
Aghion, P., A. Banerjee, and T. Piketty (1999), "Dualism and macroeconomic volatility". Quarterly Journal of Economics 114, pp 1359–1397.
 Ahmad, A.H., and E.j. Pentecost (2010),"Terms of Trade Shocks and Economic Performance under Different Exchange Rate Regimes". Discussion Paper Series, ISSN 1750-4171.
Barbone, L., and F. Rivera-Batiz (1987), “Foreign Capital and the Contractionary Impact of Currency Devaluation, with an Application to Jamaica,” Journal of Development Economics, Vol. 26, June, 1-15.
Bastourre, D., and J. Carrera (2004), " Could the Exchange Rate Regime Reduce Macroeconomic Volatilit", Anais do XXXII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 32nd Brazilian Economics Meeting] 067.
Bruno, M. (1979) “Stabilization and Stagflation in a Semi-Industrialized Economy,” in International Economic Policy, eds. by R. Dornbusch and J. Frankel, John Hopkins University Press, Baltimore, MD.
Cacciatore, M., F. Ghironi, and Y. Lee (2016), "Financial Market Integration, Exchange Rate Policy, and the Dynamics of Business and Employment in Korea".Journal of the Japanese and International Economie.
Cakici, S.M. (2011), "Financial Integration and Business Cycles in a Small Open Economy", Journal of International Money and finance 30, pp 1280-1302.
Chia, W.M., T. Cheng, and M. Li (2012), "Exogenous Shocks and Exchange Rate Regimes",https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2012.01445.x.
Chinn, M.D., and Y. Zhang (2015), "Uncovered Interest Parity and Monetary Policy Near and Far from the Zero Lower Bound". NBER Working Paper No. 21159.
Diaz-Alejandro, C.F. (1963), “A Note on the Impact of Devaluation and Redistributive Effect,” Journal of Political Economy, Vol. 71, August, 577-580.
Dornbusch, R. (1988), " Open Economy Macroeconomics", 2nd Edition, New York.
Edwards, S. (2001a), “Dollarization and Economic Performance: an Empirical Investigation”. NBER Working Paper No 8274.
Falagiarda, M., and A. Saia(2013), "Credit Endogenous Collateral and Risky Assets: A DSGE Model". Quaderni - Working Paper DSE No.916.
 Fleming, M.J. (­1962), "Domestic financial polices under fixed and under floating exchange rates". IMF Staff Papers 9, 369-379.
Friedman, M. (1953), " The case for flexible exchange rates. In Essays in Positive Economics", University of Chicago Press, Chicago, 157-203.
Grandes, M., and H. Reisen (2003), " Exchange Rate regimes and Macroeconomic Performance: Revisiting Three Major Latin-American Experiences", prepared for the Seminar on Management of Volatility, Financial Liberalization and Growth in Emerging Economies, organized by ECLAC, Santiago, Chile April 24-25.
Guitian, M. (1976), “The Effects of Changes in the Exchange Rate on Output, Prices, and the Balance of Payments,” Journal of International Economics, Vol. 6, 65-74.
Gumus, I., and Z. T. Taspinar (2015), "Real Exchange Rate Volatility and Business Cycles in Emerging Market Economies". Economics Letters, Volume 134.
Gylfason, T., and M. Schmid (1983), “Does Devaluation Cause Stagflation?” Canadian Journal of Economics, Vol. XV1, November.
Hirschman, A.O. (1949), “Devaluation and the Trade Balance: A Note,” Review Economics and Statistics, 31, 50-53.
Kandil, M. (2004), " Exchange rate fluctuations and economic activity in developing countries: Theory and evidence", Journal of Economic Development, https://www.researchgate.net/publication/227450322.
Kose, M.A., E.S. Prasad, and M. E. Terrones (2007), "How Does Financial Globalization Affect Risk Sharing? Patterns and Channels", IZA Discussion Papers. No.2903.
 Krugman, P., and J. Taylor ( 1987), “Contractionary Effects of Devaluation,” Journal of International Economics, 8, 445-456.
Lothian, J. R. (2004), " Capital Market Integration and Exchange Rate Regimes in Historical Perspective".Http:// www.researchgate.net/publication/228137509.
Meade, J.E. (1951), " The Theory of International Economic Policy, I: The Balance of Payment ", Oxford University Press, Oxford.
Mundell,  R.A. (1963), "Capital mobility and stabilisation policy under fixed and flexible exchange rates". Canadian Journal of Economics and Political Science 29, 475-485.
Pirovano, M. (2015), "International Financial Integration, Credit Frictions and Exchange Rate Regimes". University of ANTWERP, Faculty of Applied Economics.
Poole, W. (­1970), "The optimal choice of monetary instruments in a simple stochastic macro model". Quarterly Journal of Economics 84, 197-216.
van Wijnbergen, S. (1989), “Exchange Rate Management and Stabilization Policies in Developing Countries,” Journal of Development Economics, 23, 227-47.