پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تغییرات مختلف قیمتی و درآمدی بر مصرف غذاهای مختلف می باشد. در این مسیر، با استفاده از تابع تقاضای تقریباَ ایده آل، تقاضای گروه­های عمده خوراکی با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان پویا مورد برآورد قرار گرفت. با پیش بینی جمعیت دریک فرایند مجزا، میزان مصرف هر یک  از مواد خوراکی پیش بینی شده است. به این ترتیب با پیش بینی تقاضای مواد غذایی می توان دریافت که برای خودکفایی در محصولات خوراکی، برای تولید چه میزان از هر یک از مواد غذایی می بایست برنامه ریزی نمود. نتایج نشان می­دهد که با افزایش متناسب قیمت مواد غذایی، بیشترین کاهش مصرف را به ترتیب در گروه­های نان و غلات، شیرینی­ها، روغن و چربی­ها و لبنیات می­توان انتظار داشت، در حالی­که اگر چنین تغییراتی به صورت تدریجی انجام شود، تنها مصرف لبنیات تا حدودی کاهش خواهدیافت که البته کشش مثبت مصرف این گروه­ها نسبت به درامد، نشان میدهد که کاهش های گفته شده را میتوان با استفاده از پرداختیهای انتقالی جبران نمود. نهایتا اینکه افزایش قیمت شیرینی و چربیها در بلندمدت تاثیر معنی داری بر مصرف گروههای غذایی و رژیم غذایی خانوارهای ایرانی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

x

نویسندگان [English]

  • m k 1
  • b s 2
  • a a 3
  • a gh 2
1 x
2 x
3 x
چکیده [English]

x

کلیدواژه‌ها [English]

  • x
پورتال مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقلام خوراکی(www.amar.org.ir/news/ID/12609)
پورتال مرکز امار ایران، آمار هزینه درآمد خانوار.
پورتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری های زمانی www.tsd.cbi.ir
حیدری، خلیل؛ کاوند، حسین و پرمه، زروار(1386) بررسی تاثیر کاهش یارانه ها بر دریافت کالری موجود در غذای ایرانیان، مجله رفاه اجتماعی، شماره 24، صص 159-175.
خسروی نژاد، ا،(1389)، اثرات رفاهی حذف یارانه برای خانوارهای شهری ایران، فصلنامه مطالعات بازرگانی، شماره 50، صص 50-131.
زنجانی، حبیب الله(1395)، پیش بینی جمعیت ایران به تفکیک شهری و روستایی تا سال 1420، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره سوم، صص 134-145.
عزیزی، میترا(1390)، بررسی عوامل موثر بر واردات مواد غذایی در کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی سید نعمت الله نجفی، دانشگاه آزاد، واحد مرودشت.
عبادی، فرزانه(1380) توزیع درآمد و امنیت غذایی، موسسه برنامه ریزی اقتصادی و تحقیقات توسعه ای، تهران.
فرج زاده، ذکریا و نجفی، بهالدین (1384) تاثیر کاهش یارانه ها بر رفتار مصرفی ایرانیان، مجله تحقیقات اقتصاد ایران، شماره 6، صص 492-511.
نصرالهی، خدیجه و علی تبار، مجید(1393) شناسایی تقاضای مواد خوراکی درمناطق شهری  استان مازندران، فصلنامه مئدلسازی اقتصاد سنجی، سال اول، شماره اول، 51-74.
نوفرستی، محمد، (1374) ریشه واحد و همجمعی در آمار و اقتصاد سنجی، انتشارات رسا، تهران.
هژبر کیانی، کامبیز(1363) نظریه اقتصاد سنجی و کاربرد آن، انتشارات ققنوس، تهران، ایران.
هژبر کیانی، کامبیز و کوهبر، محمد امین(1388)؛  بررسی کششهای مغذی: کاربردی از الگوی توبیت، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 1، صص 89 -103.
هژبر کیانی، کامبیز؛ غلامی، الهام؛(1389) برآورد کششهای مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 70، 127-156.                                                   
Andereyeva, Tatiana., Long Michael and Brownell, Kelly(2011), The Impact of Food Prices on Consumption: A Systematic Review of Research on the Price Elasticity of Demand for Food, Global Health101, American Public Health association.
Chern,W & K,Ishibashi & K,Tokoyama.(2003).Analysis of food consumption of japan ́s household .FAO Economic and Social Development. 68,152-190.
Chavas, J,P(2017),  On food security and the economic valuation of food, Food Policy.69,58-67.
Deaton,A & J,Mullbauer.(1980). An almost ideal demand system. American Jurnal of  Economic Review. 70(2), 312-326.
Dehibi,B & J,Gil.(2003).Forcasting food demand in tunisia under alternative pricing policies.Food Policiy.28, 67-186.
 Eakins,J & L, Gallagher.(2003). Dynamic almost adeal demand systems: An Empirical analysis of alcohol expenditure in Ireland. Economic and Social Research Institute.53(3),492-511.
Gracia, A & Magistris, T (2008) The Demand for Organic Foods in the South of Italy:
Green, R., Alston, J (1991), Elasticities in AIDS Models: A Clarification and Extension, American Journal of Agricultural Economics, 73(3), 874-875.
Huang,K,S.(1996).Nutrient Elasticities in a complete food demand system. American Jouurnal of Agricultural Economics. 72,145-168.
Molina, J.(1994), Food demand in Spain: an application of almost ideal system, Agricultural Economics, 2, 252-25
Michelini,C.(1997), New Zealand household consumption patterns 1983- 1992: An application of the Almost Ideal Demand System, Discussion paper No, 97.06, college of Business, Massy university,  New Zealand.
Pesaran,M,H &  Shin,y.(1999), An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration Analysis, Econometrics and economic theory in the 20th century: The ragnar frisch centennial symposium.
Pesaran, M.Hashem and Shin, Smith.(2001), “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Swann, C, A.(2017).  Household history, SNAP participation, and food insecurity. Food Policy.73,1-9.
Valin, Hugo., Sands, Ronald(2013), The future of food demand: understanding differences in global economic models, Agricultural Economics, 45(1), 213-229.
Yen,S &  T,Fang &  S ,Su.( 2004). Household food demand in urban china. Journal of Comparative Economics.32, 564–585.