اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم افتصادی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل، دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‏های جدید به بررسی اثر تکانه­های پولی بر اشتغال تحت رژیم­های ارزی در ایران طی داده­های فصلی دوره زمانی1361-1395 پرداخته می‏شود. با توجه به اهمیت ساختار اقتصاد ایران در انتقال آثار سیاست‏های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‏های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه‏ها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی، بخش نفتی اقتصاد کشور نیز جهت ارائه مدل نزدیکتر به ساختار اقتصادی ایران به مدل اضافه شود. در این مطالعه ابتدا برای شناسایی رژیم­های ارزی در ایران از روش فنی و با استفاده از روش مارکوف-سویچیینگ از آمار نرخ ارز بازار آزاد استفاده شده و رژیم اول: رژیم بی­ثبات ارزی با تلاطم بالا و رژیم دوم: رژیم باثبات ارزی با تلاطم پایین استخراج شده است. در ادامه با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل در مدل DSGE با استفاده از روش کالیبراسیون، نتایج حاصل از شبیه­سازی‏ متغیرهای مدل، حاکی از آن است که اثر تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم­های ارزی در ایران متفاوت است، به طوریکه اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم ارزی بی­ثبات موجب کاهش اشتغال می­شود ولی اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم باثبات ارزی موجب افزایش اشتغال در کوتاه­مدت خواهد شد؛ بنابراین سیاست­گذاران اقتصادی به هنگام افزایش حجم پول برای تاثیرگذاری بر متغیر اشتغال باید رژیم­های ارزی کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ط

نویسندگان [English]

  • alireza kazeroni 1
  • p m 2
  • j h 2
  • sajad teimory 3
1 x
2 l
3 x
چکیده [English]

ط

کلیدواژه‌ها [English]

  • ط
ازوجی،علاالدین و عسگری،منصور(1384)."ارزیابی عوامل موثر بر رشد اشتغال در اتحادیه­های تجاری و منطقه ای و توصیه های سیاستی برای بازار کار ایران" پژوهش های رشد و توسعه پایدار، شماره 18، صفحات21-50.
احسانی،محمدعلی و کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود(1395)، تاثیر سیاست­های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تاکید بر اشتغال بخش خصوصص،فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی،سال هفتم، شماره26،صفحات125-144.
امامی، کریم و الهه ملکی(1393)،"بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال ایران"، فصلنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره26،صفحات95-112.
بالونژاد نوری،روزبه(1393)، اثر تکانه_های پولی بر تولید و تورم در یک الگوی نعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز، مطالعه موردی ایران، رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و ادرای دانشگاه مازندران
توکلیان حسین و افضلی ابرقویی وجیهه(1395)،" مقایسه عملکرد اقتصاد کلان در رژیمهای مختلف ارزی با رویکردDSGE " فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ،شماره61،صفحات81-125.
صیادی، محمد و همکاران،"ارایه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره2، صفحات21-58.

دانش جعفری، داود و همکاران(1392)" تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران" سیاست های راهبردی وکلان، صفحه 93-104

دل انگیزان،سهراب و شریف کریمی،محمد و امیریانی پرستو(1392)، تاثیرسیاست­های پولی بر بیکاری در شرایط ااطمینانی تورم، مورد کاوی تجربی ایران1353-90،فصلنامه پژوهش­های اقتصادی،بهار 96، صفحات1-21.
جعفری صمیمی، احمد وطهرانچیان، امیرمنصور(1383)،"بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی بر شاخص­های عمده اقتصاد کلان در ایران،تحقیقات اقتصادی، شماره65،صفحات213-242.
جلائی،سید عبدالمجید و شیرافکن، مهدی(1388) تاثیر سیاست­های پولی بر سطح بیکاری از طریق منحنی فلیپس نوکینزین در ایران، پژوهش نامه غلوم اقتصادی، شماره 2، صفحات 32-50
سحابی بهرام، ذوالفقاری مهدی،مهرگان نادر، سارنج علیرضا(1393)، بررسی انواع نوسانات نرخ ارز و شیوه­های مدیریت آن،برنامه ریزی و بودجه، شماره 19، صفحات3-33.
عرفانی،علیرضا و مریم،صادقی(1396)،"تاثیرسیاست­های پولی و ارزی بر تجارت خارجی در ایران، سیاست­های مالی و اقتصادی، سال 1396،صفحات7-25
متوسلی،محمود،ابراهیمی،ایلناز،شاهمرادی،اصغری و کمیجانی، اکبر(1389)"طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت"،فصلنامه پژوهش های اقتصادی،شماره 4،صفحات87-116.
کازرونی علیرضا، اصغرپور حسین،محمدپور سیاوش،بهاری صابر(1389)،اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز واقعی ارز بر رشد اقتصادی در ایران:رهیافت مارکوف-سویچینگ،فصلنامه مجله اقتصادی، شماره51،52، صفحات5-26
کشاورز هادی، فرزین وش اسداله، احسانی محمدعلی(1395)،"اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار"، تحقیقات اقتصادی شماره111، صفحات415-448
کمیجانی اکبروابراهیمی سجاد(1392)"اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره­وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه مالی"مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران،شماره2، صفحات1-27.
مزینی، امیرحسین و سعید،قربانی(1393)،"نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، سال دوم، بهار 93،صفحات41-60.
مهرگان، نادر و دلیری حسن(1392)، واکنش بانک­ها در برابر سیاست پولی بر اساس مدلDSGE، فصلنامه پژوهشها و سیاست­های اقتصادی، شماره 66، صفحات39-68.
یزدانی، مهدی و طیبی سیدکمیل(1393)،ساز و کار اثر گذاری نوسان­های نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه­های اقتصادی کشور، راهبرد اقتصادی،شماره12، صفحات37-58.
All ayannis, G & Ihrig, J. (2001). .Exposure and Markups. Review of Financial Studies, .ا 835 - 3, pp: 805.
Aghion, P., Bacchetta, P., Ranciere, R., & Rogoff, K. (2009). Exchange rate volatility and productivity growth: The role of financial development. Journal of monetary economics, 56(4), 494-513. 
Arestis, P., & Basu, S. (2003). Financial Globalization and Regulation. The Levy Economics Institute of Board College, Working Paper, 397.
Adolfson, Malin, Stefan Laséen, Jesper Lindé and Mattias Villani (2007); “Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass–through”, Journal of International Economics, vol.72, pp. 481–511.
Brunello, G. (1990). “Real Exchange Rate Variability and Japanese Industrial Employment”. Journal of theJapanese and International Economies, 4, 121-138.
Cacciatore, M., F. Ghironi, and Y. Lee.2016; Financial Market Integration, Exchange Rate Policy, and the Dynamics of Business and Employment in Iran.jappanese int,1-21.
Caglayan, Mustafa; Kandemir, Ozge & Mouratidis, Kostas (2011) Real Effects of Inflation Uncertainty in the US; http://eprints.whiterose.ac.uk /42869/1/SERPS2011002.pdf
Corden, Max. Too Sensational: on the choice of exchange rate regimes. Cambridge:MIT Press, 2002.
Demir, F. (2010), “Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from Turkey”, World Development Vol. 38, No. 8, PP. 1127–1140.
Edwards, R. G. (1989). Tribute to Patrick Steptoe: beginnings of laparoscopy. Human Reproduction, 4(_1), 1-9.
Engel, C. (2011). Currency misalignments and optimal monetary policy: A reexamination. American Economic Review, 101(6), 2796-2822.
Feldmann, H. (2011), “The Unemployment Effect of Exchange Rate Volatility in Industrial Countries”, Bath Economics Research Papers, No. 1/11.
Galindo, A.; Izquierdo, A. and Montero, J. M. (2006). “Real exchange rates,dollarization and industrial employment in Latin America”. Working Papers, No.0601.
Holland, A. Steven (1984) The Impact of Inflation Uncertainty on the Labor Market; Federal Reserve Bank of St. Louis Review, August/September 1984: 21-28.
Galindo, A.; Izquierdo, A. and Montero, J. M. (2006). “Real exchange rates,dollarization and industrial employment in Latin America”. Working Papers, No.0601.
Krugman P., Taylor, L. (1978), “Contractionary effects of devaluation”, Journal of International Economics, vol8, pp.445-456.
Keynes, John Maynard (1936) The General Theory of Employment, Interest, and Money; Harvest Book, Feburary 1936   Countries: Evidence from Turkey”, World Development, Vol. 38, No. 8, pp. 1127–1140.
Kandil, Magda and Tuapong, charnvita (1995); “On the Role of Money in Real Business Cycle Models”, Applied Economics.
Lucas, Robert. E (1972); “Expectations and Neutrality of Money”, Journal of Economic Theory; vol 4. P 103-240
Leu ng, D. & Yuen, T. (2005). Labour Market Adjustments to Exchange Rate Fluctuations: Evidence from Canadian Manufacturing Industries. Bank of Canada Working Paper,14.
Matthew. B.; Canzoneri, P.; Clark, B.; Thomas; Glaessner C., and Michael P.L., (1984). “The Effects of Exchange Rate Variability on Output and Employment”, International Finance Discussion papers, No .240.
Mundell, Robert,A. Monetary Theory:Inflation, Interest and Growth in the World Economomy, Good year Publishing Co(1971).
Mo, W.S. (2009). “The Impact of Real Exchange Rate Fluctuations on Employment and wages in Eighteen Different Manufacturing Industries in The United States: An Error correction Model Approach Analysis”, Emerging Markets Review, Vol. 8, No.4, PP. 284,298.
Moradi, Mohammad Ali (2006) A GARCH Model of Inflation and Inflation Uncertainty in Iran; The Quarterly Journal of the Economic Research, Vol.6,No.1, spring : 121-148.
Mussa, Michael, Paul Masson, Alexander Swoboda, Esteban Jadresic, Paolo Mauro and An-drew Berg. (2000). Exchange Rate Regimes in an Increasingly Integrated World Economy, IMF Occasional Paper 193.
Obstfeld, Maurice, and Alan Taylor. "Globalization and Capital Markets." NBER Working Paper No. 8846, 2002.
Person, David and Eugene, Lerner (1971); “Optimal Control and Monetarry Policy”, International Economic Review; vol 12, No 2. Tobin, G (1965); “Money and Economic Growth”, Econometric a; 32, pp 641-684.
Ribero, E., Corseuil, C. H., Santos, D., Furtado, P., Amorim, B. and Servo, L. (2004). “Trade liberalization,the exchange rate and job flows in Brazil”. Journal of Policy Reform, 7(4), 209–223.
Tornell, Aaron, and Andres Velasco. "Fixed versus Flexible Exchange Rates: Which Provides More Fiscal Discipline?" Journal of Monetary Economics, 2000: 399_436.