تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نقش بانک­ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک­های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک­های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب­آوری بانک­های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب­آوری بانک­ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب­آوری بانک­ها می­گردد. همچنین بین تورم و تاب­آوری بانک­ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب­آوری بانک­ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک­های پولی ناشی از نقدینگی می­تواند موجب بهبود تاب­آوری سیستم بانکی شود که به نظر می­رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک­هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

dd

نویسندگان [English]

  • a j 1
  • h s 2
  • m k 3
1 a
2 s
3 k
چکیده [English]

dd

کلیدواژه‌ها [English]

  • dd
ابریشمی، حمید و محسنی، رضا ( 1381)، نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 13، صص 1-32.
پناهیان حسین و ابیاک حسن (1392)، تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها)، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 17، 1-27.
رحمانی علی و حیدری علی(1386)، بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران، فصلنامه مدیریت مالی، 21، 185-200.
سپهردوست حمید و آئینی طیبه (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران طی سال های 1389- 1385، پژوهش های حسابداری مالی، 4(18)، 35-50.
شعری صابر و نادری مهدی (1391)، بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(16)، 1-28.
شمس میرفیض و عباسزاده حسن (1387)، مقایسه تطبیقی کفایت سرمایه در بیانیه اول و دوم کمیته بال، مجله روند، 7(54)، 11-38.
غیاثوند ابوالفضل و عبدالشاه فاطمه (1394)، مفهوم و ارزیابی تاب­آوری اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 15(59)، 187-161.
قاسمی احمدرضا, دنیایی هریس طاهره (1395)، اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان با رویکرد شبکه عصبی در یکی از بانک های دولتی، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 7(27)، 155، 181.
کمیته بازل.(2000)، اصول مدیریت ریسک اعتباری، از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری، بانک تسویه بین­المللی، رنجبر مطلق، لیدا (ترجمه 1384)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک­ها و موسسات اعتباری، اداره مطالعات و مقررات بانکی . سپتامبر 2000.
محمودوند رحیم و محمدی مهناز(1386)، بررسی کفایت سرمایه در قبال خطر عدم وصول تسهیلات در بانک‌ها و موسسات مالی، فصلنامه روند، 3، 63-84.
Ahmed, N., Akhtar, M. F., & Usman, M. (2011), Risk Management Practices and Islamic Banks: An Empirical Investigation from Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1 (6), 50-57.
Allen, F & Gale, D. (2000). Comparing financial systems. MIT press.
Altman, E. (1983). Corporate financial distress: A complete guide to predicting, avoiding and dealing with bankuptcy risks. New york: Willey.
Back, T., Asil Demirguc-Kunt, and Ross Levine, (1998), A New Database on the Structure and Development of the Financial Sector, World Bank Economic Review.
Bank of England. (2014). ‘Why is the UK financial system so big, and is that a problem? London: Bank of England.
Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Berry, C etal. (2015). Financial System Resilience Index report. New Economics Foundation.
Bond, S. (2002). Dynamic panel models: a guide to micro data methods and practice. Institute for Fiscal Studies, Department of Economics, UCL, CEMMAP (Centre for Microdata Methods and practice) Working Paper. CWPO9/02. Available online: http://cemmap.ifs.org.uk/wps/cwp0209.pdf.
Boorman Jack, JoséFajgenbaum, HervéFerhani, ManuBhaskharan, DrewArnold, Harpaul Alberto Kohli. (2013), The Centennial Resilience Index: Measuring Countries’ Resilience to Shock, Global Journal of Emerging Market Economies, 5(2), 57-98.
Calomiris C, A Orphanides and S Sharpe (1997) “Leverage as a State Variable for Employment, Inventory Accumulation and Fixed Investment” in FCapie and G Woods (editors), Asset Prices and the Real Economy, Macmillan Press, London, pp 169-193.
Clair Robert. (2004), “Macroeconomic Deteminants of Banking Financial Performance and Resilience in Singapore”, Monetary Authority of Singapore.
Diamond D. (1991), “Monitoring and Reputation: The Choice Between Bank Loans and Directly Placed Debt”, Journal of Political Economy, 44(4), pp 689.721.
Dovern, J., Meier, C.-P., & Vilsmeier, J. (2010). How resilient is the German banking system to macroeconomic shocks? Journal of Banking & Finance, 34(8), 1839–1848
Estrella, A., Park, S., & Peristiani, S. (2000). Capital Ratios as Predictors of Bank Failure. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 6(2), 33-52.
Franklin Allen, Douglas Gale, (2001), Comparing Financial Systems, The Review of Financial Studies 14(2), 577-581
Freixas, Xavier and Jean-Charles Rochet, 2008, Microeconomics of Banking, 2nd edition, Cambridge, Mass: MIT Press.
Gonzalez-Hermosillo B, C Pazarbasioglu and R Billings (1997) “Determinants of Banking System Fragility:   A Case Study of Mexico”, IMF Staff Papers, 44(3), pp 295-314.
Haldane, A.G. (2012, 31 August). Speech: ‘The dog and the Frisbee’. Bank of England. Retrieved from http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2012/speech596.pdf
Hardy, D., & Pazarbaşıoğlu, C. (1998), “Leading Indicators of Banking Crisis: Was Asia Different?”, IMF Working Papers, 91.
Hempel, G and Simonson. (1991). Bank financial managment: Sterategies and techniques for a changing industry. New york: Willey.
Holtz-Eakin, D., W. Newey, and H. S. Rosen. (1988), Estimating Vector Autoregressions with Panel data. Econometrica 56(6): 1371–1395.
Kaufman, G. (1998), “Central Banks, Asset Bubbles and Financial Stability”, Federal Reserve Bank of Chicago Working Papers Series WP98/12.
Lowe P and T Rohling (1993) “Agency Costs, Balance Sheets and the Business Cycle”, Reserve Bank of Australia Discussion Paper No 9331.
Naceur, S. B., and Kandil, M. (2009), “The Impact of Capital Requirements on Banks' Cost of
Intermediation and Performance: The Case of Egypt,” Journal of Economics and Business, Vol. 61, 70-89.
Ng, Jeffrey and Sugata Roychowdhury, (2010), Loan Loss Reserves, Regulatory Capital, and Bank Failures: Evidence from the 2008-2009 Economic Crisis, Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=1646928.
Niyogi Sinha Roy, T., & Bhattacharya, B. (2011). Macroeconomic stress testing and the resilience of the Indian banking system: A focus on credit risk.
Pesaran, M. Hashem and Yongcheol Shin (1998). Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models, Economics Letters, 58, 17-29.
Salas, V., and J. Saurina. 2002. “Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks.” Journal of Financial Services Research 22 (3): 203–24.
Westerlund, Joakim & Breitung, Jörg, (2009)."Myths and Facts about Panel Unit Root Tests,"Working Papers in Economics 380, University of Gothenburg, Department of Economics.
World Economic Forum, (2013), Special Report: Building National Resilience to Global Risks, Global Risks 2013.