اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی  پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه‌گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود . در طی سالهایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است .برآورد با استفاده از مدل سرمایه‌گذاری ارایه شده توسط فرای ، و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه‌گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنی خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنی دار خواهد بود . درنتیجه ، آنچه بر سرمایه‌گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد .این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاستهای کنترل اعتباری با هدف تاثیر‌گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخشهای اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

x

نویسنده [English]

  • f t
d
چکیده [English]

x

کلیدواژه‌ها [English]

  • x
 اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی ،"بررسی تاثیر اعتبارات بر سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش های صنعت و معدن کشاورزی "، آذر ماه 1380
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گزارش های اقتصادی و ترازنامه ، اداره کل  بررسی هاو سیاستهای  اقتصادی ، 1348الی 1383
برانسون ، ویلیام.اچ (1372)،ترجمه عباس شاکری ، تئوری و سیاست های اقتصاد کلان ،انتشارات نشر نی،جلد اول،چاپ ششم.
تفضلی فریدون،اقتصاد کلان-نظریه ها وسیاستهای اقتصادی،نشر نی ،1378.
خسروی تانیا " تاثیر سرمایه گذاری بخش عمومی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی با حضور مالیات بر شرکتها"فصلنامه  دانش سرمایه گذاری  ( 1393 ) .
سلیمی فر ، مصطفی و مسعود قوی "تسهیلات بانک ها و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران"، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران فصلنامه پژوهش های اقتصاد ایران ،شماره13،زمستان1381.
 شاکری ،عباس و میر حسین موسوی "بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی "موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 43 و 44، پاییز و زمستان 1382.
صمصامی حسین و رضا امیر جان در مقاله خود تحت عنوان "بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن " ،پژوهشها و سیاستهای اقتصادی،(1390) .
کشاورزیان پیوستی، اکبر  " برآورد تابع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران از سال 1350 تا سال 1377 به روش هم انباشتگی " سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مجله برنامه و بودجه ، شماره 77 ، زمستان 1381 ، صفحات 55 الی 79 .
گجراتی ، دامودار " مبانی اقتصاد سنجی " سال 1378 ، ترجمه حمید ابریشمی ، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد دوم
منجذب ، محمدرضا " ارزیابی تاثیر نقدینگی بر ارزش افزوده بخش صنعت " وزارت اقتصاد  و دارایی ،معاونت امور اقتصادی ، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ، شماره 12 ، زمستان 1378.
مهرگان نادر و اصغر سپهبان قره بابا ،"اثرات کوتاه مدت وبلند مدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران"، فصلنامه برنمه ریزی وبودجه، شماره 2، تابستان  1392.
 Al-Zubi K.& Others, (2006),” Financial Development and Economic Growth: A New Empirical Evidence from the MENA Countries”, Applied Econometrics and International Development, Vol.6,138-150.
Boyd, J.H., Prescott, E.C. (1986). “Financial intermediary-coalitions”. Journal of Economics Theory 38, 211-232.
Breusch, T.S., and A.R. Pagan (1979),” A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation”, Econometrica, 47:1287-1294.
  Blejer, M and Khan, M. "Government Policy and Private Investment in Developing Countries" IMF staff papers. (1984)
Chenery, Hollis B., (1952),” Overcapacity and the Acceleration Principle”, Econometrica, Vol. 20, No. 1, pp. 1-28.
Clark, J. Maurice, (1917), Business Acceleration and the Law of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles, Journal of Political Economy, Vol. 25, No. 3, pp. 217-235.
Cordes, Y. Kaitlin, Olle Östensson, Perrine Toledano, Employment from Mining and Agricultural Investments, Columbia Center on Sustainable Investment, July 2016,99.
Demetriades, P. and Luintel, K. 1996. Financial Development, Economic Growth and Banking Sector Controls: Evidence from India. The Economic Journal, 106, pp359-374.
Easterly, W., Levine, R. (2001). “It’s not factor accumulation: Stylized facts and growth”. World Bank Economic Review 15, 177–219.
Economic and Social Commission for Western Asia, Banking Sector Lending Behavior and Efficiency in Selected ESCWA Member Countries, United Nations Publications, October 2005,37.
 Fry, J., Maxwell (1980),"Saving, Investment, Growth and the Cost of Financial Repression" , world Development, Vol. 8, No. 4, P. 317-327.
Goodwin, R. M., (1951),” The Nonlinear Accelerator and the Persistence of Business Cycles”, Econometrica, Vol. 19, No. 1 pp. 1-17
Greenwood, J., Jovanovich, B. (1990). “Financial development, growth, and the distribution of income”. Journal of Political Economy 98, 1076–1107.
Imoughele, Lawrence Ehikioya1 and Ismaila, Mohammed, The Impact of Commercial Bank Credit on the Growth of Small and Medium Scale Enterprises: An Econometric Evidence from Nigeria (1986 - 2012), Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research, Vol.1, N2/0, October 2014. Pp 251-261
 Jorgenson, D.W. (1995). Productivity. MIT Press, Cambridge, MA.
Jorgenson, D.W. (2005). “Accounting for growth in the information age”. Handbook of Economic Growth,
           Volume 1, Part A, 2005, Pages 743–815.
 Karshenas, M. (1990, ) Oil, State and Industrialization in Iran, Cambridge, UK: Cambridge University Press,
Khan, M and Carmen, R (1990). "Private investment and growth in developing countries", world development, vol. 18.
 Khan, M and Kumar, M, (1993) "Public and private investment and convergence of per capita incomes in developing countries", IMF working paper.
King, R. and Levine, R. 1993, b. Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. Quarterly Journal of Economics, 108(3): pp717-738.
Koyck, L.M., (1954), Distributed Lags and Investment Analysis. Amsterdam: North-Holland Publ.
Levine, R. 1997. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, 35(2): pp688-726
Levine, R.1999. Law, Finance, and Economic Growth. Journal of Financial Intermediation, 8(1/2): pp36-67.
McKinnon, R. 1973. Money and Capital in Economic Development. Washington, DC: Brookings Institution.
McKinnon, R. 1993,” The order of economic Linearization Financial Control in the Transition to a Market Economy, second edition, The Johns Hopkins University Press, Baltimor & London.
 Morales, M.F. (2003). “Financial intermediation in a model of growth through creative destruction”. Macroeconomic Dynamics 7, 363–393.
 Oshikoya, W "Macroeconomic Determinants of Domestic Private Investment in Africa" journal of development studies, vol. 12.
 Pereira Leite, S and Vaez-zadeh, R "(1986), Credit Allocation and Investment Decision the Case of the Manufacturing Sector in Korea”. World Development. Vol. 14, (1), January.pp.115-126.
 Schumpeter, J.A. (1912), The Theory of Economic Development translated by R. Opie. Harvard University       Press, Cambridge, MA, 1934.
 Shaw, E. S. (1973). Financial Deepening in Economic Development London: Oxford University Press.
 Vyas, Ravi, Factors Influencing Investment Decision In Mutual Funds, International Journal of Business Economics & Management Research, ZIJBEMR, Vol.3 (7), July (2013),276