تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها می باشند. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور و گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش اثرات ثابت نشان داد که فاوا تاثیر مثبت و معنی دار بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ تلفن همراه بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور می باشد. در حالی که میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ اینترنت بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. در این راستا افزایش سرمایه گذاری در  فاوا و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش استفاده فاوا در فرایند کسب و کار، ایجاد و توسعه بانک های خصوصی ویژه توسعه کارآفرینی، ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Information and Communication Technology on Entrepreneurship in Selected Countries: panel data Approach

نویسندگان [English]

  • maryam ghasemzadeh 1
  • Parvaneh Salatin 2
1 Master of Science in Economic and Social Systems Engineering, Islamic Azad University, Research Sciences Branch
2 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The impact of Information and Communication Technology on Entrepreneurship < span> 
Information and communication technology (ICT) has been able to offer significant flexibility on entrepreneurship with various features and capabilities. Increasing speed and accuracy, reducing the physical volume of information storage systems, transparency in processes, the possibility of remote work and reducing costs are examples of these features. 
In this regard, the main purpose of paper is to examine the impact of information and communication technology on entrepreneurship in middle-income countries and high-income countries. This articl is an applied research, causal and inferential research by methodology. The results of the models estimation are presented by fix effect method. Information and communication technology has a positive and significant impact on entrepreneurship in the selected countries.The effect of Information and communication technology indicators on entrepreneurship in high-income countries is higher than the middle-income countries.This shows the strength of the IT infrastructure in the high-income countries. Hence, increasing investment in Information and communication technology and creating the necessary platforms for expanding Information and communication technology use in the business process, creating and developing private banks for entrepreneurship development, and the creation and expansion of entrepreneurship centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • information and communication technology
  • panel data
  • fix effect method
احمدپور‌ داریانی، م (۱۳۸۷)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: انتشارات پردیس.
اکبری  ، پیمان ، بهارستان، امید، رضایی دولت آبادی، حسین (۱۳۹۱)، تحلیل تاثیر فن آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی ، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره ۲ ، شماره ۴ ،۴۵-۶۴.
باباشاهی ، جبار، غلامشاهی،  ابراهیم، افخمی اردکانی، مهدی (۱۳۹۲)، تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری ، توسعهکارآفرینی، دوره ششم ، شمار سوم ،  ۸۷ – ۱۰۴.
بالتاجی، بدیع هانی (۱۳۹۳)، اقتصادسنجی. تهران: اتنشارات نشر نی.
رجائی، زهرا، جفایی رهنی، منیر، جفایی رهنی، مهدی (۱۳۹۰)،  »بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات برتوانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی «، همایش منطقه‌ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی«، دورود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود.
جعفر نژاد قمی، عین الله، عباس نژاد، رمضان (۱۳۹۰) ، مبانی فناوری اطلاعات ، انتشارات علوم رایانه.
شاه آبادی، ابوالفضل، ولی نیا، سید‌ آرش، انصاری، زهرا (۱۳۹۱)، »تأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت «، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره ۳۳.
عابدی ﺟﻌﻔﺮی، ح. اﺳﺪنژاد رﻛﻨﻲ، م. یزدانی، ح (۱۳۹۰)، »ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ درﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺧﻮدروﺳـﺎز و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزﺗﻬﺮان«، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، شماره ۳، ۶۹-۸۸.
علم بیگی، امیر، ملک محمدی، ایرج ، مقیمی، سید محمد(۱۳۸۸)، » تحلیل مسیر اثرات مولفه های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران «، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۴۰، شماره ۲.
فتاحی، حمیدرضا، طباخیان، ندا (۱۳۹۵)، »بررسی نقش سیاست های دولت در بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه«، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، شماره ۴۵، ۱۵۱-۱۷۳.
فیض، د.، زارعی، ع.، کریمی، ب (۱۳۹۲)، »بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارافرینی سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط«، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره پنجم ، شماره ۲، ۱۵۱-۱۷۰.
گرائلی شیخ، رقیه، مولوی، پروانه (۱۳۹۰)، »بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کارآفرینی«، کنفرانس ملی کارآفرینی تعاون جهاد اقتصادی، نایین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین.
مدهوشی، مهرداد، سازور، اعظم (۱۳۹۵)، »بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش تسهیم دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های تعاونی آموزشی- پژوهشی شهر مشهد مقدس) «، فصلنامه پژوهش و فناوری، شماره ۳ ، ۵۰ – ۶۷.
مهدوی عادلی، محمد حسین، رافعی، حسین (۱۳۸۵)،»بررسی جریان خصوصی سازی و تاثیر آن بر تقویت کارآفرینی در ایران «، مجله دانش و توسعه، شماره ۱۸.
 مهرمحمدی، محمود، عطاران، محمد، آیتی، محسن (۱۳۸۳)، »الگوی تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوریاطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت معلم«، مجله مطالعات برنامه درسی، شماره ۵.
Audretsch, D.B., Keilbach, M. (2002), “Entrepreneurship Capital and Economic Performance”, Discussion Papers, 02-76, http://zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0276.pdf.    
Acs, Zoltan J., Audretsch, David B., Braunerhjelm, Paula, Carlsson, B. (2004),” The Missing Link: The Knowledge Filter and Entrepreneurship in Endogenous Growth”, CEPR Discussion Paper, 4783.
Abdullah, Salma, Imran Musa, Chalid, Azis Muhammad. (2017),” the effect     of organizational culture on Entrepreneurship charascteristics and competitive advantages of small and medium catering etterprises in Makassar”, International Review of Management and Marketing, 7(2), 409- 414.
Acs, Zoltan J., Audretsch, David B., Braunerhjelm, Pontus, Carlsson, Bo. (2005),” Growth and Entrepreneurship: An Empirical Assessment”, Institute for Development Strategies, 5-16.
Audretsch, David B., Feldman, Maryann P. (1996),” R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production”, American Economic Review, 86(3), 630-640.
Audretsch, David B., Stephan, Paula E. (1996),” Company-Scientist Locational Links: The Case of Biotechnology”, American Economic Review, 86(3), 641-652.
Audretsch, David B. (2005),” The Emergence of Entrepreneurial Economics”, Economic Reseach and Indiana University, 9,37–54
ACS, Zoltan J., Audretsch, David B., Braunerhjelm Pontus, Carlsson, Bo. (2005),” the Knowledge Spillover Theory of Entrepreneursh”, George Mason University. School of Public Policy.
Adonisi, Mandle. (2003),” the relation between corporations Entrepreneurship, market orientation organizational flexibility and satisfaction”, University of Prentoria ETD.
Antonic, B. (2007),” Intrapreneursip: acomparative structural equation modeling study”, Industrial management & data system, 107 (3), 309-325.
Audretsch, David D, Sanders, Mark. (2017),” Globalization and the rise of the Entrepreneurial economy industrial organization”.
Biekpe, Nicholas, A. Asongu, Simplice. (2017),” Mobile Phone Innovation and Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa”, AGDI working paper at African Governance and Development Institute.
Bjorskov, C. & Foss, N. (2010)," Economic freedom and entrepreneurial activity: Some cross-country evidence", Public Choice, Springer, 143(4), 307-328.
Bin Rashid, Mohammed. (2011),” the Role of Government in Supporting Entrepreneurship & SME Developmen”, DUBAI SME.
Castano, Maria Soledad, Mendes, Maria Teresa, Galindo Miguel Angel. (2017),” the effect of public policies on Entrepreneurial activity and economic growth”, Journal of Business Research, 69(11), 5280-5285.
Friedman, Barry A. (2011),” The Relationship between Governance Effectiveness and Entrepreneurship”, International Journal of Humanities and Social Science, 1(17).
Goutam, Supriya, Sarkar, Rishiraj. (2015),” Role of Technology in Entrepreneurial Development: Facilitating Innovative Ventures”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 5(1).
Heinonen, J., and Toivonen, J. (2006),” Measuring Intrapreneurship in Finnish Municipalities finding modalities for intrapreneurship. Finland”.
Khajeh dangolani, S. (2011), The Effect of Information Technology in the Entrepreneurship (A Case Study in Golestan Province IRAN), Social and Behavioral Sciences, 30, 10-12.
Kotelnikov, V. (2007),” Small and Medium Enterprises and ICT”, Asia-Pacific Development Information Programme. Available at:
 http://www.apdip.net/ publications/iespprimers/eprimer-sme.pdf.
 
Maresch, Daniela, Harms, Rainer, Kailer, Norbert, Winmmer-Wurm, Birgit. (2016),” the impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention of student in science and engineering versus business studies university programs,” Tecchnological Forcasting & Social Change, 104, 172- 179.
Martin, R., Milway, J. (2007),” Enhancing the Productivity of Small and Medium Enterprises through Greater Adoption of Information and Communication Technology”, Ottawa: Institute for Competitiveness and Prosperity.
Martinez, Inmaculada, Nguyen, Thao. (2014),” Using information and communication technology to support women’s entrepreneurship in central and west Asia”, Cornell University ILR School.
Medina-Garrido, Joes A., Martinez-Fiarro, Salustiano, Ruiz-Navarro, Jose. (2008),” Case of information techonology entrepreneurship”, IGI publishing, Hershey, Newyork.
Padhy, prabir Chandra, (2017), E-commerce: promoting entrepeneuship in india, SCIREA Journal of Agriculture, 1.
Reding, Vivian, (2008), Bennial conference Athens, 8 September 2008.
 
Rahim Anua, Abdul, Hj Din Badariah, Usman, Mariana. (2016),” The Effectiveness of the Entrepreneurship Education Program in Upgrading Entrepreneurial Skills among Public University Students”, Social and Behavioral Sciences, 24, 117-123.
Romer, Paul M. (1994),” The Origins of Endogenous Growth”, Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3-22.   
Sekreter, Ahmet. (2015),” measuring the effect of trade openness on entrepeneuship development in case of Georgia”, International Journal of Recent Scientific Research, 6(10).
Simsek, Z., Veiga, J., Lubatkin, M. & Dino, R. N. (2009),” The Role of an entrepreneurially alert information system in promoting corporate entrepreneurship”, Journal of Business Research, 62 (8), 810-817. 
Thanh Ha, Thai, Ngoc Chau, Nguyen, Trung Hieu, Nguyen. (2016),” the Impact of Governance on Entrepreneurship Development in ASEAN+1 Countries: Evidence from World Bank Datasets,” Modern Economy, 515-525.
Vilaseca-Requena, J., Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A. I. (2007),” ICT use in marketing as innovationsuccess factor Enhancing cooperation in new product”, development processes, 10 (2), 268-288.
Vivian Reding. (2008),” Bennial conference Athens”, 8.
Yang, Wei. (2016),” Examining the Impact of Government Investment in Venture Capital on Entrepreneurship Financing: Does It Make a Difference?”, Global Entrepreneurship, 29.
Zhang, Feng, Li, Dahui. (2017),” Regional ICT Access and Entrepreneurship: Evidence from China”, Information management.