اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران است. در این راستا از روش ARDL غیرخطی برای بازه زمانی 1345 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که یک شوک مثبت یا منفی در نابرابری جنسیتی، اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادی به جا می‌گذارد. علاوه براین،  اثرات کوتاه‌مدت یک شوک نابرابری جنسیتی، نیز متفاوت از اثرات بلندمدت آن است. در بلندمدت، شوک مثبت سهم اشتغال زنان، اثر منفی و معنی‌دار؛ و شوک منفی سهم اشتغال زنان، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ در کوتاه‌مدت  نیز شوک مثبت سهم اشتغال زنان اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد، در مقابل شوک منفی سهم اشتغال زنان با یک دوره تأخیر، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effect of Shocks of Labor Force Gender Inequality on Iran's Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Zare 1
  • Zahra Nasrollahi 2
  • Hojat Parsa 3
1 PhD student of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
2 Associate Professor, Department of Economics, Yazd University
3 Assistant Professor, Department of Economics, Persian gulf University
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the asymmetric effects of labor force gender inequality shocks on Iran's economic growth. In this regard, the nonlinear ARDL method has been used for the period 1345 to 1395. The results of the estimation showed that a positive or negative shock in gender inequality would have asymmetric effects on economic growh. The results also showed that the short-term effects of gender inequality shock are different from its long-term effects. The results showed that, the positive shock of the female employment share, in the long run, had a negative and significant effect; and the negative shock of women's employment share had a positive effect on economic growth; but in the short run, the results showed that the positive shock of women's employment has a significant positive effect on economic growth. In contrast to the negative shock, the share of women's employment with a lag period has a negative effect on economic growth, suggesting that reducing the share of men's employment and moving towards gender equality in employment will result economic growth in short-term.
The results showed that, the positive shock of the female employment share, in the long run, had a negative and significant effect; and the negative shock of women's employment share had a positive effect on economic growth; but in the short run, the results showed that the positive shock of women's employment has a significant positive effect on economic growth. In contrast to the negative shock, the share of women's employment with a lag period has a negative effect on economic growth, suggesting that reducing the share of men's employment and moving towards gender equality in employment will result economic growth in short-term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Inequality
  • Employment
  • Economic Growth
  • Asymmetry
اسدزاده، احمد؛ میرانی، نینا؛ قاضی‌خانی، فروغ؛ اسمعیل درجانی، نجمه؛ هنردوست، عطیه. (1396). بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 15(3): 359-381.
افشاری، زهرا و شیبانی، ایمان. (1389). آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران (با استفاده از شاخص دونکن). مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان 4:29-47.
امامی، کریم؛ شهریاری، سمانه و دربانی، سمن. (1390). اثر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت. اقتصاد مالی . 26-62.
بزازان، فاطمه؛ گناویی، فرخ. (1395). رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی). مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 14(3)، 115-136.
پرتوی، بامداد؛ امینی، صفیار و گودرزی، امیر. (1388). بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی ایران. مدلسازی اقتصادی. 3 (9): 51-76
جهادی، محبوبه و علمی، زهرا (میلا). (1390). تکانه‏ های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک). فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(2)، 40-11.
رزمی، سیدمحمدجواد و کاووسی، شراره. (1393).  بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان های ایران. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای. 21، 99-121.
زنگی آبادی، علی؛ موسوی، میرنجف. (1388). تحلیل فضایی نابرابری های جنسیتی و شاخص های مربوط به آن در کشورهای خاورمیانه. جغرافیایی آمایش محیط، دوره  2 (7): 39 - 55.
شیبانی، ابراهیم؛ افشاری، زهرا. (1380). تجزیه جنسیتی بازار کار در ایران. پژوهش زنان، 1، 35-52.
 صالحی، محمد جواد؛ عبادی، جعفر و مظفری، گشتاسب. (1392). اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی  3، 41-62.
صمدی، سعید؛ سرخوش سرا، علی و امینی دره وزان، امید. (1397). اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی. فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 12(41)، 27-52.
 عاشورزاده اعظم. (1392). بررسی آثار موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی. اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی
 علمی زهرا (میلا)، جمشیدنژاد امیر. (1386). اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سالهای 1350 - 1382. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.  7 (26): 135-154.
علمی، زهرا (میلا)، جمشید نژاد، امیر. (1386). اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1350– 1382. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 7،1(26)، 135-154.
 علمی، زهرا (میلا)، کریمی موغاری،  زهرا و نیک پی طبری، زهرا. (1393). اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه مازندران - دانشکده اقتصاد و علوم اداری.
محمودزاده محمود، علمی، سیامک. (1391). نابرابری و رشد اقتصادی در استان های کشور. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 64. 131-148.
نیک پی طبری، آتنا، علمی، زهرا میلا. (1393). اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 2(2)، 95-120.
نیلی، مسعود و نفیسی، شهاب. (1382). رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سال های 1345 - 1379. پژوهشهای اقتصادی ایران، 5(17)، 1-31.
Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, R. (1998). Error‐correction mechanism tests for cointegration in a single‐equation framework. Journal of time series analysis19(3), 267-283.
Becker, G. S. (1957). The economics of discrimination Chicago. University of Chicago.
Becker, G. S. (2009). A Treatise on the Family. Harvard university press.
Blanchard, O. (1998). Employment protection and unemployment. Lecture notes (Economics 2140d). Mimeo Harvard University.
Boserup, E. (1970). Évolution agraire et pression démographique (Vol. 42). Flammarion.
Charles, M. (1992). Cross-national variation in occupational sex segregation. American Sociological Review, 483-502.
Darity, W. (1988). What's left of the economic theory of discrimination?. University of North Carolina Press.
Dollar, D., & Gatti, R. (1999). Gender inequality, income, and growth: are good times good for women? (Vol. 1). Washington, DC: Development Research Group, The World Bank.
Duflo, E. (2005). Gender equality in development. BREAD Policy Paper11(4).
Eastin, J., & Prakash, A. (2013). Economic development and gender equality: Is there a gender Kuznets curve?. World Politics65(1), 156-186.
England, P. (1982). The failure of human capital theory to explain occupational sex segregation. Journal of human resources, 358-370.
Forsythe, N., Korzeniewicz, R. P., & Durrant, V. (2000). Gender inequalities and economic growth: A longitudinal evaluation. Economic Development and Cultural Change48(3), 573-617.
Gaddis, I., & Klasen, S. (2014). Economic development, structural change, and women’s labor force participation. Journal of Population Economics27(3), 639-681.
Ghosh, M. (2018). Gender Equality, Growth and Human Development in India. Journal of Poverty Alleviation & International Development, 9(1).
Goldin, C. (1994). The U-shaped female labor force function in economic development and economic history (No. w4707). National Bureau of Economic Research.
Heckman, J. J. (1978). A partial survey of recent research on the labor supply of women. The American Economic Review, 200-207.
Heintz, J. (2006). Globalization, economic policy and employment: Poverty and gender implications. Geneva: International Labour Organization.
Indangasi, J. N., Oleche, M. O., & Olungah, C. O. (2015). Economic Growth and Gender Inequalities in Labor Force Participation and Education in Kenya.
Junsay, A. T., & Heaton, T. B. (1989). Women working: comparative perspectives in developing areas. Greenwood Press.
Khera, Purva. (2016). Macroeconomic Impacts of Gender Inequality and Informality in India. IMF Working Paper No. 16/16. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2754920
Kim, J., Lee, J. W., & Shin, K. (2018). Gender inequality and economic growth in Korea. Pacific Economic Review23(4), 658-682.
Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: new evidence for a panel of countries. Feminist economics15(3), 91-132.
Lagerlöf, N. P. (2003). Gender equality and long-run growth. Journal of Economic Growth8(4), 403-426.
Locarno, A. (2016). Can gender equality and women’s empowerment unlock growth potential in Europe?.
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics16(3), 289-326.
Rosenbluth, F., Salmond, R., & Thies, M. F. (2006). Welfare works: explaining female legislative representation. Politics & Gender2(2), 165-192.
Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In Festschrift in honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.
Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics70(1), 65-94.
Van Hoang, T. H., Lahiani, A., & Heller, D. (2016). Is gold a hedge against inflation? New evidence from a nonlinear ARDL approach. Economic Modelling54, 54-66.
Yamarik, S., & Ghosh, S. (2003). Is female education productive? A reassessment. Tufts University: Medford, MA134.