بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه گنبد کاووس

2 استادیار گروه علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

رقابت­پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در ایجاد اشتغال، بهبود محیط کسب­وکار و شکل­گیری فعالیت­های کارآفرینانه است. میزان رقابت­پذیری در این مطالعه بر اساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد و میزان کارآفرینی با استفاده از شاخص کارآفرینی جهانی (GEI) در دوره زمانی 2016- 2012 اندازه­گیری شده است. نتایج تجربی از طریق تکنیک داده‌های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که ارکان رقابت­پذیری شامل آمادگی در فناوری، آموزش عالی، زیرساختارها  و نهادها به­صورت منفی و اندازه بازار و نوآوری به‌صورت مثبت بر روند کارآفرینی در کشورهای منبع­محور تأثیر داشته­اند. در کشورهای کارایی محور، تنها رکن اندازه بازار تأثیر معنی‌دار نداشته است و از میان سایر ارکان صرفاً کارایی بازار کار و زیرساختارها بر روند کارآفرینی در این کشورها تأثیر منفی داشته‌اند و تأثیر سایر ارکان مثبت بوده است. نهایتاً، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، نهادها، اندازه بازار، آمادگی در فناوری، آموزش عالی و نوآوری بر روند کارآفرینی در کشورهای نوآوری­محور تأثیر­گذار بوده­اند. به‌طورکلی می­توان گفت که نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تأثیر عوامل رقابت­پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینی در کشورهای مختلف، با توجه به مرحله توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Competitiveness on entrepreneurial activities (Case study of Factor-driven, Efficiency-driven and innovation-driven countries)

نویسندگان [English]

  • nasrin rostami 1
  • Mohsen Mohammadi Khiyareh 2
  • Reza Mazhari 2
1 Master of Management in Entrepreneurship Management, Gonbad Kavous University
2 Assistant Professor, Department of Administrative and Economic Sciences, Gonbad Kavous University
چکیده [English]

Competitiveness is a key measure for assessing the degree to which countries are successful in creating employment, improving the business environment and creating entrepreneurial activities. Competitiveness in this study has been measured based on Global Economic Forum database and Entrepreneurial activities using the Global Entrepreneurship Index (GEI) over the period 2016-2012. Emperical results, using panel data with fixed effects, showed that the competitiveness pillars, including technological readiness, higher education, infrastructure, institutions and innovation, negatively and merely market size positively affected the entrepreneurial process in resource-based countries. In efficiency-driven countries, only market size has not had a significant effect. Among other factors, labor market performance and infrastructure have negatively affected the entrepreneurial process in these countries, and the impact of other pillars has been positive. Finally, the efficiency of the labor market, financial market development, institutions, market size, technological readiness, higher education and innovation have affected the process of entrepreneurship in innovation-oriented countries. In general, the results of model estimation indicate that the impact of competitiveness factors on the level of entrepreneurial activity in different countries varies according to the stage of development of countries. In general, the results of model estimation indicate that the impact of competitiveness factors on the level of entrepreneurial activity in different countries varies according to the stage of development of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • entrepreneurship
  • Factor-Driven Countries
  • Efficiency-Driven Countries
  • Innovative-Driven Countries
 بافنده ایمان دوست، صادق، مفیدی، علی (1395). سنجش تأثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته برگزیده. مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، شماره 12، صفحات 65-95.
 پژویان، جمشید، فقیه نصیری، مرجان (1385). اثر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی، با رویکرد الگوی رشد درون‌زا. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 38، صفحات 97 تا 132.
جانی، سیاوش (1390). عوامل مؤثر بر رقابت­پذیری در ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا، فصلنامه پژوهشها و سیاست­های اقتصادی، شماره 58، صفحات 991-959.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، صادقی، حامد (1390).ارزیابی وضعیت رقابت‌پذیری کشورهای عضو اوپک؛ با تأکید بر مؤلفه‌های نوآوری محور. مجله رشد فناوری، شماره 29، صفحات 3 تا 15.
شهیکی‌تاش، محمد نبی، محمودپور، کامران و محسنی، حدیثه (1394). بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص رقابت‌پذیری کشورها با تأکید بر اقتصاد ایران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 11، صفحات 155-188.
Acs, Z. J. & Amorós, J. E. (2008). Entrepreneurship and competitiveness dynamics in Latin America. Small Business Economics, 31(3), 305-322.
Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective. Small Business Economics, 1-14.
Acs, Z., & Storey, D. (2004). Introduction: Entrepreneurship and Economic Development. Regional Studies, 38(8), 871-877.
Aghion, P., & Howitt, P. (1996). Research and development in the growth process. Journal of Economic Growth, 1(1), 49-73.
Alesina, A., E. Spolaore, and R. Enrico. )2005(. “Trade, Growth and the Size of Countries.” In P. Aghion and S. Durlauf, eds., Handbook of Economic Growth, 1st edition, (Vol. 1), 1499–1542.
Almeida, R., & P. Carneiro, )2009(. “Enforcement of Labor Regulation and Firm Size.” Journal of Comparative Economics, (Vol. 37 (1)), 28–46
Amorós, J. E., & Cristi, O. (2008). Longitudinal analysis of entrepreneurship and competitiveness dynamics in Latin America. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(4), 381-399.
Amorós, J. E., Fernández, C., & Tapia, J. (2012). Quantifying the relationship between entrepreneurship and competitiveness development stages in Latin America. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(3), 249-270.
Arenius, P., and Minniti, M. (2005). Perceptual variables and nascent entrepreneurship. Small business economics, 24(3), 233-247.
Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). Occupational choice and the process of development. Journal of political economy101(2), 274-298.
Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2010), the impact of entrepreneurship on economic growth, In Handbook of entrepreneurship research (pp. 557-594). Springer New York.
Chamberlin, E. H. (1949). Theory of monopolistic competition: A re-orientation of the theory of value. Oxford University Press, London.
Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship. Routledge.
Easterly W. and R. Levine. (1997). Africa’s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions. Quarterly Journal of Economics CXII: 1203–1250.
Frenkel, J. and D. Romer. )1999(. Does Trade Cause Growth? American Economic Review, (Vol. 89(3)), 379–399.
Gardiner, B., Martin, R., & Tyler, P. E. T. E. R. (2006). Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. Regional competitiveness, 30, 55.
 Grossman, G. and E. Helpman. (1991). Innovation and Growth in the World Economy. Cambridge, MA: MIT Press. Chapters 3 and 4.
Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics. United States Military Academy, West Point.
 Heidenreich, S., and Kraemer, T. (2016). Innovations—doomed to fail? Investigating strategies to overcome passive innovation resistance. Journal of Product Innovation Management, 33, 277–297
Huggins, R., & Thompson, P. (2015). Entrepreneurship, innovation and regional growth: a network theory. Small Business Economics, 45(1), 103-128.
Kalimeris, D., (2012). The role of Greece, Ireland, Italy, and Spain as economic competitors according to the WEF index. Int. J. Econ. Res. 3 (3), 101–114
 Kanniainen, V., & Vesala, T. (2005). Entrepreneurship and labor market institutions. Economic Modelling, 22(5), 828-847.
 Kaplan, D. (2009). Job Creation and Labor Reform in Latin America. Journal of Comparative Economics, (Vol. 37(1)), 91–105.
 Karlsson, C., Friis, C., & Paulsson, T. (2004). Relating entrepreneurship to economic growth. The Emerging Digital Economy: Entrepreneurship Clusters and Policy. Springer-Verlag, Berlin.
King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth. Journal of Monetary economics32(3), 513-542.
 Korez-Vide, R., & Tominc, P. (2016). Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth. In Competitiveness of CEE Economies and Businesses (pp. 25-44). Springer, Cham.
Magdoff, H., & Sweezy, P. M. (1987). Stagnation and the financial explosion. NYU Press.
Martínez-Fierro, S., Biedma-Ferrer, J. M., & Ruiz-Navarro, J. (2016). Entrepreneurship and strategies for economic development. Small Business Economics, 47(4), 835-851.
 Petrariu, I. R., Bumbac, R., & Ciobanu, R. (2013). Innovation: a path to competitiveness and economic growth. The case of CEE countries. Theoretical & Applied Economics, 20(5).
 Porter, M., Sachs, J., and McArthur, J. (2002), Executive summary: Competitiveness and stages of economic development. The global competitiveness report, 2002, 16-25.
Rajan, R. G., and Zingales, L. (1998), Power in a Theory of the Firm, the Quarterly Journal of Economics, 113(2), 387-432.
 Ramoniene, L., and Lanskoronskis, M. (2011). Reflection of Higher Education aspects in the conception of national competitiveness. Baltic Journal of Management, 6, 124-139.
 Raposo, M. and do Paço, A. (2011). Entrepreneurship education: relationship between education and entrepreneurial activity, Psicothema, 23:3, 453-457
 Reynolds, P. D., Hay, M. G., & Camp, S. M. (1999). Global entrepreneurship monitor: 1999 executive report. Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership at the Ewing Marion Kauffman Foundation.
Robinson, J. (1933). The theory of imperfect competition. Quarterly Journal of Economics.                    
Sala-i-Martin, X., Blanke, J. and Paua, F. (2004). The Growth Competitiveness Index: Analyzing Key Underpinnings of Sustained Economic Growth. Global Competitiveness Report, 3-29.
 Sato, Y., Tabuchi, T., and Yamamoto, K. (2012). Market size and entrepreneurship. Journal of Economic Geography, 12(6), 1139-1166.
 Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge. MA: Harvard.
 Schwab, K. (2010, September). The global competitiveness report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum.
Stenholm, P., Acs, Z. J., and Wuebker, R. (2013). Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity. Journal of Business Venturing, 28(1), 176-193.
Stiglitz, J. E. (1999). Reforming the global economic architecture: lessons from recent crises. The Journal of Finance54(4), 1508-1521.
Sweezy, P. (1946). The Theory of Capitalist Development (1942). Dobson, London.
 Szabo, Z. K., and Herman, E. (2014). Productive entrepreneurship in the EU and its barriers in transition economies: A cluster analysis. Acta Polytechnica Hungarica,  1(6), 73-94.
 Van der Sluis, J., Van Praag, M., and Vijverberg, W. (2005). Entrepreneurship selection and performance: A meta-analysis of the impact of education in developing economies. The World Bank Economic Review, 19(2), 225-261.
Van Stel, A., Carree, M., & Thurik, R. (2005). The effect of entrepreneurial activity on national economic growth. Small business economics, 24(3), 311-321.
 Veeraraghavan, V. (2009). Entrepreneurship and innovation. Asia Pacific Business Review, 5(1), 14-20.
 Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small business economics13(1), 27-56.
 Wennekers, S., Van Stel, A., Carree, M., & Thurik, R. (2010). The relationship between entrepreneurship and economic development: Is it U-shaped?. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 6(3), 167-237.
 Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data. Small business economics, 24(3), 335-350.
 Woolley, J. L. (2014). The creation and configuration of infrastructure for entrepreneurship in emerging domains of activity. Entrepreneurship theory and practice, 38(4), 721-747.
World Economic Forum. (2017). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva.
 Zahra, S. A., & Dianne Hansen, C. (2000). Privatization, entrepreneurship, and global competitiveness in the 21st century. Competitiveness Review: An International Business Journal, 10(1), 83-103.