برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق به‌منظور برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌آل استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده‌های تلفیقی و روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط و به‌کارگیری اطلاعات 131744 خانوار شهری در کشور و هم‌چنین، گروه‌بندی کالاهای موردمصرف خانوار به پانزده گروه کالایی مرتبط با اینترنت طی سال‌های 1387 تا 1393 تخمین زده شده است. هم‌چنین، به‌منظور افزایش دقت برآوردها از شاخص‌های قیمتی کالاها و گروه کالاهای مختلف در مناطق مختلف کشور (استانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اینترنت در ایران کالایی لوکس (کشش درآمدی 94/1) و پرکشش (با کشش قیمتی 5/1-) است. علاوه‌براین، نتایج نشان می‌دهد که اینترنت با «آموزش و تحصیلات» و «تلفن» مکمل و با «تفریحات»، «روزنامه»، و «سایر ارتباطات» رابطۀ جانشینی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Internet Demand by Iranian Urban Households

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Salem
  • Habib Morovat
Assistant Professor of economics at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

We apply  Almost Ideal Demand System (AIDS) to estimate internet demand by Iranian urban households. using the Seemingly Unrelated Regressions (SUR) method and pooled data of more than 130 thousands of Iranian urban households for the period 2008-2014. In order to increase robustness in estimation, we use provincial price indices and divide goods into 15 groups. The results show that the internet in Iran is a luxury (income elasticity of demand equals to 1.94) and an elastic (price elasticity of demand equals -1.5) service. Moreover, the results show that the internet is substitute with recreation, newspapers and other communication devices and is complement with telephone and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Almost Ideal Demand System (AIDS)
  • Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
  • Micro household budget
  • Provincial Price Index JEL classification : L86، Q11، D12
تارمست، قاسم، حسین فراهانی نیک، و عنایت‌الله فخرایی (1379)، «برآورد پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل و بررسی تقاضا برای گروهی از خوراکی‌ها در ایران»، مجلۀ دانش کشاورزی، ش 3.
ترکمانی، جواد و جعفر عزیزی (1380)، «تخمین توابع تقاضای انواع گوشت در ایران»، فصل‌نامۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش 34.
سالم، علی‌اصغر و ندا بیات (1390)، «تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا»، فصل‌نامۀ اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهیدبهشتی، ش 5 و 6.
صباغ کرمانی، مجید و نرگس نجفی (1384)، «تخمین تابع تقاضای اینترنت: مطالعۀ موردی شهر تهران»، فصل‌نامۀ پژوهش‌نامۀ بازرگانی، ش 36.
موسوی ، میرحسین، رضایی، ابراهیم و هیراد، علیرضا (1386)، «بررسی تجربی سیستم تقاضای رتردام با استفاده از داده‎های مخارج مصرفی خانوارهای شهری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 117، صص155-117.
 
Adam, L. (1996), “Electronic Communications Technology and Development of Internet in Africa”, Information Technology for Development, vol. 7.
Baker, Susan (2003), New Consumer Marketing, Managing: A Living Demand System, Wiley Publisher.
Blanciforti, I. and R. Green (1983), “An Almost Ideal Demand System Incorating Habits: An Analysis of Expenditure on Food and Aggregate Groups”, The Review of Economics and Statistics, vol. 65.
Boer, P. M. C. de, C. Martinez, and R. Harkema (2000), “Trade Liberalization and the Allocation over Domestic and Foreign Supplies: A Case Study for Spanish Manufacturing”, Applied Economics, vol. 32.
Campi, C. (2000), “The Evaluation of Demand and Pricing for Internet Services”, Dept of Computer Science, System and Production, Faculty of Engineering.
Deaton, A. S. and J. Muellbauer (1980), “An Almost Ideal Demand System”, American Economic Review, vol. 70, no. 3.
Edgerton, David l. et al. (1996), The Econometrics Of Demand System, Kluwer Academic Publishers.
Goddard E. and D. Sellen (1997), “Weak Separability in Coffeedemand System”, European Review of Agricultural Economics, vol. 2.
Haiyes, D. J., T. I. Wahl, and G. W. Williams (1990), “Testingrestrictions on a Model of Japanese Meat Demand”, American Journal of Agricultural Economics, vol. 72.
Halbrendt, C., F. Tuan, C. Gempesaw, and Dolk –etz (1994), “Rural Chinese Food Consumption: The Case of Guangdong”, American Journal of Agricultural Economics, vol. 76.
Johnston, J. (1998), Econometric Methods, McGraw-Hill, New York.
Laura A. Blanciforti, Richard D. Green, and Gorden A. King (1986), An lmost Ideal Demand System Analysis, Department of Agricultural and Resource Economics University of Colifornia, Davis.
Madden, G. and S. Savage (1998), “Pricing and Internet Traffic”, Paper Presented to 1998 International Telecomminations Society Conference, Stockholm.
Madon, Shirin (2000), “The Internet and Socio-Economic Development: Exploring the Interaction”, Information Technology and People, no. 13.
Michelini, C. and S. Chatterjee (1995), “New Zealand–Japan Trade Flows 1982-1992: An Application of the Almost Ideal Deman System Approach”, Discussion Paper, no. 95, School of Applied and International Economics, Massey University, New Zealand.
Morrison, A., K. Balcombe, A. Bailey, S. Klonaris, and G. Rapsomaniki (2003), “Expenditure on Different Categorise of Meat in Greece: The Influence of Changing Tests”, Agricultural Economics, vol. 28.
Rappoport, P., J. Alleman, and D. Taylor (2001), “Residential Demand for Access to the Internet”, Marketing Science Corporation.
Ritonga, Hamonangan (1994), The Impact of Household Characteristics on Household Consumption Behavior of Urban House Holds in Provinces of Central Java Indonesia, Iowa State University.
Robert A. Pollak and Terence j. Wales (1992), Demand System Specification and Estimation, Oxford University Press.
Waldon, T. (2001), “The Demand for Bandwidth: Second Telephone Lines and Online Services”, Information Economics and Policy, no.13.
Winters, A. L. (1984 a), “Separability and the Specification of Foreign Trade Functions”, Journal of International Economics, vol. 17.
Winters, A. L. (1984 b), “British Imports of Manufactures the Common Market”, Oxford Ecnomic Papers, vol. 36.
Zellner, A. (1962), “An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias”, Journal of the American Statistical Association, vol. 57, no. 298.