تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر بررسی سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. در این تحقیق، با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز سیاست پولی بانک مرکزی به‌صورت مک‌کالم در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس و با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دورۀ 1369- 1394 پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده است. هم‌چنین، به‌منظور بررسی صحت نتایج برآورد حاصل از روش بیزین از آماره‌های زنجیرۀ مارکفی مونت‌کارلو، آمارۀ گلمن ــ بروکز، و هم‌چنین مقایسۀ توابع توزیع پسین و پیشین استفاده شده است که نتایج حاصل از آماره‌ها نشان‌دهندۀ نتایج قابل‌اعتماد برآورد الگو هستند. براساس شبیه‌سازی شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی مشخص شد که این دو سیاست در کوتاه‌مدت قابلیت اثرگذاری را در متغیرهای حقیقی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Fiscal and Monetary Policies in the form of an Open DSGE Model for the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehian Behrouz 1
  • Alireza Erfani 2
1 PHD Student of Semnan University
2 Associate Professor, Department of Economics, Semnan University
چکیده [English]

In this study, we analyze the fiscal and monetary policies in Iran using an open DSGE model in which the central bank’s policy is in the form of a McCallum rule. We estimate the structural parameters using the Bayesian method and the quarterly time series data for the period 1369 – 1394 (1990-2015).  To check the validity of the results, we use the Monte Carlo Markov Chain statistics, Gelman – Brooks statistics, and also compare prior and posterior distribution functions. The results indicate a good fit of the model with the data . The simulation results also show that fiscal and monetary policies have real impacts on variables in the short run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy. Fiscal Policy. Open Economy. DSGE Model. Stochastic Simulation
  • JEL Classification: E52. E42. E32. E31
جعفری لیلاب، پری، جعفر حقیقت، حسین اصغرپور، و بهزاد سلمانی (1397)، «بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران در چهارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، سیاست‌گذاری اقتصادی، دورۀ 10، ش 19.
کمیجانی اکبر و حسین توکلیان (1391)، «سیاست‌گذاری پولی تحت سلطۀ مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دورۀ 2، ش 8.
منظور داود و انوشیروان تقی‌پور (1394)، «تحلیل آثار شوک‌های پولی و مخارج مالی دولت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، دورۀ 51، ش 4.
 
Altig, D, L. J. Christiano, M. Eichenbaum, and J. Linde´ (2005), “Firm-Specific Capital. Nominal Rigidities and the Business Cycle”, Review of Economic Dynamics, vol. 14.
Andrés, J. and López–Salido, J. David, and E. Nelson (2004), “Tobin`s Imperfect Asset Substitution in Optimizing General Equilibrium”, CEPR Discussion Papers, vol. 4336.
Chen, H., C. Vasco, and A. Ferrero (2012), “The Macroeconomic Effects of Large Scale Asset Purchase Programmes”, The Economic Journal, vol. 122.
Christiano, J., M. Trabandt, and K. Walentin (2011) “DSGE Models for Monetary Policy Analysis”, Handbook of Monetary Economics, vol. 3 A.
Claeys, P. (2007), “Estimating the Effects of Fiscal Policy under the Budget Constraint”, Working Paper 2007/15, University of Barcelona.
Coenen, G. and R. Straub (2004), “Non-Ricardian Households and Fiscal Policy in an Estimated DSGE Model of the Euro Area”, Computing in Economics and Finance 2005, no. 102, Society for Computational Economics.
Curdia, V. and M. Woodford (2010), “Credit Spreads and Monetary Policy”, Journal of Money Credit and Banking, vol. 42.
D`Amico, S., W. English, D. Salido, and E. Nelson (2012), “The Federal Reserve’s Large Scale Asset Purchase Programmes: Rationale and Effects”, The Economic Journal, vol. 122.
Eggertsson, G. and M. Woodford (2003), “The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy”, Brookings Paper Economics Act, vol. 34.
Ellison, M. and A. Tischbirek (2014), “Unconventional Government Debt Purchases as a Supplement to Conventional Monetary Policy”, Journal of Economic Dynamics & Control, vol. 43.
Gali, J. (2007), Monetary Policy Inflation and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications, New Jersy: Princeton University Press.
Grohe-Schmitt, S. and M. Uribe (2003), “Closing Small Open Economy Models”, Journal of International Economics, vol. 61.
Koop, G. (2003), Bayesian Econometrics, Wiley Publisher.
Lawrence, J. C., M. Eichenbaum, and C. Evans (2005), “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”, Journal of Political Economy, vol. 113 (1).
Leeper, E. (1991), “Equilibria under Active and Passive Monetary and Fiscal Policies”, Journal of Monetary Economics, vol. 27.
Mankiw, N. G. (2000), “The Inexorable and Mysterious Tradeoff between Inflation and Unemployment”, Economic Journal, vol. 111.
Modigliano, F. and R. Sutch (1966), “Innovations in Interest Rate Policy”, American Economic Review, vol. 56.
Monacelli, T. and J. Gali (2005), “Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy”, Review of Economic Studis, vol. 72.
Pagan, A., X. Liu, and T. Robinson (2018), “Critically Assessing Estimated DSGE Models: A Case Study of a Multi-Sector Model”, Economic Record, vol. 94.
Rabanal, P. (2018), “An Estimated DSGE Model to Analyze Housing Market Policies in Hong Kong SAR”, IMF Working Paper, no. 18/ 69.
Sheedy, K. (2017), “Conventional and Unconventional Monetary Policy Rules”, Journal of Macroeconomics, vol. 54.
Smets, F. and R. Wouters (2007), “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area”, Journal of the European Economic Association, vol. 1.
Sbordone, A., A. Tambalotti, K. Rao, and K. Walsh (2010), “Policy Analysis Using DSGE Models: An Introduction”, Federal Reserve Bank of New York Working Paper.
Taylor, J. (1993), “Discretion Versus Policy Rules in Practice”, Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 39.
Walsh, C. (2010), Monetary Theory and Policy, Third edition, Boston: MIT Press.
Woodford, M. (2003), Interest and Prices: Foundation of a Theory of Monetary Policy, New Jersi: Princeton University Press.