تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه خوارزمی،‌ تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مصرف انرژی، فاوا، و R&D در تولید صنایع کارخانه‌ای در چهارچوب تابع تولید توسعه‌یافتۀ نئوکلاسیکی است. برای این منظور از داده‌های پانزده صنعت کارخانه‌ای طی دورۀ 1374- 1393 با رویکرد داده‌های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‏دهند که متغیرهای مصرف انرژی، فاوا، و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی‌داری در رشد تولیدات صنایع کارخانه‌ای دارند. از بین مجموعۀ عوامل موردبررسی مصرف انرژی بیش‌ترین تأثیرگذاری را در تولید صنایع کارخانه‌ای دارد. ضرایب مدل نشان می‌دهند که کشش تولیدی مصرف انرژی، فاوا، و R&D به‌ترتیب برابر با 516/0، 131/0، و 110/0 است که نشان‌ می‌دهد یک درصد افزایش در مصرف انرژی، فاوا، و R&D به‌ترتیب باعث افزایش 516/0، 131/0، و 110/0 درصدی تولیدات صنایع کارخانه‌ای می‌شود. یافته‌ها نشان از انرژی‌بری صنایع کارخانه‌ای و تأثیر مثبت مصرف انرژی درکنار هزینه‌های فاوا و تحقیق و توسعه در فرایند تولید صنعت کشور دارد.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Energy Consumption, ICT and R&D on the Manufacturing Industries Production in Iran

نویسندگان [English]

  • Musa Khoshkalam Khosroshahi 1
  • Mohammad Sayadi 2
1 Assistance Professor of economics, Alzahra university
2 Assistance Professor of economics, Kharazmi university
چکیده [English]

This paper investigates the effects of energy consumption, ICT and research and development spending on the manufacturing industries production in Iran. We use a panel data from 15 industries for the period 1374-1393(2005-2014). The results show that energy consumption, ICT and research and development spending have positive and significant effects on the growth of manufacturing output. In addition, energy consumption has the most impact on manufacturing industries. Estimates of the coefficients show that the elasticity of output with respect to energy consumption, ICT and R&D expenditures are 0.516, 0.131 and 0.110, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • ICT
  • Manufacturing Industries
  • R&D
  • Panel Data JEL Classification: Q42
  • Q43
  • O4
اندرس، والتر (1391)، اقتصادسنجی سری زمانی با رویکردی کاربردی، ترجمۀ مهدی صادقی و سعید شوال‏پور، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
آماده، حمید، مرتضی قاضی، و زهره عباسی‏فر (1388)، «بررسی رابطۀ مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‏های مختلف اقتصاد ایران»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، ش 86.
جعفری صمیمی، احمد و محسن محمدی (1393)، «رابطۀ کوتاه‌مدت و بلندمدت بین انتشار دی‌اکسیدکربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید در ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی، س 14، ش 2.
جهانگرد، اسفندیار (1384)، «اثر فناوری اطلاعات بر تولید صنایع کارخانه‌ای ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، س 7، ش 25.
جهانگرد، اسفندیار و موسی خوش‌کلام خسروشاهی (1392)، «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآیی فنی در کشورهای منطقۀ منا و سازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعه»، فصل‌نامۀ اقتصاد و تجارت نوین، ش 31- 32.
دقیقی اصلی، علی‌رضا، جمشید پژویان، و ساراسادات حاج‌موسوی (1392)، «بررسی اثر هزینه‏های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیۀ اروپا»، فصل‌نامۀ علوم اقتصادی، س 7، ش 24.
کرانی، عبدالرضا، محمدنبی شهیکی‏تاش، علی فلاحتی، و الهام رضایی (1395)، «تأثیر هزینه‏های تحقیق و توسعه و نوآوری بر سودآوری صنایع کارخانه‏ای با سطوح مختلف فناوری»، فصل‌نامۀ پژوهش‏های اقتصاد صنعتی، س 1، ش 1.
لطف‌علی‌پور، محمدرضا، محمدحسین مهدوی‌عادلی، و حسن رضایی (1395)، «بررسی رابطۀ میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، س 6، ش 24.
محمدزاده، پرویز و غلام‌حسین ره‌نمای (1391)، «بررسی تأثیر حجم سرمایۀ R&D داخلی و موجودی سرمایۀ خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‏های اقتصادی، س 12، ش 4.
مشیری، سعید (1396)، «برآورد آثار مستقیم و سرریز سرمایه‌گذاری فاوا بر تولید صنایع ایران با تأکید بر نقش سرمایۀ انسانی و ظرفیت جذب»، تحقیقات اقتصادی، دورۀ 52، ش 2.
مشیری، سعید و اسفندیار جهانگرد (1383)، «فناوری ارتباطات و ارتباطات و رشد اقتصادی ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‏های اقتصادی ایران، ش 19.
معتقد، صابر، همایون رنجبر، و سعید کریم‏زاده (1393)، «رابطۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخش‏های صادراتی و غیرصادراتی و رشد اقتصادی در ایران: تعمیم مدل فدر»، فصل‌نامۀ مدل‌سازی اقتصادی، س 8، ش 4.
 
Abid, M. and R. Mraihi (2015), “Energy Consumption and Industrial Production: Evidence from Tunisia at both Aggregated and Disaggregated Levels”, Journal of Knowledge Economy, vol. 6.
Ayres, Robert U. and Indira Nair (1984), “Thermodynamics and Economics”, Physics Today, vol 37, no 11.
Baldwin, J. R. and D. Sabourin (2002), “Impact of the Adoption of Advanced Information and Communication Technologies on Firm Performance in the Canadian Manufacturing Sector”, SSRN Electronic Journal, vol. 24.
Bernard, O. and A. Oludare (2016), “Is Energy Consumption Relevant to Industrial Output in Nigeria”, European Journal of Research in Social Sciences, vol. 4, no. 4.
Bowden, N. and J. Payne (2009), “The Causal Relationship between U.S. Energy Consumption and Real Output: A Disaggregated Analysis”, Journal of Policy Modeling, vol. 31.
Brendt, E. R. and D. O. Wood (1975), “Technology, Prices, and the Derived Demand for Energy”, Review of Economics and Statistics, no. 57.
Dedrick, J., V. Gurbaxani, and K. Kraemer (2003), Information Technology and Economic Performance: A Critical Review of the Empirical Evidence, Center for research on Information Technology and Organizations, University of California, Irvine.
Djaye, A. J. (2000), “The Relationship between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Tim Series Evidence from Asian Developing Countries”, Energy Economics, vol. 22.
Dolores, A. H. (2007), “The Impact of R&D Spillovers on UK Manufacturing: A Dynamic Panel Approach”, Research Policy, vol. 36.
Frantzen, D. (2003), “The Causality between R&D and Productivity in Manufacturing: An International Disaggregate Panel Data Study”, International Review of Applied Economics, vol. 17 (2).
Gasbi, S. and A. Chkir (2012), “Research and Development (R&D) Spillovers and Economic Growth: Empirical Validation in the Case of Developing Countries”, Journal of Economics and International Finance, vol. 4 (5).
Ghali, K. and El-Sakka (2004), “Energy Use and Output Growth in Canada: a Multivariate Cointegration Analysis”, Energy Economics, vol. 26, issue 2.
Hong, J. (2017), “Causal Relationship between ICT R&D Investment and Economic Growth in Korea”, Technological Forecasting & Social Change, vol. 116.
Jalava, J. and M. Pohjola (2008), “The Roles of Electricity and ICT in Economic Growth: Case Finland”, Explor. Econ. Hist., vol. 45 (3).
Jorgensen, D. et. al. (2004), “Information Technology and Growth”, American Economic Review, no. 892.
Jorgenson, D. (2001), “Information Technology and the US Economy”, Am. Econ. Rev., vol. 91 (1).
Jorgenson, D. (2005), “Information Technology and the G7 Economies”, World Econ., vol. 4 (4).
Jorgenson, D. and Kevin J. Stiroh (2000), “US Economic Growth and the Industry Level”, American Economic Review, vol. 90 (2).
Kum, H., A. Aslan, O. Ocal, and O. Gozbasl (2013), “Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Micro Data”, ASBBS Annual Conference, vol. 20, no. 1.
Lucas, R. E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, vol. 22.
Moshiri, S. (2016), “The Spillovers Effects of ICT Investment in Canada, Provincial and Industry Analysis”, Journal of Economic Innovation and New Technology, vol. 25, no. 8.
Moshiri, S. and W. Simpson (2011), “Information Technology and the Changing Workplace in Canada: Firm–Level Evidence”, Industrial and Corporate Change, vol. 20.
OECD (2015), “OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015”, OECD, Paris, <http://www.oecd.org/science/oecd-science-technology-and-industryscoreboard-20725345.htmN>.
Oliner, D. and D. Sitchel (1994), “Information Technology and Productivity: Where Are We Now and Where Are We Going?”, Federal Reserve Conference on Technology.
Oliner, S. and D. Sichel (2000), “The Resurgence of Growth in the Late 1990s: In Information Technology the Story?” J. Econ. Perspect., vol. 14 (4).
Sari, R., B. Ewing, and U. Soytas (2008), “The Relationship between Disaggregate Energy Consumption and Industrial Production in the United States: An ARDL Approach”, Energy Economics, vol. 30.
Sassi, S. and M. Goaied (2013), “Financial Development, ICT Diffusion and Economic Growth: Lessons from MENA Region”, Telecommun Policy, vol. 37.
Solow, R. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 70, Issue 1.
Stern, D. and C. Cleveland (2004), “Energy and Economic Growth”, Working Papers in Economics: < https://EconPapers.repec.org/RePEc:rpi:rpiwpe:0410>.
Stern, D. I. (2000), “A Multivariate Cointegration Analysis of the Role of Energy in the US Macroeconomy”, Energy Economics, no. 22.
Yang, H. Y. (2000), “A Note on the Causal Relationship between Energy and Gap in Taiwan”, Energy Economics, vol. 22.
Zhixin, Zhang and Ren Xin (2011), “Causal Relationship between Energy Consumption and Economic Growth”, Energy Procedia, vol. 5.