تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

سرمایه‌گذاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و افزایش حجم تجارت ﺑﻪ‌علت مزیت‌هایی ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﺘﻘـﺎل فناوری، ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی بین‌المللی، اﻧﺘﻘﺎل مهارت‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، و ... به‌منزلۀ‌ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در کشورهای درحال‌توسعه شناخته شده‌ است. ازطرفی، این امکان نیز وجود دارد که با اﻓﺰاﯾﺶ رشد اقتصادی و ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ و درنتیجه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﺨﺮﯾﺐ محیط ‌زیست در این کشورها بیش‌تر نمایان ‌شود. به همین علت، این پژوهش تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در میزان انتشار دی‌اکسیدکربن (به‌مثابۀ شاخصی برای کیفیت محیط ‌زیست) و استفاده از انرژی‌های پاک را در کشورهای منتخب درحال‌توسعه طی دورۀ 1971 تا 2014 با استفاده از ره‌یافت پنل ARDL بررسی می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که باوجود تأثیر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در استفاده از انرژی‌های پاک و رشد اقتصادی این متغیر تأثیر معنی‌داری در تخریب محیط ‌زیست کشورهای موردمطالعه نداشته است. ازطرفی، نتایج نشان داد که آزادسازی تجاری رابطۀ مثبت و معنی‌داری با انتشار دی‌اکسیدکربن دارد، درحالی‌که این متغیر اثر منفی و معنی‌داری بر مصرف انرژی‌های پاک دارد. درنهایت، نتایج مطالعه بیان‌گر آن است که سرعت تعدیل به‌سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتاً به‌کندی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Foreign Direct Investment and Trade Openness on Environmental Quality and Clean Energy: A Study of the Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Karim Azarbayjani 1
  • Ali Sarkhosh Sara 2
  • Sanaz Younespour 2
1 Professor of Economics, University of Isfahan, Department of Economics
2 Ph.D. Candidate, University of Isfahan, Department of Economics
چکیده [English]

Foreign direct investment (FDI) and increased trade volume have been known as resources for capital accumulation and economic growth in developing countries. FDI and trade are also associated with  technology transfer, linkages with international markets, and transfer of management skills. However, increasing economic growth requires higher energy consumption, which leads to environmental degradation in these countries. This study probes the effect of foreign direct investment and trade openness on Carbon dioxide emissions (as an indicator of environmental quality) and clean energies in the selected developing countries using a panel-ARDL approach during 1971-2014. The findings of this study reveal that despite the positive and significant effects of direct foreign investment on economic growth and the use of clean energy, they have no significant effect on the environmental degradation in these countries. The results also show that trade openness has a positive and significant correlation with carbon dioxide emissions, while this variable has a negative and significant effect on clean energy consumption. Finally, the results of the study indicate that the speed of adjustment towards long-term equilibrium in this model is relatively slow.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Trade openness
  • Environmental quality
  • Clean Energy
  • Economic Growth. JEL Classification: Q20
  • E24
  • C33
اسدپور، احمدعلی و النا اسکروچی (1392)، «بررسی رابطۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران»، فصل‌نامۀ رسالت مدیریت دولتی، س 4، ش 9 و 10.
صادقی، سیدکمال و سیدمهدی موسویان (1393)، «تحلیل رابطۀ علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و تولید سرانه در ایران: با استفاده از روش بوت‌استرپ حداکثر انتروپی»، پژوهش‌نامۀ اقتصاد انرژی ایران، س 3، ش 11.
صادقی، سیدکمال، سکینه سجودی، و فهیمه احمدزاده دلجوان (1396)، «تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و کیفیت محیط ‌زیست در ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، س 3، ش 6.
غفاری، هادی، محمدعلی مولایی، و سوسن محمد (1395)، «تأثیر مصرف انرژی بادی بر رشد اقتصادی و انتشار CO2»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، س 2، ش 3.
 
Al-Mulali, U. and T. Low Sheau (2014), “Econometric Analysis of Trade, Exports, Imports, Energy Consumption, and CO2 Emission in Six Regions”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 33.
Aralas, S. B. (2010), Essays in Trade and Environment: The Environmental Effects of Intraindustry Trade, Michigan State University.
Araya, Monica (2002), “Environmental Benefits of Foreign Direct Investment: A Literature Review”, OECD Working Paper, vol. 10.
Asongu, S., G. El Montasser, and H. Toumi (2016), “Testing the Relationships between Energy Consumption, CO2 Emissions, and Economic Growth in 24 African Countries: A Panel ARDL Approach”, Environmental Science and Pollution Research, vol. 23, no 7.
Asongu, S. A. (2014), “Does Money Matter in Africa? New Empirics on Long- and Short-Run Effects of Monetary Policy on Output and Prices”, Indian Growth and Development Review, vol. 7, no. 2.
Baltagi, B. H. (2013), Econometric Analysis of Panel Data, 5th edition, John Wiley & Sons Ltd.
Beak, J. and W. W. Koo (2009), “A Dynamic Approach to the FDI-Environment Nexus: The Case of China and India”, Journal of International Economic Studies, vol. 13, no. 2.
Ben Aïssa, M. S., M. Ben Jebli, and S. Ben Youssef (2014), “Output, Renewable Energy Consumption and Trade in Africa”, Energy Policy, vol. 66.
Ben Jebli, M. and S. Ben Youssef (2015), “Output, Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and International Trade: Evidence from a Panel of 69 Countries”, Renewable Energy, vol. 83.
Bernard, J., and S. K. Mandal (2016), “The Impact of Trade Openness on Environmental Quality: An Empirical Analysis of Emerging and Developing Economies”, WIT Transactions on Ecology and the Environment, vol. 203.
Chi, J. (2016), “Exchange Rate and Transport Cost Sensitivities of Bilateral Freight Flows between the US and China”, Transp. Res. Part A, vol. 89.
Coers, R., and M. Sanders (2013), “The Energy–GDP Nexus; Addressing an Old Question with New Methods”, Energy Economics, vol. 36.
Copeland, B. R. and M. S. Taylor (2013), Trade and the Environment: Theory and Evidence, Princeton University Press.
Costantini, V. and C. Martini (2010), “The Causality between Energy Consumption and Economic Growth: A Multi-Sectoral Analysis Using Non-Stationary Cointegrated Panel Data”, Energy Economics, vol. 32, no. 3.
Doytch, N. and S. Narayan (2016), “Does FDI Influence Renewable Energy Consumption? An Analysis of Sectoral FDI Impact on Renewable and Non-Renewable Industrial Energy Consumption”, Energy Economics, vol. 54.
Frankel, J. A., and A. K. Rose (2005), “Is Trade Good or Bad for the Environment? Sorting out the Causality”, Review of Economics and Statistics, vol. 87, no. 1.
Gallagher, K. (2008), Handbook on Trade and the Environment, Edward Elgar Publishing.‏
Gallagher, K. P. and M. B. Birch (2006), “Do Investment Agreements Attract Investment-Evidence from Latin America”, J. World Investment & Trade, vol. 7.
Gorg, H. and D. Greenaway (2004), “Much Ado about Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment”, The World Bank Research Observer, vol .19, no. 2.
Huang, B. N., M. J. Hwang, and C. W. Yang (2008), “Causal Relationship between Energy Consumption and GDP Growth Revisited: A Dynamic Panel Data Approach”, Ecological Economics, vol. 67, no. 1.
Inglesi-Lotz, R. (2016), “The Impact of Renewable Energy Consumption to Economic Growth: A Panel Data Application”, Energy Economics, vol. 53.
Kao, C. (1999), “Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data”, Journal of Econometrics, 90(1).
Khan, M. A., M. Z. Khan, K. Zaman, and M. Arif (2014), “Global Estimates of Energy-Growth Nexus: Application of Seemingly Unrelated Regressions”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 29.
Kyoto Protocol (1997), <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.Php>, (Accessed on 1 January 2014).
Le, T. H., Y. Chang, and D. Park (2016), “Trade Openness and Environmental Quality: International Evidence”, Energy Policy, vol. 92.
Lee, J. W. (2013), “The Contribution of Foreign Direct Investment to Clean Energy Use, Carbon Emissions and Economic Growth”, Energy Policy, vol. 55.
Lee, M. K., and S. H. Yoo (2016), “The Role of Transportation Sectors in the Korean National Economy: An Input-Output Analysis”, Transportation Research, Part A, vol. 93.
Lee, C. C. and C. P. Chang (2009), “FDI, Financial Development, and Economic Growth: International Evidence”, Journal of Applied Economics, vol. 12, no. 2.
List, J. A. and C. Y. Co (2000), “The Effects of Environmental Regulations on Foreign Direct Investment”, Journal of Environmental Economics and Management, vol. 40, no. 1.
Lv, Z., and T. Xu (2018), “Trade Openness, Urbanization and CO2 Emissions: Dynamic Panel Data Analysis of Middle-Income Countries”, The Journal of International Trade & Economic Development.
Maddala, G. S. and S. Wu (1999), “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1).
Magazzino, C. (2016), “The Relationship between Real GDP, CO2 Emissions and Energy Use in the GCC Countries: A Time-Series Approach”, Cogent Econ. Finance, vol. 4.
Managi, S. (2006), “International Trade, Economic Growth and the Environment in High-and Low-Income Countries”, International Journal of Global Environmental Issues, vol. 6, no. 4.
Mielnik, O. and J. Goldemberg (2002), “Foreign Direct Investment and Decoupling Between Energy and Gross Domestic Product in Developing Countries”, Energy Policy, vol. 30, no. 2.
Omri, A., S. Daly, C. H. Rault, and A. Chaibi (2015), “Financial Development, Environmental Quality, Trade and Economic Growth: What Causes What in MENA Countrie”, Energy Econ, vol. 48.
Pao, H. T. and C. M. Tsai (2011), “Multivariate Granger Causality between CO2 Emissions, Energy Consumption, FDI and GDP: Evidence from a Panel of BRIC Countries”, Energy, vol. 36, no. 1.
Pedroni, P. (2004), “Panel Cointegration; Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the Purchasing Power Parity Hypothesis”, Econometric Theory, vol. 20.
Pesaran, M. H., Y. Shin, and R. J. Smith (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, vol. 16, no. 3.
Pesaran, M. H., Y. Shin, and R. J. Smith (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, vol. 16.
Pesaran, H. M. and B. Pesaran (1997), “Working with Microfit 4.0: An Introduction to Econometrics”, London: Oxford University Press.
Pesaran, M. H. and R. P. Smith (1998), “Structural Analysis of Cointegrating VARs”, Journal of Economic Surveys, vol. 12, no 5.
Popp, D., R. G. Newell, and A. B. Jaffe (2010), “Energy, the Environment, and Technological Change”, Handbook of the Economics of Innovation, vol. 2.
Rafindadi, A. A. R. and I. Ozturk (2015), “Effects of Financial Development, Economic Growth and Trade on Electricity Consumption: Evidence from Post-Fukushima Japan”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 54.
Saboori, B., J. Sulaiman, S. Mohd (2012), “Economic Growth and CO2 Emissions in Malaysia: A Cointegration Analysis of the Environmental Kuznets Curve”, Energy Policy, vol. 51.
Sadorsky, P. (2010), “The Impact of Financial Development on Energy Consumption in Emerging Economies”, Energy Policy, vol. 38, no. 5.
Saidi, K. and S. Hammami (2016), “Economic Growth, Energy Consumption and Carbone Dioxide Emissions: Recent Evidence from Panel Data Analysis for 58 Countries”, Quality & Quantity, vol. 50, no. 1.
Saidi, S. and S. Hammami (2017), “Modeling the Causal Linkages between Transport, Economic Growth and Environmental Degradation for 75 Countries”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 53.
Sbia, R., M. Shahbaz, and H. Hamdi (2014), “A Contribution of Foreign Direct Investment, Clean Energy, Trade Openness, Carbon Emissions, and Economic Growth to Energy Demand in UAE”, Economic Modelling, vol. 36.
Shahbaz, M., Q. M. A. Hye, A. K. Tiwari, and N. C. Leitão (2013), “Economic Growth, Energy Consumption, Financial Development, International Trade and CO2 Emissions in Indonesia”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 25.
Shahbaz, M., S. Nasreen, F. Abbas, and O. Anis (2015), “Does Foreign Direct Investment Impede Environmental Quality in High-Middle, and Low-Income Countries”, Energy Economics, vol. 51.
Smyth, R., and P. K. Narayan (2015), “Applied Econometrics and Implications for Energy Economics Research”, Energy Economics, vol. 50.
Soytas, U. and R. Sari (2009), “Energy Consumption, Economic Growth, and Carbon Emissions: Challenges Faced by an EU Candidate Member”, Ecological Economics, vol. 68, no. 6.
Strazicich, M. C., and J. A. List (2003), “Are CO2 Emission Levels Converging Among Industrial Countries”, Environmental and Resource Economics, vol. 24, no. 3.
Tamazian, A., J. P. Chousa, and K. C. Vadlamannati (2009), “Does Higher Economic and Financial Development Lead to Environmental Degradation: Evidence from BRIC Countries”, Energy Policy, vol. 37, no. 1.
Tayebi, S. K., and S. Younespour (2012), “The Effect of Trade Openness on Environmental Quality: Evidence from Iran's Trade Relations with the Selected Countries of the Different Blocks”, Iranian Economic Review, vol. 16, no. 32.
Siddiki, J. U. (2000), “Demand for Money in Bangladesh: A Cointegration Analysis”, Applied Economics, vol. 32.
Wang, S. S., D. Q. Zhou, P. Zhou, and Q. W. Wang (2011), “CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in China: A Panel Data Analysis”, Energy Policy, vol. 39, no. 9.
Xing, Y. and C. D. Kolstad (2002), “Do Lax Environmental Regulations Attract Foreign Investment”, Environmental and Resource Economics, vol. 21, no. 1.
Zhang, Y. J. (2011), “The Impact of Financial Development on Carbon Emissions: An Empirical Analysis in China”, Energy Policy, vol. 39, no. 4.