تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست ره‌یافت مدل‌های مارکوف ـ سوئیچینگ

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

چکیده

در سالیان گذشته، جهانی‌شدن هم‌راه با افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری در نقاط گوناگون جهان تبعات مثبت و منفی زیست‌محیطی متعددی به‌هم‌راه داشته است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش مارکوف ـ سوئیچینگ و داده‌های سری زمانی طی دورۀ 1354 تا 1394 تأثیرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست در دوره‌های تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این زمینه، دوره‌های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف ـ سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چهارچوب مدل‌های اقتصادسنجی با بهره‌گیری از روش هم‌انباشتگی جوهانسون ـ جوسیلیوس تأثیرات دوران رکود و رونق اقتصادی در رابطۀ بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با محیط‌ زیست بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که طی دوره‌های تجاری میزان اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست متفاوت است. به‌طوری که تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست در دوران رونق اقتصادی که پایداری بالاتری دارد بیش‌تر از دوران رکود است. هم‌چنین نتایج دلالت بر تأیید فرضیۀ پناهگاه آلودگی در دوره‌های تجاری ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Foreign Direct Investment on Environment in Business Cycles: A Markov Switching Approach

نویسنده [English]

  • Maryam Lashkarizadeh
Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, West Tehran Unit
چکیده [English]

In this research, the effects of foreign direct investment (FDI) on environment in business are estimated using the Markov-switching technique and data for the period 1975-1394. The business cycles periods are first identified using the Markov switching model, and then the relationship between the foreign direct investments and environment during the business cycles is estimated using the Johansson-Joucilus cointegration method The research results show that the effects of the foreign direct investment on environment is asymmetric. That is, the impact of FDI on environment is greater during the economic booms than busts. The results also confirms the hypothesis of pollution Haven in Iran during the business cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • environment
  • Markov switching
  • pollution Haven
  • business cycle JEL Classification: F18
  • Q52
اصغری، مریم و پریسا عاملی (1390)، «تست فرضیۀ پناهندگی آلودگی در منطقۀ اتحادیۀ اروپا ـ خلیج فارس»، فصل‌نامۀ تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، دورۀ اول، ش 3.
اصغری، مریم و سمیه سالارنظر رفسنجانی‌پور (1392)، «تأثیر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط‌ زیست کشورهای منتخب حوزۀ منا»، فصل‌نامۀ تحقیقات توسعۀ اقتصادی، ش 9.
امین‌رشتی، نارسیس و رقیه معرفتی (1391)، «اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد زیست‌محیطی در کشورهای منتخب»، فصل‌نامۀ علوم اقتصادی، ش 1.
برقی‌اسکویی، محمدمهدی (1387)، «آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، دورۀ چهل‌وسوم، ش 82، تابستان.
برقی‌اسکویی، محمدمهدی، فیروز فلاحی، و صونا خطیبی (1391)، «تأثیر تولیدات کارخانه‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز Co2 در کشورهای عضو گروه D8»، فصل‌نامۀ مدل‌سازی اقتصادی، دورۀ ششم، ش 20.
رئوفی، حمیدرضا و کاملیا قلم‌زن نیکو (1390)، «عوامل تأثیر‌گذار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 27 کشور منتخب (پیشرفته و درحال‌توسعه) ازجمله ایران»، فصل‌نامۀ علوم اقتصادی، دورۀ پنجم، ش 14.
صادقی، سمیه و ثریا صادقی (1392)، «پی‌آمدهای زیست‌محیطی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه»، پژوهش‌نامۀ بازرگانی، ش 70.
صمدی، علی‌حسین و پریسا بهلولی (1391)، «مروری بر الگوهای مارکف سوئیچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد»، اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی، روش‌ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
لشکری‌زاده، مریم، غزاله نبوی، و نونا تاجداران (1388)، «تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت زیست‌محیطی»، فصل‌نامۀ مدل‌سازی اقتصادی، دورۀ پنجم، ش 1.
محمدی، حسین و فاطمه سخی (1392)، «تأثیر تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعۀ انسانی بر شاخص عملکرد محیط‌ زیست»، فصل‌نامۀ سیاست‌های راه‌بردی و کلان، دورۀ اول، ش 3.
 Chung Ming, Tsai and Pao Hsiao-Tien (2002), “Co2 Emissions, Energyconsumption and Economic Growth in BRIC Countries”, Energy Policy, 36(10).
Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, New York: John Wiley and Sons, Inc.
Fielding, D. and K. Shields (2007), “Asymmetries in The Effect of Monetary Policy: The Case Of South Africa”, Economics Discussion Paper, no. 0509.
Frankel, Jeffrey and David Romer (2000), “Does Trade Cause Growth?”, American Economic Review, Vol. 89, No. 3.
Goldfeld, Stephen M. and E. Richard Quandt (1973), “A Markov Model for Switching Regressions”, Journal of Econometrics, vol. 1.
Grossman, G. M. and A. B. Krueger (1995), “Economic Growth and the Environment”, Quarterly Journal of Economics, vol. 24.
Hamilton, J. D. (1989), “A New Approach to the Economic Analysis of Non-Stationary Time Series and the Business Cycle”, Econometrica, no. 57.
He, Xiaoping and Xin Yao (2016), “Foreign Direct Investments and the Environmental Kuznets Curve: New Evidence from Chinese Provinces”, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 53, Issue 1.
Krolzig, H. M. (1997), Markov-Switching Vector Autoregressions, Modellhng, Statistical Inference ad Applications to Business Cycle Analysis, Berlin: Springer.
Lee, G. C. (2014), “Foreign Direct Investment, Pollution and Economic Growth: Evidence from Malaysia”, Applied Economic, vol. 41.
List, J. A. et al. (2003), “Effects of Environmental Regulations on Manufacturing Plant Births: Evidence from a Propensity Score Matching Estimator”, Review of Economics and Statistics, 85(4).
Marin, G. (2010), “Sector Co2 and Sox Emissions, Efficiency and Investment: Homogeneous vs Heterogeneous Estimates Using the Italian NAMEA”, MPRA.
Pao, H. T. and C. H. Tsai (2013), “Multivariate Granger Causality between Co2 Emissions, Energy Consumption, FDI (Foreign Direct Investment) and GDP (Gross Domestic Product): Evidence form a Panel of a BRIC (Brazil, Russian Federation, India, and China) Countries”, Energy, vol. 36.
Peng, W. B. et al. (2011), “VAR Analysis of Foreign Direct Investment and Environmental Regulation: China’s Case”, Business and Economic Horizons, no. 5.
Quandt, R. E. (1972), “A New Approach to Estimating Switching Regressions”, Journal of American, Statistical Assoc, 67(338).
Stern, D. I., M. S. Common, and E. B. Barbier (2004), “Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development”, World Dev, 24(7).
Wheeler, D. and N. Birdsall (2004), “Trade Policy and Industrial Pollution in Latin America: Where Are the Pollution Havens?”, Journal of Environment and Development, 2(1).
Yingfu, X., Y. Jun, and R. Bo (2007), “A General Autoregressive Model with Markov Switching: Estimation and Consistency Research Report”, Centre of Bio Stochastics, Swedish University of Agricultural Sciences Report, vol. 6.