تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری دانشکدة اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

باتوجه به نقش مهم سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی‌شدن، در دهه‌‌های اخیر، کشورهای جهان در جذب سرمایه‌‌های خارجی سعی کرده‌‌اند. سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی به‌علت اثرهای خود عاملی مهم در سطح اشتغال کشورها محسوب می‌‌شود و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال دارد. ازآن‌‌جا که FDI منبع تأمین سرمایه است، می‌‌تواند به‌صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد. هم‌‌چنین ازطریق انتقال فناوری‌‌های جدید و انتقال مهارت‌‌های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن‌‌ها به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره‌‌وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت‌‌ها، و ... می‌انجامد که به‌صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه اشتغال را افزایش می‌‌دهد. در این تحقیق، با استفاده از داده‌‌های تلفیقی (پانل) و با کمک نرم‌افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی تأثیر FDI در اشتغال برای 49 کشور (عضو OECD و درحال‌توسعه) طی سال‌‌های 1990 تا 2013 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI تأثیری مثبت و معنادار در اشتغال کشورهای OECD و تأثیری منفی در اشتغال کشورهای درحال‌توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Foreign Direct Investment on Employment in OECD and Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Seyedmohammadreza Seyednourani 1
  • Hasan Mohammadpour 2
1 Professor of Economics, Allameh Tabataba’i University
2 PhD student in economics , Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

In the recent decades, foreign direct investment (FDI) has expanded greatly in many countries due to the globalization Foreign direct investment affects employment level through direct and indirect channels. FDI as a source of the capital, increases output and, therefore, can directly increase employment. Also through transferring new technology, management skills, and knowledge and their spillovers, FDI can improve competitiveness, enhance the labor knowledge and productivity, and improve the balance of payments, which indirectly increase the demand for labor and thus employment.
In this study, we examine the effect of FDI on employment using a panel data including 49 countries (OECD and developing countries) during 1990-2013. The results show that FDI has a positive effect on employment in OECD countries and a negative effect on employment in developing countries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • labor productivity
  • Employment
  • Technology
  • economic growth JEL Classification: F43
  • O10
  • P45
  • E2
احمدی، علی‌‌محمد، جلال دهنوی، و امین حق‌‌نژاد (1389)، «رشد اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی‌بر داده‌‌های پانلی»، فصل‌نامة پژوهش‌نامة اقتصادی، ش 2.
استیگلیتز، جوزف و ام میر جرالد (1384)، پیش‌گامان اقتصاد توسعه، ترجمة غلام‌رضا آزادارمکی، تهران: نشر نی.
بهمنی، مجتبی، معصومه حسن‌‌خانی، و علیرضا شکیبایی (1385)، «بررسی تأثیر سرریز تکنولوژی ناشی از سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر بهره‌‌وری نیروی کار در صنایع کارخانه‌‌ای ایران»، فصل‌نامة پژوهش‌‌های اقتصاد صنعتی ایران، ش 2.
حسن‌‌زاده، علی (1384)، «تأثیر سرریز سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی (شکاف بهره‌‌وری) بر اشتغال در صنایع کارخانه‌‌ای ایران»، فصل‌نامة بررسی‌‌های اقتصادی، ش 4.
سیدنورانی، سیدمحمدرضا (1378)، «اثر سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر تقاضای کل اقتصاد»، فصل‌نامة پژوهش‌‌های مدیریت، ش 4.
سیدنورانی، سیدمحمدرضا و صمد عزیزنژاد (1385)، «چالش‌‌های پیش‌‌رو سرمایه‌‌گذاری و راه‌کارهای رفع آن»، فصل‌نامة مجلس و پژوهش، ش 52.
شاکری، عباس (1387)، اقتصاد کلان، نظریه‌‌ها و سیاست‌‌ها، ج 1، تهران: پارس‌نویسان.
شاه‌‌آبادی، ابوالفضل (1386)، «اثر سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین‌‌الملل و سرمایة انسانی بر بهره‌‌وری کل عوامل اقتصاد ایران»، فصل‌نامة جستارهای اقتصادی، ش 7.
فدائی، مهدی و شایسته کاظمی (1391)، «بررسی اثرات رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خودتوضیح با وقفه‌های گستردة ARDL)»، فصل‌نامة پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، س 3، ش 9.
کمیجانی، اکبر و صالح قویدل (1385)، «اثر سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، ش 76.
مهدوی، ابوالقاسم و حمید عزیزمحمدلو (1383)، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای درحال‌توسعه»، دانش و توسعه، ش 15.
نجارزاده، رضا و مهران ملکی(1384)، «بررسی تأثیر سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای صادرکنندة نفت»، فصل‌نامة پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، ش 23.
نصابیان، شهریار (1385)، «نقش سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران»، فصل‌نامة پژوهش‌‌های اقتصادی، ش 3.
 Dechow, Patricia M. (1994), “Accounting Earning and Cash Flow as Measures of Firm Performance: the Role of Accounting Accruals”, Journal of Accounting and Economics, no.18.
Habib, Malik Danish and Saima Sarwar (2013), “Impact of Foreign Direct Investment on Employment Level in Pakistan: a Time Series Analysis”, Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 10.
Matthew, Okoro and Atan Johnson (2014), “Impact of Foreign Direct Investment on Employment Generation in Nigeria: a Statistical Investigation”, Journal of Business and Management, vol. 16.
OECD Annual Report (2008).
OECD Annual Report (2016).
Sarode, Sushant (2012), “Effects of FDI on Capital Account and GDP: Empirical Evidence from India”, International Journal of Business and Management, vol. 7.
Sha, W. and A. Tao (2007), “The Employment Effect of FDI Analysis: Empirical Analysis Based on Co-Integration Theory”, Finance and Economics, no.4.
Taylor, Karl and Nigel Driffield (2000), “Wage Dispersion and the Role of Multinationals: Evidence form UK Panel Data”, Labour Economics.
UNCTAD (2012), World Investment Report.
UNCTAD (2015), World Investment Report.
UNCTAD (2016), World Investment Report.
Wang, J. and H. Zhang (2005), “An Empirical Study of Effect of Foreign Direct Investmenton China’s Employment”, World Economy Study, no. 9.
Wei, ying (2013), “The Effect of FDI on Employment in China”, Graduate Thesis and Dissertations, Paper 13379.