کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه سمنان

2 استادیار اقتصاد گروه اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

3 استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان

4 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان

چکیده

در این پژوهش، به‌منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه‌ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش‌های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب‌داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بخش کشاورزی پس‌از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس‌از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می‌کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس‌از افزایش به‌ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت‌پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم‌نشدن شرایط بهتر دست‌رسی به بازار برای کشور از‌طریق کاهش تعرفه‌های کشورهای عضو سازمان، از مهم‌ترین دلایل این وضعیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Iran's Joining WTO on Foreign Trade in Agricultural and Industrial Sectors, An Application of RDCGE Model

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Zarea 1
 • Mortaza Baky Haskuee 2
 • Esmaiel Abounoori 3
 • Rahman Saadat 4
1 Ph.D in Economics, Semnan University
2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Imam sadegh University
3 Professor of Econometrics & Social Statistics, Department of Economics, Semnan University
4 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Semnan University, Semnan
چکیده [English]

This paper aims to analyze the long run effects of Iran's tariff reduction in the framework of accession to the WTO on  agricultural and industrial sectors trade, using Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE) model and Social Accounting Matrix (SAM) of 2011,. According to the results, joining the WTO will lead to a 70 percent jump in the imports of agricultural products.  Then, the process of mild reduction of imports initiates and continues for a decade and stabilizes in the second and third decade following accession. Agricultural exports also grow slowly after a reduction for a decade. Hence, the negative effects of joining the WTO in agricultural sector is mostly appeared in the first decade after accession. In the industrial sector, by contrast, imports and exports jump 21 and 3 percent,  respectively, after which the reduction process starts and continues more sharply and lengthy than agricultural sector. Average estimated long-run growth rates of industrial imports and exports are -3/7 and -3/5 percent, respectively. Although total imports increases in short-run due to tariff reduction, it decreases, in long-run, due to fall in the demand for domestic production, GDP, and household real income. Furthermore, decreases too. low competitiveness of local products will lead to a fall in GDP and total exports

کلیدواژه‌ها [English]

 • . Keywords: RDCGE model
 • WTO
 • trade liberalization
 • Nash equilibrium
 • foreign trade. JEL Classification: F13
 • C68
 • I38
برقی اسکویی (1394)، «تأثیر کاهش نرخ تعرفة کالاهای وارداتی بر بازار کار ایران (مطالعة موردی: بخش کشاورزی و بخش صنایع غذایی، پوشاک، و نساجی)»، فصل‌نامة مدلسازی اقتصادی، دورة نهم، ش 32.
پایگاه داده‌‌‌های مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران.
امیدبخش، اسفندیار و همکاران (1385)، سازمان جهانی تجارت، ساختار، قواعد، و موافقتنامهها، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
مجاور حسینی، فرشید و فرید فیاض‌منش (1385)، «برآورد اثرات کلان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه»، نشریة پژوهش‌نامة بازرگانی، ش 39.
مهرآرا، محسن و سجاد برخورداری (1386)، «بررسی آثار کاهش تعرفه بر بخش‌های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه»، مجلة تحقیقات اقتصادی، ش 80.
مصری‌نژاد، شیرین (1389)، «آزادسازی تجاری و رقابت‌پذیری بین‌المللی در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه»، نشریة مطالعات اقتصاد بینالملل، پاییز و زمستان، دورة بیست‌ویکم، ش 2.
ناظمان، حمید و مرتضی بکی حسکویی (1388)، «تخصیص بهینة درآمدهای نفتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا»، فصل‌نامة اقتصاد مقداری؛ بررسیهای اقتصادی سابق، دورة ششم، ش 4.
 Annabi et al. (2005), “Trade Liberalization, Growth and Poverty in Senegal: A Dynamic Micro Simulation CGE Model Analysis”, Center Etudes Prospective Et Information Internationale (CEPII). 
Bagwell, Kyle and Robert Staiger (2003), “Economic Theory and the Interpretation of GATT/WTO”, The American Economist, vol. 46, no. 2.
Caplin, A. and K. Krishna (1988), “Tariffs and the Most Favored Nation Clause: A Game Theoretic Approach”, Seoul Journal of Economics 1, vol. 3.
Cling, Jean-Pierre (2009), “The Distributive Impact of Vietnam's Accession to the WTO”, Economie Internationale.
Decaluwe et al. (2010), “Computable General Equilibrium Model Single Country, Recursive Dynamic Version, Poverty and Economic Policy (PEP)”, Research Network.
Eromenko, Igor (2010), “Accession to the WTO, Computable General Equilibrium Analysis: the Case of Ukraine”, Munich Personal Repe Archive (MPRA).
Espinosa, Maria (2014), “Ex-Ante Analysis of the Regional Impacts of the Common Agricultural Policy: A Rural–Urban Recursive Dynamic CGE Model Approach”, Department of Economics, University Loyola de Andalucia, Seville, Spain.
Jensen, Jesper, Thomas Rutherford, and David Tarr (2004), “Economy-Wide and Sector Effects of Russia’s Accession to the WTO”, Available at <www.worldbank.org/trade/russia-wto>.
Liu, Xiahe et al. (2007), “Agricultural Trade Liberalization and Poverty in CHINA: Linked CGE Model Analysis”, Presentation at IATRC Conference Held in Beijing China on July 7-9.
Ludema, R. D. (1991), “International Trade Bargaining and the Most Favored Nation Clause”, Economics and Politics, vol. 3.
Pavel, Ferdinand et al. (2004), “Economic Impact of Ukraine’s WTO Accession. First Results From a Computable General Equilibrium Model”, IER Working Paper, no.30.
WTO (2002), “The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations”, Geneva: WTO Publications.