درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستاندة بین‌المللی آسیایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، دانشکدة مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ـ ستاندة بین‌‌المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق‌تر سیاست‌های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم‌چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک‌دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، ‌که در برخی سال‌ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک‌دیگر و کاهش وابستگی آن‌ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال‌های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه‌گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به‌بعد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Trade Interdependency among East Asian Countries Using Asian International Input - Output Table

نویسنده [English]

  • Nahid Pourrostami
Assistant Professor, Department of South and East Asia and Pacific, Faculty of World Studies, University of Tehran,
چکیده [English]

The cooperative approach towards trade, which is reflected in Asian International Input- Output tables, is the main factor influencing East Asian economic development. In this research, we have calculated interdependency and self- sufficiency indicators by using recently published IIO 2005. We also have used Shrestha and Hasebe (2006) results for 1990, 1995, 2000 to analyze the trends of the indicators. The results show that the interdependency has increased in the region during 1990-2005, but it has decreased in other countries in the world. The interesting result is that despite the gradual decline in self- dependency indicators of the East Asian countries during 1990-2005, they are still high in 2005. It means that the trade policy in the last three decades has been focused on importing only intermediate goods instead of final goods in order to increase the internal capacity of production. These changes have been analyzed by three phases of East Asian regionalism (Baldwin, 2008); (a) rampant unilateralism, (b) regionalism delayed, unilateralism accelerated, and (c) rampant regionalism. Due to the importance of Japan and China in the region, the trade interdependencies between countries with respect to Japan and China are also calculated separately. The results show decreasing interdependency of those countries to Japan, but increasing to China since 2000.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input-output Table
  • Integration
  • Trade Interdependency
  • Self- dependency JEL Classification: F15
  • F42
  • F63
نقی‌زاده، محمد (1376)، به‌سوی قرن 21، اقتصاد ژاپن، و توسعة اقتصادی کشورهای آسیایی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
نقی‌زاده، محمد (1384)، مبانی تفکرات اقتصادی و توسعة ژاپن، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 Akamatsu, Kaname (1962), “A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries”, The Developing Economies, Preliminary Issue 1.
Asian International Input-Output Table (2005), Technical Notes, Institute of Developing Economies, External Trade Organization, Japan.
Baldwin, Richard E. (2008), East Asia’s Economic Integration, Progress and Benefit, Hiratsuka et al. (ed.), Palgrave Macmillan, IDE-JETRO.
Filippini, Carlo and Vasco Molini (2003),“The Determinants of East Asian Trade Flows: a Gravity Equation Approach”, Journal of Asian Economic, vol. 14.
Goode, Walter (2003), Dictionary of Trade Policy Terms, 4th edition, Cambridge University Press.
Helble, Matthias and Boon-Loong Ngiang (2016), “From Global Factory to Global Mall? East Asia’s Changing Trade Composition and Orientation”, Japan and the World Economy, vol. 39.
Inomata, Satoshi (2008), “A New Measurment for International Fragmentation of Production Process: An International Input-Output Approach”, IDE Discussion Paper, no. 175, IDE- JETRO.
Inomata, Satoshi, Bo Meng, and Norihiko Yamano (2013), Wish List for Modifying National Statistical Infrastructures for Improved International Input-Output Databases”, eds. Mattoo et al., Trade in Value-Added: Developing New Measures of Cross-Border Trade, Washington: The World Bank
Japan External Trade Organization (2013), Asian International Input-Output Table 2005, Institute of Developing Economies, Japan.
Kohama, Hirohisa (2003), External Factors for Asian Development, Japan Institute of International Affairs, ASEAN Foundation.
Kuwamori, Hiroshi, Yoko Uchida, and Chiharu Tamamura (2013), “Compilation of the 2005 Asian International Input-Output Table”, Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO).
Miller, Ronald E. and Peter D. Blair (2009), Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Cambridge University Press, Cambridge.
Nakamura, Yoichi and Izumi Matsuki (1997), “Economic Interdependence: Japan, Asia, and the World”, Journal of Asian Economics, vol. 8, no. 2.
Pula, Gabor, and Tuomas A. Peltonen (2011), “Has Emerging Asia Decoupled? An Analysis of Production and Trade Linkages Using the Asian International Input-Output Table”, In The Evolving Role of Asia in Global Finance, eds. Yin-Wong Cheung et al., Emerald Group Publishing.
Salvatore, Dominick (2013), An Introduction to International Economics, 11th edition, John Wiley.
Shrestha, Negendra and Yuichi Hasebe (2006), “An Input-Output Analysis of Economic Integration in East Asia”, Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO).
Wonnacott, R. J. (1961), “Canadian-American Dependence: An Interindustry Analysis of Production and Prices”, Amsterdam, North Holland Publishing Company.
Yamadaa, Tetsuo et al. (2015), “Low-Carbon and Economic Supplier Selection Using Life Cycle Inventory Database by Asian International Input-Output Tables”, Procedia CIRP, vol. 26.