اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد، واحد فیروزکوه

2 دانشجوی دکتری مدیریت، واحد آکسفورد- تهران مرکز

چکیده

نفوذ اینترنت و فناوری‌های نوین در دهه گذشته بر بسیاری از صنایع بخصوص موسیقی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی بود. بدین منظور داده‌های درآمد موسیقی صنعتی برای 20 کشور موجود در دوره 2004 تا 2012 استخراج و سپس آزمون‌های تشخیص شامل آزمون‌های وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و F لیمر و هاسمن انجام شد. نتایج برآورد اثرات ثابت مدل داده‌های تلفیقی پویا برای دو گروه شاخص کلان و انفرادی فاوا حاکی از آن است موسیقی در زمره کالاهای لوکس بوده و با گسترش فرهنگ (کسب و کار موسیقی با یک وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم(درآمد سرانه)، درآمد کسب و کار موسیقی بهبود می‌یابد. شاخص‌های کلان (مخارج سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات) و  انفرادی (ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) فاوا اثر منفی و معنادار بر درآمد موسیقی دارند.
طبقه‌بندی JEL: L86، L82، L96، Z11.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of ICT on Industrial Music Business: A Cross Country Evidence

نویسندگان [English]

 • mehdi fathabadi 1
 • alireza valizade 2
1 Assistant Professor of Economics, Azad University, Firouzkooh Branch
2 Ph.D. Student inManagement, Oxford University- Tehran Center
چکیده [English]

The penetration of internet and new technologies during the last decade has significantly influenced many industries particularly the music industry. The purpose of this paper is to evaluate the impact of information and communications technology on the income of industrial music. For this reason, we study the data on 20 countries obtained from the International Federation of Record Industry for the period 2004-2012. We first examine the statistical characteristic of the data by conducting the unit root, dependence, and heterogeneity of variance tests. We then estimate the econometric models specified using the fixed effects panel data for both macro and individual ICT indicators. Results show that music is a luxury good, and demand for music increases withhigher income. The impacts of both macro and individual ICT indicators on the income of music industry arealso negative and significant.
 JEL Classification: L86، L82، L96، Z11.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial Music
 • information and communication technology
 • Income per capita
 • Internet
 • panel data
 • Fixed Effects
پورخصالیان، محمد‌علی (1387)، «این نت‌های طلایی، صنعت موسیقی در دستان چهار شرکت بزرگ»، دنیای اقتصاد، ش 1673.
حاجی‌کریمی، عباس‌علی، بهتاش جمالیه بسطامی، و وحید مکی‌زاده (1389)، «بررسی تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین‌المللی صنعتی: (مطالعة موردی شرکت‌های صادراتی شهر تهران)»، فصل‌نامة چشم‌انداز مدیریت، ش 34.
علی‌پور، وحیده، محمد باشکوه، و میترا شکسته‌بند (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت گردش‌گری (مورد مطالعه: استان اردبیل)»، فصل‌نامة مدیریت فنّاوری، دورة چهارم، ش 7.
گیتی، کاوه (1388)، «تعامل اقتصادی فنّاوری و صنعت موسیقی»، نشریة افق رسانه، ش 95.
محمودزاده، محمود (1388)، «اثر فنّاوری اطلاعات بر بهره‌وری نیروی کار در صنایع تولیدی ایران: 86-1381»، فصل‌نامة اقتصاد و تجارت نوین، دورة پنجم، ش 17 و 18.
مرادحاصل، نیلوفر، امیرحسین مزینی، و سیدحسین پاریاب (1387)، «اثر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب‌وکار و تسهیل تجاری»، فصل‌نامة اقتصاد و تجارت نوین، دورة چهارم، ش 14.
 
Aguiar, L. and B. Martens (2016), “Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data”, Journal of Information Economics and Policy, vol. 34.
Borja, K. and S. Dieringer (2016), “Streaming or Stealing? The Complementary Features between Music Streaming and Music Piracy”, Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 32.
Dellyana, D. and T. M. Simatupang (2014), “Existing Music Business Model in Indonesia in Search of New Income Sources”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 115.
Dobusch, L. and E. Schüßle (2014), “Copyright Reform and Business Model Innovation: Regulatory Propaganda at German Music Industry Conferences”, Technological Forecasting and Social Change, vol. 83.
Hampton-Sosa, W. (2017), “The Impact of Creativity and Community Facilitation on Music Streaming Adoption and Digital Piracy”, Journal of Computers in Human Behavior, vol. 69.
Kim, J., C. H. Nam, and M. Rya (2017), “What Do Consumers Prefer for Music Streaming Services? A Comparative Study between Korea and US”, Journal of Telecommunications Policy, vol. 44, no. 4.
 Lee, Kyoung-Joo (2012), “The Coevolution of IT Innovation and Copyright Institutions: The Development of the Mobile Music Business in Japan and Korea”, The Journal of Strategic Information Systems, vol. 21, no. 3.
Naveed, K., C. Watanabe, and P. Neittaanmaki (2017), “Co-Evolution between Streaming and Live Music Leads a Way to the Sustainable Growth of Music Industry–Lessons from the US Experiences”, Journal of Technology in Society, vol. 50.
Power, D. and J. Jansson (2004), “The Emergence of a Post-Industrial Music Economy? Music and ICT Synergies in Stockholm, Sweden”, Original Research Article Geoforum, vol. 35, no. 4.
The World Bank Group (2015), “World Bank Open Data: Free and Open Access to Data about Development in Countries Around the Globe”,  <https://data.worldbank.org/>.
دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)
اردیبهشت 1397
صفحه 117-139
 • تاریخ دریافت: 22 بهمن 1395
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پذیرش: 15 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1397