آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده­اند.­ بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین­ها، 8/2/0 بود که پایین­تر از حد انتظار است. دیگر یافته­ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب‌ وکار الکترونیکی هستند. یافته­های رگرسیونی نشان می‌دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده­اند.
طبقه‌بندیJEL: M15, M31, L81

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-business Readiness of Industrial Small and Medium Enterprises to Enter Internet markets

نویسندگان [English]

  • Reza Shafei 1
  • Mehran rezvani 2
1 Associate Professor, Department of Business Administration, Kurdestan University
2 Associate Professor of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University
چکیده [English]

For small and medium industrial enterprises (SME), operating in e-markets is considered as one of  theirimportant objectives. However, the main question is whether these SMEs are ready to operate in these markets. The main objective of this study is to determine the level of e-business readiness of industrial SMEs in the west of Iran, and to assess the level of their ability to participate and operate in e-markets. Due to taking a number of evaluative approaches to assess the readiness level of the firms, the research offers a new integrated framework.Our dataobtained from a survey results including all 156 SMEs in the western provinces of Iran: Kermanshah, Hamadan and Kurdistan. The results show that the level of e-readiness of the selected firms is considerably less than the expected level (0.28). The findings also suggest that 0.60 of the firms are in the information readiness level and about the same percentage (0.57) in the brochure level. In other words, most of the firms are in the levels of information (PerServais) and brochure in e-business (Levy and Powel). The regression analysis illustrates that the technology infrastructure with an estimated coefficient of 0.87 and the factor of human resources with 0.62 have the highest influences on the e-readiness index.
JEL Classification:M15, M31, L81.                       
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Business Readiness
  • E-Markets
  • Infrastructures
  • Human Factors
  • Industrial SMEs
امیری، مجتبی، محمدرضا زالی، و مهدی مجد (1388)، «محدودیت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوظهور»، نشریة توسعة کارآفرینی، دورة دوم، ش 3.
حاجی‌کریمی، عباسعلی، شهریار عزیزی، و مریم اخوان خرازیان (1388)، «طراحی الگوی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)»، دانش و توسعه، دورة شانزدهم، ش 27، تابستان.
حنفی‌زاده، پیام، محمدرضا حنفی‌زاده، و محسن خدابخشی (1387)، «طراحی متدولوژی تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران»، فصل‌نامة مهندسی صنایع و مدیریت (شریف ویژة علوم مهندسیدورة بیست‌وچهارم، ش 45، ویژة مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد.
حنفی‌زاده، پیام و مهرداد رضایی (1389)، تجارت الکترونیکی: تعاریف، موانع و راهکارها، تهران: ترمه.
زعفریان، رضا، مونا اسماعیل‌زاده، و نساء شاهی (1387)، «چهارچوبی برای استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی»، مجلة توسعة کارآفرینی، دورة اول، ش 2.
سهرابی، بابک و امیر خانلری (1389)، «عوامل مؤثر بر استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط»، مجلة توسعة کارآفرینی، س 3، ش 7.
سیدجوادین، سیدرضا، عباس احمدی، و داتیس خواجه‌ئیان (1394)، «مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط»، مجلة توسعة کارآفرینی، دورة چهارم، ش 1.
صنایعی، علی، امیرمهدی قاضی‌فرد، و فریبرز سبحان‌منش (1394)، «عوامل مؤثر بر توسعة زنجیرة تأمین با استفاده از تکنیک RFID»، تحقیقات بازاریابی نوین، دورة اول، ش 1.
فتحی، سعید و شهریار عزیزی (1385)، «اندازه‌گیری سطح بلوغ تجارت الکترونیکی در فروشگاه‌های اینترنتی فعال ایران»، فصل‌نامة اقتصاد و تجارت نوین، دورة چهارم، ش 18.
فتحیان، محمد (1387)، «شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط خدماتی»، فصل‌نامة مهندسی صنایع و مدیریت (شریف ویژة علوم مهندسیدورة بیست‌وچهارم، ش 43، ویژة مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد.
فرخزاد، سلیمان (1383)، «طراحی مراحل لازم در به‌کارگیری تجارت الکترونیکی به‌منظور توسعة صادرات کالا و خدمات»، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
کاظمی، مهدی و یحیی بریدنظیف (1389)، «عدالت ادراک‌شده از احیای خدماتی و تأثیر آن بر اعتماد مشتریان در شرکت‌های مسافربری هوایی داخلی»، پژوهش‌نامة مدیریت تحول، س 2، ش 3.
محمدی، ف. (1390)، «ارزیابی آمادگی الکترونیکی ادارات گمرکی در استان کردستان»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
منتظری، عباس و دیگران (1386)، «ارائة مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط ایران»، دوماه‌نامة دانشکدة فنی دانشگاه تهران، دورة چهل‌ویکم، ش 7.
موحدی، مسعود و محسن یاقوتی (1379)، «ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع دفاعی در ایران»، مجلة اقتصاد و تجارت نوین، ش 12.
 
Anonymous (2006), “Bricks online: E-commerce”, The Economist, vol. 378, no. 8468.
Aziz, M. and H. Salleh (2011), “A Readiness Model for IT Investment in the Construction Industry”, African Journal of Business Management, vol. 5, no. 7.
Berthon, P. et al. (2008), “E-Relationship for E-Readiness: Culture and Corruption in International E-B2B”, Industrial Marketing Management, vol. 37.
Changsu, K. et al. (2010), “An Empirical Study of Customers’ Perceptions of Security and Trust in E-Payment Systems”, Omega, vol. 35.
Cousins, K. N. and D. Robey (2005), “The Social Shaping of Electronic Metals Exchanges: An Institutional Theory Perspective”, Information Technology & People, vol. 18, no. 3.
Dada, D. (2006), “E-Readiness for Developing Countries: Moving the Focus from the Environment to the Users”, EJICDC, vol. 27, no. 6.
Davids, E. (2011), Assessing the E-Readiness of the South African Social Security Agency Regional Office Western Cape and Its Customers, Stellenbosch University: Ms Naomi Burger.
Fillis, I., U. Johansson, and B. Wagner (2003), “A Conceptualization of the Opportunities and Barriers to E-Business Development in the Smaller Firm”, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 10, no. 3.
Glantz, D. (1999), “The National Technology Readiness Survey: Executive Summary”, December, <http://www.rockresearrch.com>.
HKPC (2004), “E-Commerce Adoption Campaign (ECAC)”, Project Report, January.
Kotler, P. (2010), Marketing Management, London: Prentice-Hall.
KPMG (1999), “Electronic Commerce: The Future Is Here!”, <http://www.kpmg.com.au>, Accessed September.
Lai, Y. and C. Ong Shyong (2010), “Assessing and Managing Employees for Embracing Change: Amultiple-Item Scale to Measure Employee Readiness for E-Business”, Technovation, vol. 30.
Levy, M. and P. Powell (2003), “Exploring SME Internet adoption: Towards a Contingent Model Internet Adoption, in Both Large and Small Firms (SME)”, Electronic Market, vol. 13, no. 2.
Martin, M. and H. Maltay (2001), “Blanket Approaches to Promoting ICT in Small Firms: Some Lessons from the DTI Ladder Adoption Model in the UK”, Internet Research, vol. 11, no. 5.
McConnell International (2001), “Ready? Net. Go! Partnership Leading the Global Economy”, <http://www.McConnellinternational.com>.
Mehta, K.T. and V. Shah (2001), “E-Commerce: The Next Global Frontier for Small Businesses”, The Journal of Applied Business Research, vol. 17, no. 1.
Minges, Michael (2005), “Measuring the Gap: Lessons from the New Digital Opportunity Index”, ITU News, <http://www.itu.int/pdf>.
Mutula, M. (2012), Digital Economies: SMEs and E-Readiness, IGI Global: Business Science Reference.
Oxley, J. and B. Yeung (2001), “E-Commerce Readiness: Institutional Environment and International Competitiveness”, Journal of International Business Studies, vol. 32, no. 4.
Palacios, J. J. (2003), “Globalization and E-Commerce: Diffusion and Impacts in Mexico”, I-Ways Digest of Electronic Commerce Policy and Regulation, vol. 26.
Pankaj, J. (2003), “E-Readiness Assessment for SMEs in India”,
<http://www.partnershipsummit.com>.
Paper, D., E. Pedersen, and K. Mulbery (2003), “An E-Commerce Process Model: Perspectives from E-Commerce Entrepreneurs”, International Journal of Electronic Commerce in Organizations, vol. 1, no. 3.
Parasuraman, A. (2000), “Technology Readiness Index: A Multiple-Item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technology”, Journal of Service Research, vol. 2, no. 4.
Perservais, T., M. Koed, and S. Erik (2007), “Small Manufacturing Firms’ Involvement in International E-Business Activities”, International Marketing Research, vol. 17.
Pflughoeft, K. et al. (2003), “Multiple Conceptualizations of Small Business Web Use and Benefit”, Decision Sciences, vol. 34, no. 3.
Polatoglu, Nui. (2007), “Strategies that Work: The Case of an E-Retailer in an Emerging Market”, International Journal of Emerging Markets, vol. 2, no. 4.
Pornchai, C. and K. Bundid (2011), “ICT Readiness Assessment Model for Public and Private Organizations in Developing Country”, International Journal of Information and Education Technology, vol. 1, no. 2.
Purcell, F. and J. Toland (2004), “Electronic Commerce for the Specific: A Review of E-Readiness”, Electronic Commerce Research, vol. 4.
Rayport, J. and B. Jaworski (2001), Introduction to E-Commerce, New York: McGraw Hill.
Saarenketo, S. et al. (2004), “Dynamic Knowledge Related Learning Processes in Internationalizing SMEs”, International Journal of Production Economics, vol. 89, no. 3.
Sprano, E. and A. Zakak (2000), “E-Commerce Capable: Competitive Advantage for Countries in the New World Economy”, Competitiveness Review, vol. 10, no. 2.
Tanburn, J. and A. D. Singh (2001), “ICTs and Enterprises in Developing Countries: Hype or Opportunity?”, SEED Working Paper, no. 17, Geneva: ILO.
Taylor, M. and A. Murphy (2004), “SMEs and E-Business”, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 11, no. 3.
Turban, E. et al. (2006), Electronic Commerce: A Managerial Perspective, NY: Prentice Hall.
Wang, J. and K. Tsai (2002), “Factors in Taiwanese Firms' Decisions to Adopt Electronic Commerce: An Empirical Study”, The World Economy, vol. 25, no. 8.