تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه کانتربری نیوزلند

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه‌های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه‌یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می‌شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به‌عکس. از این ‌رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه‌گذاری ICT و رشد بهره‌وری نیروی کار براساس مدل‌های پانل پویا و با استفاده از تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه‌یافته و 23 کشور در‌حال‌توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته‌ایم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ای دوسویه میان سرمایه‌گذاری ICT و رشد بهره‌وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاری ICT به بهبود بهره‌وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید.
طبقه‌بندی JEL:  C23, O33, J24.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship between ICT Investment and Labor Productivity Growth

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Jahangard 1
  • Nazila alinaghi 2
1 Associate Professor of Economics, , AllamehTabataba’iUniversity
2 Ph.D. student, New Zealand University of Canterbury
چکیده [English]

By the advent of ICT in recent decades and its continual growth, productivity and economic growth have increased rapidly specially in developed countries. However, the interaction between productivity growth and ICT investment is still subject of research at international level. This studyexamines the causality between the ICT investment and labor productivity growth using a panel data including 25 developed and 23 developing countries for the period2000- 2008. We use the Granger causality test and GMM method to estimate the model.The results demonstrate that bilateral causality between two variables exists. In other words, a growth in ICT investment leads to a growth in labor productivity and vice versa.

Classification JEL:  C23, O33, J24.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Labor Productivity Growth
  • GMM
  • Causal Relationship
 جهانگرد، اسفندیار (1385)، اقتصاد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: نشر بازرگانی.
محمودزاده، محمود و فرخنده اسدی (1386)، «اثر بهره‌وری فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری نیروی کار ایران»، پژوهش‌های بازرگانی، ش 43.
مشیری، سعید و اسفندیار جهانگرد (1383)، «فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی»، فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 19.
 
Arellano, Manuel and Stephen Bond (1991), “Some Test of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equation”, Review of Economics Studies, vol. 58.
Bond, S.R., A. Hoeffler, and  J. Tempel  (2001), “GMM Estimation of Empirical Growth Model”, Working Paper, no. 2001-w21,University of Oxford.
Cheng, B.S. and T.W. Lai (1997), “An Investigation of Cointegration and Causality between Energy Consumption and Economic Activity in Taiwan”, Energy Economics, no. 19.
Chu, Nancy, Les Oxley, and Ken Carlaw (2005), “ICT Causality in the New Zeland Economy”, International Conference on Simulation and Modeling.
Damodar, Gujarati (2004), Basic Econometrics, trans. Hamid Abrishami, Tehran University.
Granger, C.W.J. (1969), “Investing Causal relations by Econometric Models and Cross-Spectral methods”, Econometrica, vol. 37, no. 3.
Griliches, Zvi (1995), “Comments on Measurment Issues in Relating IT Expenditures to Productivity Growth”, Economics of Innovation and New Technology, vol. 3.
Hempell, T. (2002), “Does Experience Matter? Innovation and the Productivity of ICT in German Services”, Zew Discussion Paper, vol. 2, no. 43.
Holtz-Eakin, D. (1988), “Testing for Individuals Effects in Autoregressive Models”, Journal of Econometrics, no. 39.
Kaur, K. N. and N. Malhotra (2014), “Telecommunication and Economic Growth in India: Causality Analysis”, Inernational Journal of Research in Business, vol. 2, no. 5.
Kumar, Peter, Josef  Stauvermann, and Aristeidis Samitas (2016), “The Effects of ICT on Output per Worker: A Study of the Chinese Economy”, Telecommunications Policy, no. 40.
OECD (2002), “Measuring the Information Economy”, <http://www.OECD.org>.
Pohjola, M. (2000), “IT and Economic Growth: A Cross Country Analysis”, World Institute for Development Economics Research, Working Paper, no. 173.
Pohjola, M. (2002), “New Economy in Growth and Development”, United Nation University DP., vol. 67.
Shingo, Koji and X. Zhang (2004), ICT Capital Investment and Productivity Growth: Granger Causality in Japanese and the USA Industries, Japan: Kwansei Gakuin University.
Solow, Robrt (1987), “We'd Better Watch Out”, Book Review, New York Times, July 12.
Tranos, Emmanouil  (2012), “The Causal Effect of the Internet Infrastructure on the Economic Development of European City Regions”, Spatial Economic Analysis, vol. 7.
Van Ark, B. et al. (2002), “ICT Investments and Growth Accounts for the European Union”, Research Memorandum GD-56, Groningen Growth and Development Center, Groningen.
WDI (2010), “World Development Indicators”.
WITSA (2004, 2006), “World Information Technology Systems and Alliances”, Digital Planet.