دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1398، صفحه 1-156 
3. تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان

صفحه 61-82

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری؛ راضیه داوری کیش