اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید مشیری

انرژی، رشد و نوآوری استاد دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

saeedmoshirihotmail.com

مدیر اجرایی

زهرا صادقی

تاریخ اقتصادی کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

z1358.sadeghiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی

اقتصاد سنجی استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

abrishami_hamidyahoo.com

ابراهیم التجائی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی دانشیار پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

e.eltejaeigmail.com

جمشید پژویان

اقتصاد خرد استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

pajooyansrbiau.ac.ir

فرهاد خداداد کاشی

اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی استاد دانشگاه پیام نور

khodadadpnu.ac.ir

علی سوری

اقتصاد کاربردی دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

alisouriut.ac.ir

احمد کتابی

اقتصاد اجتماعی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahban.ketabiyahoo.com

کامبیز هژبر کیانی

اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

kianikhgmail.com

سعید مشیری

اقتصاد انرژی، رشد و نوآوری استاد دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

saeedmoshirihotmail.com

سید حسین میرجلیلی

اقتصاد کلان و تجارت دانشیار پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

h.jaliliyahoo.com