دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1398، صفحه 1-160 
4. اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE

صفحه 77-104

علیرضا کازرونی؛ پرویز محمدزاده؛ جعفر حقیقت؛ سجاد تیموری لله لو