اقتصاد و تجارت نوین (JNET) - اصول اخلاقی انتشار مقاله