دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1398، صفحه 1-160 
3. مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه

صفحه 50-75

مریم ابراهیمی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


4. اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه

صفحه 76-90

وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ نادر مهرگان