همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

زهرا صادقی

تاریخ اقتصادی کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

z1358.sadeghi@yahoo.com