نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر یادگیری ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • ارزش افزوده اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395 [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 29-48]
 • اشتغال بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • اقتصاد ایران بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • اقتصاد زیرزمینی اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 51-80]
 • اقتصادسنجی فضایی طبقه بندیJEL: F1 تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 95-115]
 • الگوی MS-VAR. طبقه‌بندیJEL : E31 بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • انباشت تحقیق و توسعه داخلی ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • اندازه اقتصاد بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 61-92]
 • انرژی‌ تجدیدپذیر تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 67-90]
 • انرژی تجدیدپذیر بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 109-137]
 • انرژی تجدیدناپذیر تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 67-90]
 • انرژی تجدیدناپذیر طبقه‌بندی JEL: C33 بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 109-137]
 • اوپک تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 91-113]
 • ایران بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]

ب

 • بازار آتی کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • بازار تک محموله­ای کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • بازارچه‌های مرزی تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 95-115]
 • بازار سهام شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]
 • بازار نفت تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 91-113]
 • بانک بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • بانک توسعه صادرات ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • بهینه­سازی چندهدفه طبقه بندی JEL A1 ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 29-66]
 • بیمه عمر اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 87-106]

پ

 • پارادوکس استرلین نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]

ت

 • تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • تحلیل تجزیه ساختاری طبقه بندی JEL: R11 اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395 [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 29-48]
 • تحلیل مؤلفه ­های اصلی (PCA) طبقه­بندی JEL : G21 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • تغییر ساختار صادرات اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395 [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 29-48]
 • تقاضای کل تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 3-26]
 • تکانه‏ های بهره‏ وری طبقه‌بندی JEL : E32 نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 137-167]
 • توابع صادرات و واردات تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 95-115]
 • تورم بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • تولید ناخالص داخلی شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]

ث

 • ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 61-92]

چ

 • چرخه‌های تجاری نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 137-167]

ح

 • حبابهای عقلایی شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]
 • حراج معکوس آنلاین ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 29-66]
 • حسابداری رشد شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]

خ

د

 • داده ­های تابلویی آستانه­ای پویا نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]
 • داده‏های ترکیبی طبقه‌بندی JEL ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • دستمزدمحوری تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 3-26]
 • دی‌اکسید کربن بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 109-137]

ر

 • راست دنباله شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]
 • رشد‎اقتصادی اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 153-178]
 • رشد اقتصادی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 67-90]
 • رشد اقتصادی بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 109-137]
 • رشد پول بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • روش تحلیل سلسله مراتب ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • روش علل چندگانه- آثار چندگانه اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 51-80]
 • روش گشتاوری تعمیم یافته طبقه‌بندی JEL: 131 نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]
 • رویکرد سیستمی شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]
 • ریسک اقتصادی اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 87-106]
 • ریسک سیاسی اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 87-106]
 • ریسک‌گریزی ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 29-66]
 • ریسک مالی. طبقه­ بندی JEL: G22 اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 87-106]
 • ریسک نقدشوندگی-مدل اپستین-زین- مدل CCAPM سنتی- تعدیل شده طبقه­ بندی JEL: G12 بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 27-58]
 • ریشه واحد شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]

س

 • سرریز تحقیق و توسعه خارجی ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • سرمایه ‌انسانی اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 153-178]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 61-92]
 • سطح توسعه یافتگی طبقه بندی JEL: P33 بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 61-92]
 • سودآوری بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • سودمحوری تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 3-26]
 • سیاست‏ های زیست‏ محیطی نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 137-167]
 • سیاست‏های طرفدار کار طبقه ‏بندی JEL: D31 تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 3-26]
 • سیستم داینامیک طبقه بندی JEL: C61 شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]

ش

 • شاخص هزینه فرصت منابع داخلی ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 141-179]
 • شادی نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]
 • شبکه عصبی مصنوعی ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 29-66]
 • شبکه­ های عصبی مصنوعی ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]

ص

 • صادرات بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • صرفه­های مقیاس ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • صنایع شیمیایی طبقه بندی JEL : C23 ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • صنایع شیمیایی و پتروشیمی ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 141-179]
 • صنایع کارخانه‏ای ایران ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]

ع

 • عربستان سعودی طبقه بندی JEL : C01 تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 91-113]
 • علّیت بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • علیت خطی کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • علیت غیر خطی تودا-یاماموتو. طبقه­ بندی JEL: C22 کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]

ف

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]

ک

 • کارایی ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • کارکرد کشف قیمت کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • کشورهای درحال­توسعه طبقه ­بندیJEL: E26 اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 51-80]
 • کشورهای گروه 8-D تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 67-90]

م

 • مارکوف سویچینگ شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]
 • محصولات کشاورزی تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 95-115]
 • مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 137-167]
 • مدل خود رگرسیونی با وقفه‌های توضیحی تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 91-113]
 • مدل داده- ستانده اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395 [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 29-48]
 • مدل دوربین فضایی طبقه‌بندی JE L:C31 بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • مزیت نسبی ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 141-179]
 • مصرف ‌انرژی اولیه اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 153-178]
 • معیار کارایی جامع طبقه بندی JEL: G21 ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • منحنی یادگیری ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • منطقه منا بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]

ن

 • نابرابری نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]

ه

 • هزینه تولید ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • همجمعی داده‌های تابلویی طبقه‌بندی JEL: . O50 اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 153-178]