نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • استرس مالی ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 31-65]
 • انتقال سهم تعدیل یافته طبقه‌بندی JEL: O41 ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 1-25]

ب

 • باز بودن تجاری تاثیر تنوع صادراتی و باز بودن تجاری بر توسعه جنسیتی در کشورهای منطقه منا [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 49-81]
 • بهره وری درون بخشی ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 1-25]
 • بیکاری سرکوب مالی و علّیت میان تورم-بیکاری در ایران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 108-83]

پ

 • پارامتر متغیر زمان مدل‌سازی تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص‌های تحریم و ریسک ژئوپلتیک [دوره 18، شماره 3، 1402]

ت

 • تجارت خارجی مدل‌سازی تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص‌های تحریم و ریسک ژئوپلتیک [دوره 18، شماره 3، 1402]
 • تحریم مدل‌سازی تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص‌های تحریم و ریسک ژئوپلتیک [دوره 18، شماره 3، 1402]
 • تغییرات ساختاری ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 1-25]
 • تورم سرکوب مالی و علّیت میان تورم-بیکاری در ایران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 108-83]
 • تورم؛ نااطمینانی تورم؛ نااطمینانی سیاست اقتصادی؛ مدل همبستگی شرطی پویا؛ ایران طبقه بندی JEL: E00 بررسی رابطه پویای عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 149-171]
 • توسعه جنسیتی تاثیر تنوع صادراتی و باز بودن تجاری بر توسعه جنسیتی در کشورهای منطقه منا [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 49-81]
 • توسعه مالی توسعۀ مالی و رابطۀ «سرمایۀ انسانی-رشد اقتصادی»: تحلیل مقایسه ‏ای کشورهای در حال توسعه و توسعه‏ یافته [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 3-27]

د

 • داده های پانل .C50 توسعۀ مالی و رابطۀ «سرمایۀ انسانی-رشد اقتصادی»: تحلیل مقایسه ‏ای کشورهای در حال توسعه و توسعه‏ یافته [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 3-27]

ر

س

ش

 • شتاب رشد اقتصادی ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 1-25]

ص

ف

ک

م

 • متنوع‌سازی صادرات تاثیر تنوع صادراتی و باز بودن تجاری بر توسعه جنسیتی در کشورهای منطقه منا [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 49-81]
 • میانگین‌گیری بیزین مدل‌سازی تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص‌های تحریم و ریسک ژئوپلتیک [دوره 18، شماره 3، 1402]

ن

و