نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی تجاری رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 145-173]
 • آزادی اقتصادی اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 3-33]
 • آزمون دمترسکیو-هرلین طبقه‌بندی JEL: F13 رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 145-173]

ا

 • اثر بالاسا- ساموئلسون عوامل تعیین کننده رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل پولی ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 41-68]
 • اثربخشی سیاست پولی جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-40]
 • اثربخشی سیاست مالی جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-40]
 • اداره کسب و کار شناسایی و اعتبارسنجی مکانیزم‌های استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • استان :JEL طبقه بندی .J23 تحلیل فضایی اثرات توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات بر جذب گردشگر در استان-های ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 53-83]
 • اشتغال اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 39-65]
 • اطلاعات و دانش شناسایی و اعتبارسنجی مکانیزم‌های استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • امنیت تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • امید به زندگی در بدو تولد تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]

ب

پ

 • پایداری درآمدهای دولت برآورد انواع کشش‌های مالیاتی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 87-104]
 • پیچیدگی اقتصادی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی‌شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 109-133]

ت

 • تجارت آب مجازی شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-1395 [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 169-194]
 • تجارت بین‌الملل طبقه‌بندی JEL: B22 بررسی اثر شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش صنعت با استفاده از مدل جاذبه [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 149-174]
 • تجارت تسلیحات تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • تجارت جهانی تحلیل ارتباط علّی بین شیوع کوید 19 و تجارت جهانی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 137-166]
 • توزیع درآمد ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 3-26]
 • توسعه انسانی اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 3-33]
 • توسعه مالی بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 69-106]
 • توسعه مالی؛ مصرف انرژی؛ رشد اقتصادی؛ ایران طبقه‌بندی JEL: O16 نقش توسعه مالی در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 91-116]

ج

 • جداول داده ستانده طبقه بندیjel Q25 شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-1395 [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 169-194]
 • جهانی‌شدن تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی‌شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 109-133]
 • جهانی شدن تحلیل ارتباط علّی بین شیوع کوید 19 و تجارت جهانی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 137-166]
 • جهانی شدن مالی جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-40]

خ

د

 • داده- ستانده طبقه‌بندی JEL: C67 اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 39-65]
 • داده‌های تابلویی JEL طبقه بندی .C23 اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 3-33]
 • دموکراسی اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 3-33]
 • دموکراسی تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]

ر

ز

 • زیرساخت تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]

س

 • ساختار بانکی ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 3-26]
 • ساختار مالی ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 3-26]
 • سازمان جهانی تجارت رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 145-173]
 • سرریز فضایی تحلیل فضایی اثرات توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات بر جذب گردشگر در استان-های ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 53-83]
 • سرمایه انسانی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]
 • سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 145-173]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]
 • سیاست پولی بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 69-106]

ش

ص

 • صادرات اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 39-65]

ع

ف

ق

 • قیمت نفت خام عوامل تعیین کننده رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل پولی ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 41-68]
 • قیمت نفت طبقه بندی JEL: N2 اثر شاخص فعالیت واقعی اقتصادی جهانی بر شاخص سهام ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 35-62]

ک

 • کشش‌های مالیاتی برآورد انواع کشش‌های مالیاتی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 87-104]
 • کشورهای اسلامی :JEL طبقه بندی E52 جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-40]
 • کوید 19 تحلیل ارتباط علّی بین شیوع کوید 19 و تجارت جهانی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 137-166]
 • کیفیت نهادی طبقه بندی jel . O15 تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی‌شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 109-133]

گ

 • گردشگری تحلیل فضایی اثرات توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات بر جذب گردشگر در استان-های ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 53-83]

م

 • مالی‌سازی؛ آلودگی محیط زیست؛ رشد اقتصادی؛ مصرف انرژی طبقه‌بندی JEL: G19 تاثیر مالی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 153-179]
 • مخارج دفاعی تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • مدل پولی نرخ ارز عوامل تعیین کننده رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل پولی ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 41-68]
 • مدل جاذبه بررسی اثر شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش صنعت با استفاده از مدل جاذبه [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 149-174]
 • مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) :JEL طبقه بندی .D47 تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • مدیریت بهره‌وری شناسایی و اعتبارسنجی مکانیزم‌های استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-1395 [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 169-194]
 • منطقه شهری و روستایی اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 39-65]
 • مهاجرت نخبگان تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی‌شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 109-133]

ن