نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب – انرژی؛ رابطه پیوندی؛ مدیریت یکپارچه منابع؛ مدل داده – ستانده دو منطقه‌ای طبقه‌بندی JEL: Q25 سنجش روابط بین بخشی آب و انرژی در دو منطقه اصفهان و یزد بر اساس رویکرد داده – ستانده دو منطقه‌ای [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 95-129]
 • آرلانو- باور/ بوندل – باند دومرحله‌ای ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 81-106]
 • آزاد سازی تجاری اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • آزادسازی تجاری کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 29-51]
 • آزادسازی تجاری تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 1-27]
 • آزادسازی تجاری رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 145-173]
 • آزادسازی مالی و تجاری C23F36G21G15 C58:JEL 6?D1 بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 1-27]
 • آزادی اقتصادی اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 3-33]
 • آزمون دمترسکیو-هرلین طبقه‌بندی JEL: F13 رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 145-173]
 • آزمون علیت گرنجری. طبقه‌بندی JEL: G31 مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 125-145]
 • آزمون کران طبقه‌بندیJEL: E24 تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 133-159]
 • آزمون ویلکاکسون تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 1-20]
 • آسیب‌پذیری تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 83-106]
 • آشوب مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 27-56]
 • آلودگی‌ هوا مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 27-56]
 • آمادگی کسب ‌وکار الکترونیکی آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 67-85]
 • آموزش بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR) [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 1-26]

ا

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • اثرات ثابت اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 117-139]
 • اثرات متقابل. طبقه‌بندی JEL: G21 بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 55-79]
 • اثرات نامتقارن طبقه‌بندی JEL مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 1-17]
 • اثر بالاسا- ساموئلسون عوامل تعیین کننده رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل پولی ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 41-68]
 • اثربخشی سیاست پولی جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-40]
 • اثربخشی سیاست مالی جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-40]
 • اثر تحریم. طبقه‌بندی JEL: F31 پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 55-84]
 • اثر ساختاری تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 125-148]
 • اثر شدت انرژی تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 125-148]
 • اثر فعالیت تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 125-148]
 • اثر یادگیری ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • اجتناب مالیاتی کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 147-165]
 • اداره کسب و کار شناسایی و اعتبارسنجی مکانیزم‌های استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • ادغام مالی بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 41-69]
 • ارز حامل اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 121-147]
 • ارزش­ افزوده بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 25-54]
 • ارزش افزوده اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395 [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 29-48]
 • استان :JEL طبقه بندی .J23 تحلیل فضایی اثرات توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات بر جذب گردشگر در استان-های ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 53-83]
 • استاندارد بین‌المللی نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 147-159]
 • استرس مالی ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 31-65]
 • اشتغال تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 53-79]
 • اشتغال اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 39-59]
 • اشتغال بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • اشتغال اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 39-65]
 • اشتغال­زایی تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 107-145]
 • اطلاعات و دانش شناسایی و اعتبارسنجی مکانیزم‌های استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • اقتصاد ایران تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 1-20]
 • اقتصاد ایران بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • اقتصاد ایران بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • اقتصاد باز تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 159-179]
 • اقتصاد زیرزمینی اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 51-80]
 • اقتصادسنجی فضایی طبقه بندیJEL: F1 تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 95-115]
 • اقتصاد غیر­رسمی بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]
 • اقتصاد فرهنگ سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 87-103]
 • اقتصاد مقاومتی تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 83-106]
 • اکوسیستم مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 27-56]
 • الگوی ARDL بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 57-72]
 • الگوی MS-VAR. طبقه‌بندیJEL : E31 بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 159-179]
 • الگوی خودرگرسیون‌برداری مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 125-145]
 • الگوی علیت VECM طبقه بندیH72 شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 61-94]
 • الگوی کرانه­ای خود رگرسیون. طیقه بندی JEL: Q18 پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 105-126]
 • الگوی لاجیت طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 97-124]
 • امنیت تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • امید به زندگی در بدو تولد تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]
 • انباشت تحقیق و توسعه داخلی ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • انتشار CO2 بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 29-60]
 • انتقال سهم تعدیل یافته ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]
 • انتقال ملایم پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 71-95]
 • انحراف نرخ ارز اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 19-40]
 • اندازه اقتصاد بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 61-92]
 • انرژی پاک تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 1-27]
 • انرژی‌ تجدیدپذیر تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 67-90]
 • انرژی تجدیدپذیر طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 29-53]
 • انرژی تجدیدپذیر بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 109-137]
 • انرژی تجدیدناپذیر تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 67-90]
 • انرژی تجدیدناپذیر بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 29-60]
 • انرژی تجدیدناپذیر طبقه‌بندی JEL: C33 بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 109-137]
 • اوپک تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 91-113]
 • ایران بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • ایران. طبقه­ بندی JEL پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 71-95]
 • ایران. طبقه‌بندی JEL: C22 بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 57-72]
 • ایران. طبقه‌بندی JEL: F13 کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 29-51]
 • ایزو. طبقه‏بندی JEL: L15 نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 147-159]
 • اینترنت اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 117-139]
 • اینترنت برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 109-130]

ب

 • بازار آتی کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • بازار برق ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • بازار تک محموله­ای کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • بازارچه‌های مرزی تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 95-115]
 • بازار خرده‌فروشی برق ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • بازار سهام ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • بازار سهام شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]
 • بازار سهام تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 29-56]
 • بازار کار نویسندگان سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 87-103]
 • بازار نفت تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 91-113]
 • بازارهای اینترنتی آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 67-85]
 • بازارهای مالی بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 155-177]
 • بازبودن تجارت بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 107-142]
 • بازبودن تجاری تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 97-123]
 • بانک تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 25-54]
 • بانک ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • بانک بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • بانک توسعه صادرات ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • بانک‌ها طبقه‌بندی JEL: D83- M19-M11-G21 شناسایی و اعتبارسنجی مکانیزم‌های استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • بانکهای تخصصی بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 131-162]
 • بانکهای خصوصی ایران بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 55-79]
 • بحران اب؛ مصرف آب؛ صنعت؛ تجزیه میانگین لگاریتمی دیویژیا طبقه‏بندی JEL: C69 تحلیل روند آب مصرفی صنایع ایران: رویکرد تجزیه شاخص دیویژیا [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 69-101]
 • بحران­های ارزی طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 97-124]
 • بخش صنعت و معدن اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 1-24]
 • بخش‌ کشاورزی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • بخش کشاورزی JEL: O47-E4-E5 اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 1-24]
 • بدهی دولت اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 43-67]
 • بزرگ‌ترین نمای لیاپانوف. طبقه‌بندی JEL: Q54 مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 27-56]
 • بهره‌‌وری تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 1-20]
 • بهره وری درون بخشی ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 141-166]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 1-25]
 • بهره‌‌وری نیروی کار تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 53-79]
 • به‌روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM). طبقه‌بندی JEL: F10 تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 97-123]
 • بهینه­سازی چندهدفه طبقه بندی JEL A1 ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 29-66]
 • بهینه‌سازی سبد سهام؛ ارزش در معرض خطر مشروط؛ چولگی؛ کشیدگی؛ تابع مفصل طبقه بندی JEL: C15 مقایسه اثر چولگی و کشیدگی برای معیارهای ریسک سبدهای بهینه با استفاده از ساختار وابستگی توابع مفصل [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 71-92]
 • بودجه خانوار محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 87-116]
 • بیکاری بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 69-106]
 • بیمه عمر اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 87-106]

پ

 • پارادوکس استرلین نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]
 • پاسخگویی بار طبقه‌بندیJEL: K32-L81-Q43-O13 ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • پانل دیتا. طبقه‌بندی JEL: Q42 تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 85-108]
 • پایداری درآمدهای دولت برآورد انواع کشش‌های مالیاتی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 87-104]
 • پایداری مالی اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 59-83]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • پروژه‌های ال. ان. جی اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]
 • پناهگاه آلودگی تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست ره‌یافت مدل‌های مارکوف ـ سوئیچینگ [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 143-166]
 • پناهگاه امن پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 71-95]
 • پوشش ریسک پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 71-95]
 • پویایی‌شناسی سیستم‌ها طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 29-53]
 • پیچیدگی اقتصادی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی‌شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 109-133]
 • پیچیدگی صادرات تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 167-187]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 55-84]
 • پیش‌بینی پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 127-149]
 • پیش بینی مصرف غذا پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 105-126]
 • پیش‌بینی نرخ ارز پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 131-158]

ت

 • تاب­آوری تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 25-54]
 • تاب‌آوری مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 27-56]
 • تابع CES تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 133-159]
 • تابع اشتغال تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 133-159]
 • تجارت اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 121-147]
 • تجارت آب مجازی شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-1395 [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 169-194]
 • تجارت الکترونیک B2B بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 55-76]
 • تجارت الکترونیک B2C بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 55-76]
 • تجارت بین‌الملل طبقه‌بندی JEL: B22 بررسی اثر شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش صنعت با استفاده از مدل جاذبه [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 149-174]
 • تجارت تسلیحات تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • تجارت جهانی تحلیل ارتباط علّی بین شیوع کوید 19 و تجارت جهانی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 137-166]
 • تجارت خارجی کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 29-51]
 • تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • تحقیق و توسعه تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 85-108]
 • تحقیق و توسعه بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 129-153]
 • تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای ارزیابی عملکرد زنجیره تولید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای (موردکاوی: صنعت مرغداری ایران) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 105-130]
 • تحلیل تجزیه ساختاری طبقه بندی JEL: R11 اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395 [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 29-48]
 • تحلیل مؤلفه ­های اصلی (PCA) طبقه­بندی JEL : G21 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • تراز تجاری بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 57-72]
 • تراز تجاری بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • تراز تجاری ایران مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 1-17]
 • تسهیلات اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 1-24]
 • تسهیلات بانکی اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 1-24]
 • تعادل عمومی تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 1-25]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 77-104]
 • تعادل نش کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 29-51]
 • تعامل خرده‌فروش و مشتری ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • تعرفه طبقه‌بندیJEL: C68 اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 1-27]
 • تغییرات ساختاری ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]
 • تغییرات فنی تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 1-25]
 • تغییرات کارآیی تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 1-25]
 • تغییر ساختار صادرات اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395 [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 29-48]
 • تقاضای کل تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 3-26]
 • تکانه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 25-54]
 • تکانه‏ های بهره‏ وری طبقه‌بندی JEL : E32 نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 137-167]
 • تکنیک ELECTRE-TRI طبقه‌بندی JEL E32 اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]
 • توابع صادرات و واردات تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 95-115]
 • توانمندی‌های مولد تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 167-187]
 • تورم بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • تورم. طبقه­بندی JEL : C12 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 25-54]
 • تورم طبقه‏ بندیJEL: G00 ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • تورم؛ نااطمینانی تورم؛ نااطمینانی سیاست اقتصادی؛ مدل همبستگی شرطی پویا؛ ایران طبقه بندی JEL: E00 بررسی رابطه پویای عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 149-171]
 • توزیع درآمد تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 81-106]
 • توزیع درآمد تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 57-86]
 • توزیع درآمد ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 3-26]
 • توسعه انسانی اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 3-33]
 • توسعه پایدار بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 29-60]
 • توسعه مالی ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • توسعه مالی شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 61-94]
 • توسعه مالی بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 131-162]
 • توسعه مالی تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 29-56]
 • توسعه مالی بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 69-106]
 • توسعه مالی؛ رانت نفتی؛ حکمرانی خوب؛ نفت طبقه‌بندی JEL: E 46 بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی (کشورهای منتخب صادرکننده نفت) [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 163-190]
 • توسعه مالی؛ مصرف انرژی؛ رشد اقتصادی؛ ایران طبقه‌بندی JEL: O16 نقش توسعه مالی در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 91-116]
 • تولید ناخالص داخلی شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]
 • تولید ناخالص داخلی رسمی بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]

ث

 • ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 61-92]
 • ثبات مالی بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 1-27]

ج

 • جارت الکترونیک بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 55-76]
 • جارت الکترونیک بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 155-177]
 • جداول داده ستانده طبقه بندیjel Q25 شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-1395 [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 169-194]
 • جدول داده ـ ستانده درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستاندة بین‌المللی آسیایی [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 1-27]
 • جهانی‌شدن تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی‌شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 109-133]
 • جهانی شدن تحلیل ارتباط علّی بین شیوع کوید 19 و تجارت جهانی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 137-166]
 • جهانی شدن مالی جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-40]
 • جهش نرخ ارز اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 121-147]

چ

 • چرخه‌های تجاری نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 137-167]

ح

 • حبابهای عقلایی شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]
 • حراج معکوس آنلاین ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 29-66]
 • حسابداری رشد شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]
 • حکم‌رانی خوب تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 81-106]
 • حمایت‌های غیرمستقیم (محرک‌های مالیاتی) اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 129-155]
 • حمایت‌های مستقیم(سوبسیدهای مستقیم) اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 129-155]

خ

د

 • داده- ستانده طبقه‌بندی JEL: C67 اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 39-65]
 • داده‌‌های پانل تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 1-20]
 • داده­های تابلویی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 25-54]
 • داده‌های تابلویی عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 45-66]
 • داده های تابلویی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 107-128]
 • داده‌های تابلویی JEL طبقه بندی .C23 اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 3-33]
 • داده‌های تابلویی (panel data) تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 21-44]
 • داده ­های تابلویی آستانه­ای پویا نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]
 • داده‏های ترکیبی طبقه‌بندی JEL ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • داده‌های تلفیقی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 117-139]
 • داده‌های خرد بودجۀ خانوار برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 109-130]
 • درآمد تعرفه‌ای کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 147-165]
 • درآمد سرانه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 117-139]
 • درآمدهای دلاری نفت. طبقه‌بندی JEL: F21 بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR) [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 1-26]
 • دستمزدمحوری تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 3-26]
 • دموکراسی اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 3-33]
 • دموکراسی تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • دهک‌های درآمدی محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 87-116]
 • دهک‌های هزینه‌ای محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 87-116]
 • دوره‌های تجاری. طبقه‌بندی JEL:F18 تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست ره‌یافت مدل‌های مارکوف ـ سوئیچینگ [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 143-166]
 • دی‌اکسید کربن بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 109-137]

ذ

 • ذخیره‌سازی نفتی OECD مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 125-145]
 • ذخیره‌سازی نفتی امریکا مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 125-145]

ر

 • رابطه مبادله بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • رابطه مبادله. طبقه بندی JEL:D24 تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 1-25]
 • رابطه مبادله؛ مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی؛ سیستم ابداعات و نوآوری؛ آموزش و توسعه منابع انسانی؛ زیرساختارهای ICT طبقه‌بندی JEL: F4 تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر رابطه مبادله بازرگانی در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 65-88]
 • رابطۀ تجاری نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 147-159]
 • راست دنباله شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]
 • رد پای آّب شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-1395 [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 169-194]
 • رژیم­های ارزی. طبقه‌بندی JEL بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 41-69]
 • رشد‎اقتصادی اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 153-178]
 • رشد اقتصادی بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR) [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 1-26]
 • رشد اقتصادی اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 39-59]
 • رشد اقتصادی تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 83-106]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 25-54]
 • رشد اقتصادی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 67-90]
 • رشد اقتصادی بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 109-137]
 • رشد اقتصادی شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 61-94]
 • رشد اقتصادی ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 31-65]
 • رشد اقتصادی :JEL طبقه بندی .O40 برآورد انواع کشش‌های مالیاتی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 87-104]
 • رشد اقتصادی. طبقه‌‌بندی JEL: F43 تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 53-79]
 • رشد اقتصادی. طبقه‌بندی JEL: Q2 تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 1-27]
 • رشد بهره‌وری نیروی کار تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 21-44]
 • رشد پول بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • رفاه اجتماعی تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 57-86]
 • رقابت­ پذیری بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 1-38]
 • رقابت‌پذیری تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 57-86]
 • رقابت­پذیری طبقه بندی JEL: F14 بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 129-153]
 • رگرسیونPanel-ARDL بررسی اثر شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش صنعت با استفاده از مدل جاذبه [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 149-174]
 • رگرسیون چندکی برآورد انواع کشش‌های مالیاتی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 87-104]
 • رگرسیون غلتان؛ توسعه مالی؛ سرمایه انسانی؛ رشد اقتصادی؛ داده های پانل .C50 توسعۀ مالی و رابطۀ «سرمایۀ انسانی-رشد اقتصادی»: تحلیل مقایسه ‏ای کشورهای در حال توسعه و توسعه‏ یافته [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 3-27]
 • رگرسیون غلتان طبقه بندی jel E52 J64 E40 G20 بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 69-106]
 • رهیافت مارکوف-سوئیچینگ ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 31-65]
 • روش GMM طبقه‌بندی JEL: C38 اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 59-83]
 • روش اثرات ثابت طبقه بندی :JEL L26 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 107-128]
 • روش تحلیل سلسله مراتب ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • روش خطی ARDL بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 109-130]
 • روش علل چندگانه- آثار چندگانه اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 51-80]
 • روش غیرخطی NARDL. طبقه‏ بندی JEL: F19 بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 25-55]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 81-106]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 21-44]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) طبقه­ بندی G32 تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 61-82]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته. طبقه‌بندی O10 تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 83-106]
 • روش گشتاوری تعمیم یافته طبقه‌بندی JEL: 131 نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]
 • روش مؤلفه اصلی(PCA) بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 1-27]
 • روش یوهانسن طبقه بندی JEL P33 عوامل تعیین کننده رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل پولی ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 41-68]
 • رویکرد مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 1-17]
 • رویکرد سیستمی شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]
 • رویکرد مارکوف سؤیچینگ خودرگرسیون برداری طبقه­ بندی JEL طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 97-124]
 • ریسک بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 55-79]
 • ریسک اقتصادی تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 61-82]
 • ریسک اقتصادی اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 87-106]
 • ریسک اقتصادی تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 95-127]
 • ریسک سیاسی اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 87-106]
 • ریسک سیاسی تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 95-127]
 • ریسک سیستماتیک بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 55-79]
 • ریسک سیستمی .C58 ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 31-65]
 • ریسک‌گریزی ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 29-66]
 • ریسک مالی تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 95-127]
 • ریسک مالی. طبقه­ بندی JEL: G22 اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 87-106]
 • ریسک نقدشوندگی-مدل اپستین-زین- مدل CCAPM سنتی- تعدیل شده طبقه­ بندی JEL: G12 بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 27-58]
 • ریسک های مالی؛ ارزش در معرض خطر؛ مدل خودرگرسیون ناهمگن مرتبه چهارم؛ نظریه ارزش فرین طبقه بندی JEL : G32 تخمین ارزش در معرض خطر توسط ترکیب مدل HARQ و نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 93-120]
 • ریشه واحد شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]

ز

 • زنان تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 61-82]
 • زنجیره تأمین ارزیابی عملکرد زنجیره تولید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای (موردکاوی: صنعت مرغداری ایران) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 105-130]
 • زیرساخت تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]
 • زیرساختها آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 67-85]

س

 • ساختار بانکی ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 3-26]
 • ساختار غیریکپارچه اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]
 • ساختار مالی ساختار مالی و تورم در ایران [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 1-21]
 • ساختار مالی ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 3-26]
 • ساختار یکپارچه اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]
 • سازمان تجارت جهانی (WTO) بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 107-142]
 • سازمان جهانی تجارت کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 29-51]
 • سازمان جهانی تجارت رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 145-173]
 • سرریز افقی ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 141-166]
 • سرریز تحقیق و توسعه خارجی ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • سرریز عمودی ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 141-166]
 • سرریز غیر مستقیم بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 129-153]
 • سرریز فضایی تحلیل فضایی اثرات توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات بر جذب گردشگر در استان-های ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 53-83]
 • سرریز مستقیم بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 129-153]
 • سرمایه ‌انسانی اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 153-178]
 • سرمایه انسانی ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 141-166]
 • سرمایه انسانی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]
 • سرمایه انسانی طبقه ­بندیJEL: C23 بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 25-54]
 • سرمایه گذاری اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 1-24]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 43-67]
 • سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 53-79]
 • سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی رابطه واردات و سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال‏ توسعه منتخب ملحق ‏شده به سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 145-173]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست ره‌یافت مدل‌های مارکوف ـ سوئیچینگ [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 143-166]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR) [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 1-26]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 1-27]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 61-92]
 • سری زمانی پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 127-149]
 • سطح توسعه یافتگی طبقه بندی JEL: P33 بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 61-92]
 • سلامت تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 97-123]
 • سهم پایدار بازار عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 45-66]
 • سودآوری تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 1-20]
 • سودآوری بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • سودمحوری تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 3-26]
 • سیاست پولی تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 159-179]
 • سیاست پولی بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 69-106]
 • سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ طبقه بندی jel: Z11 سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 87-103]
 • سیاست مالی تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 159-179]
 • سیاست‏ های زیست‏ محیطی نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 137-167]
 • سیاست‏های طرفدار کار طبقه ‏بندی JEL: D31 تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 3-26]
 • سیاستهای مداخله دولت اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 129-155]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 109-130]
 • سیستم داینامیک طبقه بندی JEL: C61 شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]
 • سیستم هشدار زودهنگام طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 97-124]

ش

 • شاخصLMDI تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 125-148]
 • شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 1-27]
 • شاخص جداسازی طبقه‌بندی JEL تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling) [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 125-148]
 • شاخص رقابت­پذیری جهانی تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 107-145]
 • شاخص سهام اثر شاخص فعالیت واقعی اقتصادی جهانی بر شاخص سهام ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 35-62]
 • شاخص عملکرد زیست‌محیطی بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 55-76]
 • شاخص قیمت استانی. طبقه‌بندیJEL : L86 برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 109-130]
 • شاخص کیلیان اثر شاخص فعالیت واقعی اقتصادی جهانی بر شاخص سهام ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 35-62]
 • شاخص­های درآمدی شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 61-94]
 • شاخص هزینه فرصت منابع داخلی ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 141-179]
 • شادی نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]
 • شادی؛ آموزش؛ کشورهای در حال توسعه؛ کشورهای توسعه یافته؛ روش پانل طبقه بندی JEL: I31 اثرات آموزش بر شادی: دلالتهایی بر پارادوکس استرلین [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 131-150]
 • شبکه عصبی مصنوعی ارائه‌ی چهارچوبی برای حراج معکوس آنلاین مبتنی بر یادگیری بازار ساز در شرایط ریسک‌گریزی خریدار [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 29-66]
 • شبکه­ های عصبی مصنوعی ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • شبیه‌سازی تصادفی. طبقه‌بندی JEL: E42 تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 159-179]
 • شتاب رشد اقتصادی ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 1-20]
 • شرکتهای کوچک و متوسط آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 67-85]
 • شکاف تکنولوژی بررسی اثر شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش صنعت با استفاده از مدل جاذبه [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 149-174]
 • شمول مالی اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 59-83]
 • شوک پولی. طبقه‏بندی JEL:E32 اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 77-104]

ص

 • صادرات ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 141-166]
 • صادرات بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • صادرات اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 39-65]
 • صادرات؛ واردات؛ تراز پرداخت‌ها؛ شرط مارشال لرنر؛ نرخ ارز طبقه‌بندی JEL: C22 بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری: رویکرد شرط مارشال-لرنر تعمیم‌یافته مطابق با شرایط اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 123-146]
 • صرفه­های مقیاس ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • صنایع شیمیایی طبقه بندی JEL : C23 ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • صنایع شیمیایی و پتروشیمی ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 141-179]
 • صنایع کارخانه‌ای بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 107-142]
 • صنایع کارخانه‌ای تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 85-108]
 • صنایع کارخانه‌ای ایران عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 45-66]
 • صنایع کارخانه‏ای ایران ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درون‏صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه‏ای ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 109-134]
 • صنعت حمل‌ونقل هوایی تحلیل اثرات عوامل تولید بر اشتغال در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 133-159]
 • صنعت مرغداری طبقه بندی jel: C67 ارزیابی عملکرد زنجیره تولید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای (موردکاوی: صنعت مرغداری ایران) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 105-130]

ط

 • طلا پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 71-95]

ع

 • عامل‌های مداخله‌ای. طبقه‌بندی JEL:F31 پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 131-158]
 • عدم تقارن طبقه بندی JEL: Q13 اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 39-59]
 • عربستان سعودی طبقه بندی JEL : C01 تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 91-113]
 • علّیت بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 3-26]
 • علیت خطی کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • علیت غیر خطی تودا-یاماموتو. طبقه­ بندی JEL: C22 کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • علیت گرنجر طبقه بندی jel F14 تحلیل ارتباط علّی بین شیوع کوید 19 و تجارت جهانی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 137-166]
 • علیت نامتقارن طبقه­بندی JEL:  C14 بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]
 • عوامل انسانی آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 67-85]
 • عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 45-66]

ف

 • فاوا تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 85-108]
 • فرار سرمایه تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 95-127]
 • فرار مالیاتی کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 147-165]
 • فراوانی منابع مالی تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 81-106]
 • فرایند مذاکرات تجاری طبقه بندی jel: F41 بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 107-142]
 • فرم پویای تقاضای تقریباَ ایده آل پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 105-126]
 • فرهنگ بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 25-54]
 • فعالیت واقعی اقتصادی جهانی اثر شاخص فعالیت واقعی اقتصادی جهانی بر شاخص سهام ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 35-62]
 • فناوری تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 53-79]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 87-116]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 117-139]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 107-128]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384) [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 53-84]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تحلیل فضایی اثرات توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات بر جذب گردشگر در استان-های ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 53-83]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 21-44]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 121-149]

ق

 • قراردادهای نفتی ایران اولویت‌بندی و شناسایی ساختار قراردادی بهینه برای پروژه‌های صادرات گاز ایران از طریق ال.ان.جی با استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 87-118]
 • قیمت تک‌محمولۀ اوپک مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 125-145]
 • قیمت سایه‌ای تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 1-25]
 • قیمت طلای جهانی پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 127-149]
 • قیمت نفت خام عوامل تعیین کننده رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل پولی ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 41-68]
 • قیمت نفت طبقه بندی JEL: N2 اثر شاخص فعالیت واقعی اقتصادی جهانی بر شاخص سهام ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 35-62]

ک

 • کارآفرینی بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 1-38]
 • کارآفرینی تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 61-82]
 • کارآفرینی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 107-128]
 • کارآیی ارزیابی عملکرد زنجیره تولید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده دو مرحله‌ای (موردکاوی: صنعت مرغداری ایران) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 105-130]
 • کارایی ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • کارایی مالی اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 59-83]
 • کارکرد کشف قیمت کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 141-164]
 • کاهش ارزش پول مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 1-17]
 • کپی‌رایت سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی‌رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 87-103]
 • کسری بودجه طبقه بندی JEL : H50 اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 43-67]
 • کشش‌های مالیاتی برآورد انواع کشش‌های مالیاتی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 87-104]
 • کشورهای اسلامی :JEL طبقه بندی E52 جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 1-40]
 • کشورهای اسلامی. طبقه‌بندی: C32 تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 81-106]
 • کشورهای درحال توسعه تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 57-86]
 • کشورهای درحال­توسعه طبقه ­بندیJEL: E26 اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 51-80]
 • کشورهای درحال‌توسعه. طبقه‌بندی JEL:F2 تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 167-187]
 • کشورهای عضو OIC تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 97-123]
 • کشورهای کارایی­ محور بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 1-38]
 • کشورهای گروه 8-D تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 67-90]
 • کشورهای منبع­ محور بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 1-38]
 • کشورهای منتخب تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 61-82]
 • کشورهای نفتی تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 83-106]
 • کشورهای نوآوری­ محور طبقه‌بندیJEL : L26 بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه(مطالعه موردی کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور) [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 1-38]
 • کفایت سرمایه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 25-54]
 • کلید واژه‌ها: تاب‌آوری تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 83-106]
 • کلیدواژه‌ها: صادرات فرش ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 73-95]
 • کوید 19 تحلیل ارتباط علّی بین شیوع کوید 19 و تجارت جهانی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 137-166]
 • کیفیت کارآفرینی تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 107-145]
 • کیفیت محیط‌ زیست تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 1-27]
 • کیفیت نهادی طبقه بندی jel . O15 تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی‌شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 109-133]

گ

 • گردشگری تحلیل فضایی اثرات توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات بر جذب گردشگر در استان-های ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 53-83]
 • گشتاور تعمیم یافته. طبقه­ بندی JEL تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 107-145]
 • گشتاورهای تعمیم­ یافته بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 25-54]

م

 • مارکوف ـ سوئیچینگ تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست ره‌یافت مدل‌های مارکوف ـ سوئیچینگ [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 143-166]
 • مارکوف سوئیچینگ. طبقه بندی JEL: .C24 بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 155-177]
 • مارکوف سویچینگ اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 77-104]
 • مارکوف سویچینگ شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 29-50]
 • مالی‌سازی؛ آلودگی محیط زیست؛ رشد اقتصادی؛ مصرف انرژی طبقه‌بندی JEL: G19 تاثیر مالی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 153-179]
 • محرک‌های مالی اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 129-155]
 • محصولات کشاورزی تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 95-115]
 • محیط‌ زیست تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست ره‌یافت مدل‌های مارکوف ـ سوئیچینگ [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 143-166]
 • محیط زیست. طبقه‌بندی JEL: L81 بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 55-76]
 • محیط‌زیست. طبقه‌بندی JEL: Q2 بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک [دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، 1400، صفحه 29-60]
 • مخارج دفاعی تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • مخارج دولت. طبقه ­بندی JEL اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 19-40]
 • مداخله اعتباری بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 131-162]
 • مدل NARDL بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]
 • مدل پولی نرخ ارز عوامل تعیین کننده رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل پولی ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 41-68]
 • مدل تجاری-اقتصادی ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده‌فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه‌سازی بازه‌ای و مشارکت مصرف‌کننده در بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 3-40]
 • مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 41-69]
 • مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، 1399، صفحه 137-167]
 • مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبة پویای بازگشتی کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 29-51]
 • مدل جاذبه نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 147-159]
 • مدل جاذبه بررسی اثر شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش صنعت با استفاده از مدل جاذبه [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 149-174]
 • مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده طبقه بندی jel: G00 بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS) [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 131-162]
 • مدل خودرگرسیونی ARIMA پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 131-158]
 • مدل خود رگرسیونی با وقفه‌های توضیحی تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 91-113]
 • مدل داده- ستانده اثر تغییر تقاضای نهایی بر ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات: کاربرد مدل داده- ستانده در دوره 1390-1395 [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 29-48]
 • مدل دوربین فضایی طبقه‌بندی JE L:C31 بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) :JEL طبقه بندی .D47 تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-142]
 • مدل رگرسیون گذار ملایم اثر غیرخطی بدهی‌های دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 4 (شماره پیاپی: 53)، 1400، صفحه 43-67]
 • مدل رویکرد آستانه‌ای پانل طبقه‌بندی  JEL :O23  E43 اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 121-147]
 • مدل گارچ- اسپلاین طبقه بندی JEL: C53 پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین [دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، 1398، صفحه 127-149]
 • مدل گام تصادفی پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 131-158]
 • مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی. طبقه‌بندی JEL: H30 اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 129-155]
 • مدیریت بهره‌وری شناسایی و اعتبارسنجی مکانیزم‌های استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • مزیت نسبی بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 107-142]
 • مزیت نسبی ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 141-179]
 • مصرف انرژی تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 85-108]
 • مصرف انرژی بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی [دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، 1400، صفحه 151-179]
 • مصرف ‌انرژی اولیه اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 153-178]
 • مصرف کالای بادوام ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 81-106]
 • مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-1395 [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 169-194]
 • معیار کارایی جامع طبقه بندی JEL: G21 ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 3-24]
 • منحنی J بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 57-72]
 • منحنی لفر کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه‌های قانونی [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 147-165]
 • منحنی ‌یادگیری طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 29-53]
 • منحنی یادگیری ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • منطقة شرق آسیا درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستاندة بین‌المللی آسیایی [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 1-27]
 • منطقه شهری و روستایی اثرگذاری ترکیب و حجم صادرات بر تقاضای نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات و مناطق شهری و روستایی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 39-65]
 • منطقه منا بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا) [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 1-27]
 • مهاجرت نخبگان تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی‌شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 109-133]
 • موسیقی صنعتی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 117-139]
 • مونت کارلو طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 29-53]

ن

 • نابرابری نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین [دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، 1399، صفحه 83-106]
 • نابرابری جنسیتی اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 39-59]
 • نابرابری درآمد ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 3-26]
 • نابرابری درآمد؛ کارآفرینی ضرورت گرا و فرصت گرا؛ فلاکت اقتصادی؛ آموزش؛ توسعه مالی طبقه‌بندی JEL: D31 تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 69-89]
 • نرخ ارز بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 57-72]
 • نرخ ارز پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 55-84]
 • نرخ‌ارز حقیقی ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 81-106]
 • نرخ ارز حقیقی ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 73-95]
 • نرخ ارز رسمی پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 131-158]
 • نرخ ارز واقعی مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 1-17]
 • نرخ بهره اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 19-40]
 • نرخ تعرفه تجاری اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 19-40]
 • نظام بازنشستگی تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 29-56]
 • نظام بازنشستگی اندوخته کامل طبقه بندی jel: K23 تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 29-56]
 • نظام بازنشستگی پرداخت جاری تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، 1400، صفحه 29-56]
 • نظریه‌های جدید تجارت عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، 1397، صفحه 45-66]
 • نقدینگی بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 55-79]
 • نقشه‌های خودسازمان‌ده پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 55-84]
 • نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 55-84]
 • نهاد و مؤسسات :JEL طبقه بندی F21 تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 29-50]
 • نوآوری اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 19-40]
 • نوآوری تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) [دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، 1398، صفحه 107-145]
 • نوسانات بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 41-69]
 • نوسانات نرخ ارز مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه [دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، 1398، صفحه 1-17]

و

 • وابستگی درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستاندة بین‌المللی آسیایی [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 1-27]
 • وابستگی مقطعی تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 97-123]
 • واژه‌های کلیدی: تحقیق و توسعه (R&D) اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی [دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، 1398، صفحه 129-155]

ه

 • هاضم بی‌هواز. طبقه‌بندی JEL: C13 طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، 1397، صفحه 29-53]
 • هزینه تولید ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس [دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، 1399، صفحه 115-140]
 • هم‌انباشتگی یوهانسن. طبقه‌بندی JEL: F31 ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری [دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، 1397، صفحه 73-95]
 • همجمعی داده‌های تابلویی طبقه‌بندی JEL: . O50 اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، 1399، صفحه 153-178]
 • هم‌گرایی درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستاندة بین‌المللی آسیایی [دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، 1397، صفحه 1-27]