دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل روند آب مصرفی صنایع ایران: رویکرد تجزیه شاخص دیویژیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.30465/jnet.2022.40648.1869

آمنه زارع؛ مهدی حاج امینی؛ محمد علی فیض پور