دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.30465/jnet.2021.7259

ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین راغقر؛ بهاره کرمی


2. ساختار مالی و تورم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.30465/jnet.2020.6402

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی