دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.30465/jnet.2022.37369.1755

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا سلیمانی؛ رقیه پوران