کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 31-65

10.30465/jnet.2023.44073.1986

سحر توحیدی؛ امیر حسین مزینی؛ حسن حیدری


شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران

دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 61-94

10.30465/jnet.2021.7103

علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ مجید افشاری راد


بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 109-137

10.30465/jnet.2020.6298

محمدرضا عارفیان؛ سجاد فرجی دیزجی؛ سحر قاسمی


تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D

دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، تیر 1399، صفحه 67-90

10.30465/jnet.2020.5836

نوید کارگر ده بیدی؛ عفت قربانیان؛ محمد حسن طراز کار


بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 25-54

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح الله تاری؛ احمد جعفری صمیمی؛ عباس شاکری


اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 39-59

10.30465/jnet.2019.4279

محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا