کلیدواژه‌ها = صادرات؛ واردات؛ تراز پرداخت‌ها؛ شرط مارشال لرنر؛ نرخ ارز طبقه‌بندی JEL: C22