کلیدواژه‌ها = ریسک های مالی؛ ارزش در معرض خطر؛ مدل خودرگرسیون ناهمگن مرتبه چهارم؛ نظریه ارزش فرین طبقه بندی JEL : G32