کلیدواژه‌ها = I24
تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-89

10.30465/jnet.2022.37369.1755

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا سلیمانی؛ رقیه پوران