کلیدواژه‌ها = رهیافت مارکوف-سوئیچینگ
ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 31-65

10.30465/jnet.2023.44073.1986

سحر توحیدی؛ امیر حسین مزینی؛ حسن حیدری