کلیدواژه‌ها = سیاست‏های طرفدار کار طبقه ‏بندی JEL: D31
تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 3-26

10.30465/jnet.2021.6306

رقیه حبیبی؛ مهدی حاج امینی؛ کاظم یاوری