کلیدواژه‌ها = ریسک سیاسی
تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا

دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 95-127

10.30465/jnet.2021.7104

محمد حسن زارع؛ حبیب انصاری سامانی؛ نامداری سیمین؛ زهرا محمودی


اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 87-106

10.30465/jnet.2020.6409

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ احمد احسانی